| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/312/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łodygowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 90f ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/270/05 z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łodygowice oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach, w placówkach oświatowych Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/312/2013
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 24 września 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. Regulamin obejmuje udzielenie pomocy o charakterze socjalnym w postaci:

- stypendium szkolne,

- zasiłek szkolny.

§ 2. 2. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób udzielania tego stypendium oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego, przy uwzględnieniu kryteriów, o których mowa w art. 90f ustawy o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004.256.2572 ze zmianami).

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego zależy od sytuacji materialnej ucznia oraz od występowania w rodzinie okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Miesięczną kwotę stypendium szkolnego ustala się następująco:

- przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 140 zł netto – 160% kwoty, zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 141 do 200 zł netto – 130% kwoty, zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 201 zł netto – 100% kwoty, zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3. W przypadku gdy w rodzinie występują okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wysokość stypendium szkolnego ulega podwyższeniu o 10%.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a to:
nauki języków obcych, zajęć wyrównawczych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, wyjazdów edukacyjnych, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzea, na wycieczki szkolne, zielone szkoły.

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym na zakup:

- podręczników, ćwiczeń szkolnych, lektur, słowników, atlasów, encyklopedii i innych książek pomocniczych rozwijające zainteresowania ucznia,

- tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i innych, mapy, globusy i inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe,

- plecaków (tornistrów) – 1 szt. na rok szkolny,

- obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary na rok szkolny),

- strój sportowy, gimnastyczny, na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie sportowe lub dres – po 1 szt., na semestr),

- odzież robocza i obuwie wymagane przez szkołę do odbywania praktyk zawodowych – 1 komplet na rok szkolny,

- mundurki szkolne,

- przybory i materiały do nauki zawodu,

- artykuły szkolne: zeszyty, piórnik, materiały piśmiennicze np. flamastry, ołówki itp., do zajęć plastycznych np. farby bloki, kleje, plastelina, nożyczki itp., kalkulatory oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,

- sprzęt komputerowy: tablety, komputery, laptopy - 1 szt. na okres nauki, oprogramowanie systemowe, części do komputera, koszty naprawy komputera, płyty CD, drukarki, tusz do drukarki, papier do drukarki;

- instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,

- sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,

- biurko szkolne, krzesło do biurka – na okres nauki;

- inne materiały zakupione na potrzeby edukacyjne ucznia;

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dla uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
a w szczególności: zakwaterowanie w internacie, bursie, stancji, kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej

4. Świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust.5 ustawy o systemie oświaty.

§ 5. 1. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginałów dokumentów:

- imiennych faktur VAT,

- imiennych rachunków,

- biletów imiennych pieniężnych,

- kwitariuszy,

- dowodów wpłat KP.

2. Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie, na który stypendium zostało przyznane.

3. Dokumenty za miesiące lipiec, sierpień, będą uwzględniane do rozliczenia stypendium przyznanego od września kolejnego roku szkolnego.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym
do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskich, nauczycielskich kolegium językowych obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera
w szczególności:

- imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

- miejsce zamieszkania ucznia,

- dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu,

- pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta
ze świadczeń pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

5. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 7. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4 pkt 1 Regulaminu może być realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu organizującego te zajęcia, lub na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń, potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 4 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej, lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur, rachunków i innych dokumentów.

3. Koszty abonamentu internetowego, które zostaną zrefundowane w ramach stypendium szkolnego nie mogą zostać odliczone w rozliczeniu rocznym PIT.

4. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie/dofinansowanie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły. Jeżeli uczeń otrzymuje z tego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd lub na zamieszkanie kwota wypłaconego stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych, a kwotą dodatku.

5. Stypendium szkolne zostanie wypłacone wnioskodawcy na wskazany we wniosku numer konta lub w kasie Urzędu Gminy.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 8. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną i losową ucznia indywidualnie.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Zasiłek szkolny zostanie wypłacony wnioskodawcy na wskazany we wniosku nr konta lub
w kasie Urzędu Gminy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/312/2013
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/312/2013
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »