| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/290/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn.zm. ), art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 137 861,50 zł , dokonując zmiany w tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tabeli nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

2. W § 1 zwiększa się : Dochody budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 137 861,50 zł w tym:

1. dochody bieżące ( Tabela nr 1) o kwotę 131 961,50 zł

2. dochody majątkowe o kwotę 5 900,00 zł

3. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 137 861,50 zł w tym:

1) wydatki bieżące ( Tabela nr 2) zwiększa się o kwotę 131 961,50 zł z czego:             

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 32 839,50 zł , w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 83 813,50 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę (-) 50 974,00 zł

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; zwiększa się o kwotę 99 122,00 zł                                         

2) Zwiększa się wydatki majątkowe ( tabela Nr 3) o kwotę 5 900,00 zł z czego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę (-) 94 100,00 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5 900,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

4. W §3 zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 w łącznej kwocie 392 839,50 zł

§ 2. Zmienić w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/260/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 kwietnia 2013 r. wiersz 2 , kolumna - Rozdział jest „80101” , winno być 80104 , kolumna Wyszczególnienie, jest „Szkoły podstawowe” , winno być „Przedszkola”, pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL / 290 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 26 września 2013 r.

ZMIANA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK

Dział

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

w tym

Dochody bieżące

z czego

Dochody majatkowe

z czego :

środki z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

dotacje i środki z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

5

4

5

600

Transport i łaczność

32 839,50

32 839,50

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

32 839,50

32 839,50

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

105 022,00

99 122,00

99 122,00

5 900,00

5 900,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budzetu środków europejskich

105 022,00

99 122,00

99 122,00

5 900,00

5 900,00

OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW GMINY NA 2013 ROK

137 861,50

131 961,50

99 122,00

5 900,00

5 900,00

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL / 290 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 26 września 2013 r.

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA LĘDZINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

W tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Z czego :

Wydatki bieżace na programy finanowane z udziałem srodków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 z dotacji

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

600

Transport i łaczność

32 839,50

32 839,50

0,00

32 839,50

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

32 839,50

32 839,50

0,00

32 839,50

0,00

801

Oświata i wychowanie

195 485,00

96 363,00

40 691,00

55 672,00

99 122,00

80101

Szkoły podstawowe

4 690,00

4 690,00

0,00

4 690,00

0,00

80104

Przedszkola

93 673,00

93 673,00

40 691,00

52 982,00

0,00

80110

Gimnazja

99 122,00

0,00

0,00

0,00

99 122,00

Gimnazjalisci z przyszłościa -otwarcie na ludzi i pracę

99 122,00

0,00

0,00

0,00

99 122,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

Przedszkola

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-96 363,00

-96 363,00

-91 665,00

-4 698,00

0,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenie młodzieży

-4 690,00

-4 690,00

0,00

-4 690,00

0,00

Szkoły podstawowe

-4 690,00

-4 690,00

0,00

-4 690,00

0,00

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-91 673,00

-91 673,00

-91 665,00

-8,00

0,00

Przedszkola

-91 673,00

-91 673,00

-91 665,00

-8,00

0,00

RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE

131 961,50

32 839,50

-50 974,00

83 813,50

99 122,00

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL / 290 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 26 września 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Wydatki majatkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym :

Zakup i objęcie akcji i udziałów

wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łaczność

-223 000,00

-223 000,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

-205 000,00

-205 000,00

0,00

0,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

-205 000,00

-205 000,00

0,00

0,00

Przebudowa drogi powiatowej 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

Remont drogi powiatowej 5910S, ul. Pokoju w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

-405 000,00

-405 000,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

-18 000,00

-18 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-18 000,00

-18 000,00

0,00

0,00

Droga gminna - ul. Słoneczna - modernizacja

-5 000,00

-5 000,00

0,00

0,00

Droga gminna - ul. Botaniczna - modernizacja

-5 000,00

-5 000,00

0,00

0,00

Droga gminna - ul. Dębowa - modernizacja

-2 000,00

-2 000,00

0,00

0,00

Droga gminna - ul. Radosna - modernizacja

-3 000,00

-3 000,00

0,00

0,00

Droga gminna - ul. Ekonomiczna - modernizacja

-3 000,00

-3 000,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

70095

Pozostała działalność

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Modernizacja budynku poczty w Hołdunowie

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

5 900,00

5 900,00

5 900,00

0,00

80110

Gimnazja

5 900,00

5 900,00

5 900,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 900,00

5 900,00

5 900,00

0,00

Zakup środków trwałych "Gimnazjalisci z przyszłościa -otwarcie na ludzi i pracę "

5 900,00

5 900,00

5 900,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

153 000,00

53 000,00

0,00

100 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

78 000,00

78 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

78 000,00

78 000,00

0,00

0,00

Oświetlenie drogowe ul. Strzyżówka

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

90019

Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie ul. Prusa

-15 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie ul. Moniuszki

-8 000,00

-8 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie ul. Brzechwy

-2 000,00

-2 000,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Udziały Sp. Ekorec Sp. zoo

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

5 900,00

-94 100,00

5 900,00

100 000,00

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL / 290 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 26 września 2013 r.

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

W tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Z czego :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY

600

Transport i łaczność

32 839,50

x

x

x

x

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu

32 839,50

x

x

x

x

RAZEM DOCHODY

32 839,50

x

x

x

x

WYDATKI

600

Transport i łaczność

32 839,50

32 839,50

0,00

32 839,50

60014

Drogi publiczne powiatowe

32 839,50

32 839,50

0,00

32 839,50

RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE

32 839,50

32 839,50

0,00

32 839,50

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »