| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./   Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala:

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

32 870 589,40

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

0,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

II Zmniejszenie dochodów

351 788,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6207

Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ …

350 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzędy wojewódzkie

2010

Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...

1 788,00

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

39 532 333,09

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

311 597,82

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004

Lokalny transport zbiorowy

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

6620

Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...

17 200,00

60016

Drogi publiczne gminne

4270

Zakup usług remontowych

14 000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71095

Pozostała działalność

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

978,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

168,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

24,00

2319

Dotacje celowe przekazane gminie ..... na podst. porozumień jst

2 871,82

720

INFORMATYKA

72095

Pozostała działalność

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095

Pozostała działalność

4260

Zakup energii

1 600,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 800,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 500,00

4270

Zakup usług remontowych

8 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

80104

Przedszkola

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 400,00

4260

Zakup energii

500,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

300,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 100,00

80110

Gimnazja

4300

Zakup usług pozostałych

5 300,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601

Obiekty sportowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

147 756,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 500,00

II Zmniejszenie wydatków

732 744,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

350 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzędy wojewódzkie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 495,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

256,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

37,00

75095

Pozostała działalność

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 300,00

4260

Zakup energii

8 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

2 000,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

2 300,00

4430

Różne opłaty i składki

1 500,00

4700

Szkolenia pracowników ....

500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 000,00

80104

Przedszkola

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4700

Szkolenia pracowników ....

2 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601

Obiekty sportowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 400,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

147 756,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

6 661 743,69

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

5 783 750,11

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

525 564,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

306 966,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

24 506,45

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

20 957,13

4. Wskazać prognozowane dochody na 2013 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2013 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska

i gospodarki wodnej w 2013 r. w Tabeli Nr 6.

8. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2013 r. w Tabeli Nr 7.

9. Wskazać dotacje udzielone z budżetu gminy w Załączniku Nr 1.

10. Ustalić plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych

oraz wydatków nimi finansowanych w Załączniku Nr 2.

11. Wskazać planowane przychody i koszty zakładu budżetowego w Załączniku Nr 3.

12. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »