| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 238/XXXI/2013 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej oraz szkołom, przedszkolom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego publiczną lub niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Urzędzie Gminy Niegowa wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 uchwały.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową organ Wykonwaczy może wyrazić zgodę na przedstawienie informacji o planowanej liczbie dzieci w terminie późniejszym lub udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

3. Organ prowadzący szkołę/placówkę publiczną/niepubliczną zobowiązany jest do przekazywania miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, która stanowi podstawę wypłaty dotacji na dany miesiąc.

§ 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest plan finansowy szkół/placówek oświatowych danego typu i rodzaju określony uchwałą budżetową Gminy Niegowa, liczba uczniów szkół lub przedszkoli/oddziałów przedszkolnych ustalona na dzień 30 września oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej , tzw. ,,metryczki subwencji oświatowej” otrzymanej na dany rok.

2. Wysokość dotacji ustala się według zasad określonych w art. 80 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dla szkół/ przedszkoli i placówek publicznych oraz zasad określonych w art. 90 ustawy o systemie oświaty dla szkół/przedszkoli i placówek niepublicznych

3. Do czasu uzyskania przez gminę informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na bieżący rok oraz do chwili uchwalenia uchwały budżetowej, dotacja przekazywana jest w wysokości obowiązującej w roku poprzednim.

4. Ostateczne kwoty dotacji na rok bieżący zostaną ustalone i skorygowane w miesiącu następującym po miesiącu, w którym otrzymano ostateczne kwoty subwencji ,,tzw. metryczki” .

5. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, z tym, że za miesiąc grudzień do 15 dnia miesiąca.

§ 3. 1. Organ prowadzący szkołę/placówkę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały w terminie do 15 stycznia roku następnego. W przypadku, gdy szkoła/placówka kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

2. Gmina ma prawo żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i informacji w dowolnym wskazanym terminie.

3. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego, tj, nie potwierdzona dowodem poniesienia wydatków bieżących, zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlega zwrotowi do 20 stycznia roku następnego.

§ 4. 1. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych szkołom i placówkom oświatowym polega na sprawdzeniu zgodności danych zawartych w informacjach o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków, o których mowa w §1 ust. 3 z danymi dotyczącymi organizacji szkoły, placówki oświatowej oraz dokumentacją przebiegu nauczania oraz danych zawartych w rozliczeniu rocznym o którym mowa w §3 ust. 1.

2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.

3. Prawo kontroli przysługuje osobie upoważnionej przez Wójta Gminy.

4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, mają prawo wstępu do szkół, placówek oświatowych oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nienależnie pobrana dotacja podlega zwrotowi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 155/XXI/2004 Rady Gminy Niegowa z dnia 14 października 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i wysokości udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej oraz szkołom i przedszkolom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 238/XXXI/2013
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 września 2013 r.

..................................................

( pieczęć organu prowadzącego)

WÓJT GMINY NIEGOWA
Wniosek o udzielenie dotacji na rok …………..

1. Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej

……………………………………………………………………………………………………….

2. Placówka □ publiczna □ niepubliczna

3. Nazwa i i adres organu prowadzącego szkołę/ placówkę, numer telefonu

……………………………………………………………………………………………………….

4. Planowana liczba uczniów:

Od stycznia do sierpnia …………………………………………………………………………......

W tym uczniowie niepełnosprawni ……………………………………………………………........

Rodzaj niepełnosprawności ……………………………………………………………………........

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………………..............

Od września do grudnia ………………………………………………………………………..........

W tym uczniowie niepełnosprawni ……………………………………………………………........

Rodzaj niepełnosprawności …………………………………………………………………….......

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………………..............

5. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania dotacji:

…………………………………………………………………………………………………........

6. Organ prowadzący zobowiązuje się do składania miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez gminę kontroli w zakresie okoliczności stanowiących podstawę obliczania wysokości przyznanej dotacji

......................................................

(podpis i pieczątka imienna)

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 238/XXXI/2013
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 września 2013 r.

..................................................

( pieczęć organu prowadzącego)

WÓJT GMINY NIEGOWA
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów
miesiąc/rok ………………………
(składana do 10 dnia każdego miesiąca)

1. Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej

………………………………………………………………………………………………………....

2. Placówka □ publiczna □ niepubliczna

3. Nazwa i i adres organu prowadzącego szkołę/ placówkę, numer telefonu

………………………………………………………………………………………………………...

4. Liczba uczniów na dzień 1 danego miesiąca …………………………………………………...........

W tym uczniowie niepełnosprawni: …………………………………………………………….........

Rodzaj niepełnosprawności ( na podstawie aktualnego orzeczenia)

………………………………………………………………………………………………………..

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ………………………………..............:

5. Dane o uczniach uczęszczających do przedszkoli / zespołów wychowania przedszkolnego/ oddziałów przedszkolnych zamieszkujących na terenie innych gmin :

Lp

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Gmina

6. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania dotacji:

…………………………………………………………………………………………………..................

......................................................

(podpis i pieczątka imienna)

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 238/XXXI/2013
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 września 2013 r.

..................................................

( pieczęć organu prowadzącego)

WÓJT GMINY NIEGOWA
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI W ROKU …………..
(termin składania rozliczenia: do 15 stycznia)

1. Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej

……………………………………………………………………………………………………….

2. Placówka □ publiczna □ niepubliczna

3. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę/ placówkę, numer telefonu

……………………………………………………………………………………………………….

4. Dane o faktycznej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

5. Rozliczenie wykorzystania dotacji:

Dotacja otrzymana z budżetu gminy za dany rok …………………………………………...

Dotacja wykorzystana w danym roku ………………………………………………………..

W tym na:

Wynagrodzenia i pochodne: ………………………………………………………………….

Wydatki rzeczowe ……………………………………………………………………………..

- zakup środków czystości: ……………………………………………………………………........

- wywóz śmieci: ………………………………………………………………………………….....

- opłata za energię: …………………………………………………………………………….........

- gaz: ………………………………………………………………………………………………...

- woda: ……………………………………………………………………………………………....

- zakup artykułów administracyjno-biurowych: …………………………………………….............

- zakup wyposażenia szkoły: …………………………….……………………………………........

- zakup materiałów remontowych: ……………………………………………………………........

- opłaty telekomunikacyjne: ……………………………………………………………………......

- opłaty pocztowe: ……………….………………………………………………………………....

- zakup pomocy dydaktycznych: ……………………………………………………………..........

- zakup książek i czasopism: …………………………………………………………………........

- pozostałe wydatki ( wymienić jakie) ……………………………………………………….........

Kwota niewykorzystanej dotacji: …………………………………………………………….

......................................................
(podpis i pieczątka imienna)

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »