| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/332/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 20125 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. 2013.885) Rada Gminy Tworóg Uchwala:

§ 1.

Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, tryb postępowania, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania.

§ 2.

Pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowej w trybie niniejszej uchwały może być przeznaczona wyłącznie na cele określone w art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

§ 3.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów objętego wnioskiem zadania.

§ 4.

1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w § 1,przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W 2013 r. wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć po wejściu w życie niniejszej uchwały, na bieżący rok budżetowy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

2) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

3) numer rachunku bankowego,

4) wysokość wnioskowanej dotacji,

5) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja ma być przyznana i termin jego wykonania,

6) harmonogram realizacji zadania,

7) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

8) podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy,

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

4) szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót,

5) potwierdzony z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej.

§ 5.

Warunkiem udzielania spółce wodnej dotacji, jest:

1. jej zaplanowania w budżecie Gminy,

2. złożenie wniosku o udzielenie dotacji, 3 .zawarcie umowy.

§ 6.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy mając na uwadze wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, zawiadamiając o tym wnioskodawcę i informując o terminie zawarcia umowy.

§ 7.

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:

1) protokołów odbioru robót,

2) sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, złożonego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania,

3) faktur za wykonane prace, rachunków i innych dokumentów finansowych dotyczących wydatkowania środków z dotacji.

2. Dotowany podmiot obowiązany jest na oryginałach rachunków, faktur i innych dokumentach finansowych dotyczących wydatkowania środków dotacji zamieścić klauzulę „kwota……została wydatkowana z dotacji Urzędu Gminy Tworóg na realizację zadania ……zgodnie z umową nr….z dnia….”

§ 8.

1. Wójt Gminy bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli realizacji zadania, na które udzielono pomocy finansowej oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Spółka wodna zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie Wójta Gminy, bądź osoby przez niego upoważnionej, wszelką dokumentację niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie czy zadanie zostało wykonane zgodnie z umową,

2) sprawdzenie udokumentowania realizacji zadania,

3) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania otrzymanej dotacji.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 9.

Udzielona dotacja w części niewykorzystanej podlega zwrotowi do budżetu w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania, jeżeli zakończenie zadania następuje w trakcie rokoku budżetowego. W przypadku realizacji zadania do końca roku budżetowego dotacja podlega zwrotowi do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 10.

Od kwoty dotacji zwróconej po terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »