| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/331/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594),

Rada Gminy Tworóg
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Tworóg posiada udziały lub akcje bądź też spółkę, w której Gmina Tworóg nabędzie udziały lub akcje.

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały, będące własnością Gminy Tworóg,

3) akcjach - należy przez to rozumieć akcje, będące własnością Gminy Tworóg,

4) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Tworóg.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tworóg do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych oraz aportów w zamian za obejmowane udziały lub akcje w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Tworóg na dany rok.

2. Wniesienie, w zamian za obejmowane przez gminę udziały lub akcje w podniesionym kapitale zakładowym spółek dotyczy:

a) wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy,

b) wkładów niepieniężnych (aportów) zgodnie z istniejącymi przepisami.

3. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:

a) prawa rzeczowe, w tym: własność nieruchomości, rzeczy ruchomych lub ich części, użytkowanie wieczyste itp.,

b) prawa obligacyjne, w tym: udziały lub wierzytelności gminy przysługujące wobec spółki itp.,

c) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, w tym: prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, majątkowe prawa autorskie itp.

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek powinno być poprzedzone wyceną wnoszonego majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaga zgody Rady Gminy w formie uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tworóg do zbywania udziałów lub akcji należących do gminy przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu oraz paragrafu 5 niniejszej uchwały.

2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółkach, dokonuje się wyceny wartości zbywanych udziałów lub akcji.

3. Zbycie udziałów lub akcji w spółce wymaga zgody Rady Gminy w formie odrębnej uchwały.

§ 5.

1. Udziały lub akcje są zbywane w trybie:

a) negocjacji, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

b) przetargu publicznego,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Tworóg do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust.1.

§ 6.

1. Cofnięcie udziałów lub akcji w spółkach celem ich umorzenia odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

2. Cofnięcie udziałów w akcji w spółce wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy w formie odrębnej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »