| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/328/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tworóg, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad i rozmiaru zniżek, o których mowa w art.42 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) art.42 ust.6 i 7 pkt 2 i 3 w związku art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 późn.zm.),

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy karta Nauczyciela – wynosi odpowiednio:

lp.

STANOWISKO

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1

doradca zawodowy

30

2

pedagog szkolny

28

3

psycholog szkolny

28

4

logopeda

28

5

Nauczyciel przedszkola, prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci z innych grup wiekowych

22

6

Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną

18

§ 2.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala dyrektor szkoły.

2. W celu ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, należy zsumować ilość godzin przydzielonych takiemu nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły i podzielić je przez współczynnik "i" wyliczony według wzoru:

i = (x1 : y1) + (x2 : y2) + ... (xn : yn) gdzie: x1, x2, xn – to ilość godzin – dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,  y1, y2, yn – to tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych określona w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w niniejszej uchwale. Wyniki należy zaokrąglać w następujący sposób: poniżej 0,5 w dół, natomiast 0,5 i więcej w górę.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, który jest zobowiązany do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia etatu ustala się w sposób, o którym mowa w ust. 2.

4. Godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – przydzielone powyżej wymiaru ustalonego zgodnie z ust. 2 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

5. Jeżeli tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przydzielonych nauczycielowi w innej szkole, przekracza wymiar, który jest uzupełnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, to godzin przekraczających ten wymiar nie należy traktować jako godzin ponadwymiarowych w rozumieniu art. 35ust. 2 Karty Nauczyciela

§ 3.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach i innych placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, do liczby godzin zajęć określonych w poniższej tabeli :

L.P.

STANOWISKO KIEROWNICZE

Tygodniowy wymiar godzin

1

Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum,(zespołu) liczącej :
* Do 6 oddziałów
* 7 – 8 oddziałów
* 9 – 16 oddziałów
* 17 i więcej


10
8
5
3

2

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum (zespołu) o liczbie :
* 12 – 16 oddziałów
* 17 i więcej


10
7

3

Kierownik świetlicy szkolnej

22

4

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie liczącego :
* 1 oddział


20

5

Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin dziennie liczącego :
* 1 oddział
* 2 oddziały
* 3 oddziały
* 4 – 5 oddziałów
* 4 – 5 oddziałów (w przypadku dyrektora nieposiadającego pracownika administracyjnego
i wykonującego wszystkie czynności administracyjne samodzielnie)
* 6 – 7 oddziałów


18
15
10
8
4

6

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust.1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo nauczycielowi.

§ 4.

Traci moc: Uchwała Nr XXX/274/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 marca 2013 r.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »