| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 224/XXX/2013 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Kroczycach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 594) w związku z art.5 ust.9 ustawy z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Nadaje się Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Kroczycach statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 26/IV/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Kroczycach

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXX/2013
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 27 września 2013 r.

S T A T U T
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kroczycach

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Kroczycach zwany dalej „Zespołem„ jest jednostką organizacyjną Gminy Kroczyce.

2. Zespół działa na podstawie :

a)              niniejszego Statutu

b)              ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

c)              ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256, poz.2572 ze zm.)

d)              ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

e)              ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz.330)

3. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli jest jednostką budżetową Gminy Kroczyce , realizującą zadania własne i zlecone gminy w ramach oświaty poprzez obsługę finansowo-księgową i administracyjną przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kroczyce – zwanych dalej placówkami oświatowymi

4. Obszarem działania Zespołu jest obszar Gminy Kroczyce , zwany dalej „gminą”.

5. Siedziba jednostki znajduje się w Kroczycach ul. Sienkiewicza 7

6. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli zwany dalej „Dyrektorem”, odpowiedzialny za wszystkie sprawy wchodzące w skład działania Zespołu.

7. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Kroczyce.

8. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt gminy Kroczyce.

9. Wynagrodzenie Dyrektora oraz zakres jego obowiązków ustala Wójt Gminy Kroczyce

10. Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi.


Rozdział II. Organizacja wewnętrzna Zespołu

1. Zespołem kieruje dyrektor

2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa wobec pracowników Zespołu.

3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego oraz pracowników Zespołu

4. Głównego Księgowego zatrudnia Dyrektor Zespołu.

Główny Księgowy wykonuje powierzone mu przez Dyrektora Zespołu zadania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności koordynuje i nadzoruje pracę podległych mu pracowników.

5. Pracownicy Zespołu wynagradzani są wg zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział III Zadania i zakres działania Zespołu

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Planowanie i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w oparciu o jednostkowe budżety poszczególnych placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce, a w szczególności:

1)              obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych, dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

2)              sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych szkół i przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) sporządzanie innych sprawozdań statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) sprawowanie bieżącej kontroli wykonywania budżetu szkół i przedszkola w tym w szczególności:

- zgodność realizowanych wydatków z limitami przyjętymi w planach finansowych,

- prawidłowej i terminowej realizacji zobowiązań,

5) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej obsługiwanych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) opracowanie projektów zbiorczych planów dochodów i wydatków w oparciu o wytyczne Wójta Gminy Kroczyce oraz planów przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych,

7) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości,

8) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

9)              rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych placówek oświatowych,

10) wykonywanie innych zadań wynikających z zawartych umów, porozumień z obsługiwanymi jednostkami oświatowymi,

2. Prowadzenie spraw administracyjnych w zakresie:

1) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych gminy

2) prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego

3)              koordynacja w zakresie przygotowania projektów organizacyjnych placówek oświatowych oraz zatwierdzanie aneksów do projektów.

4)              koordynacja działań zmierzających do zapewnienia pełnej kadry nauczycielskiej w placówkach oświatowych,

5)              prowadzenie spraw związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,

6)              prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych

w tym:

-              prowadzenie ich akt osobowych

-              przygotowanie oceny cząstkowej

-              występowanie z wnioskami o nagrody

-              przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów

7)              prowadzenie zasobów archiwalnych.

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej oraz obowiązującej sprawozdawczości statystycznej

9)              prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem nauczycieli

10) obsługa zadania w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

11) współpraca z Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie realizacji zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi

12) obsługi zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikającej z przepisów oświatowych

3. Organizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkola.


Rozdział IV. Ogólne zasady finansowania Zespołu

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

2. Koszty utrzymania Zespołu są pokrywane ze środków budżetu gminy Kroczyce zgodnie z obowiązującą przepisami.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansów.

4. Zespół prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zespół posiada odrębny rachunek bankowy.


Rozdział V. Postanowienia końcowe

1. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie statutu , oraz pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Kroczyce

2. Zespół używa pieczęci o treści : Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Kroczycach 42-425 Kroczyce ul. Sienkiewicza 7 tel. (034) 31-52-104 NIP 577 13 47 827; REGON 001200681

3. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy Kroczyce.

4. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »