| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 221/XXIX/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2013r. poz. 594) i   art. 19c ust. 1   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się tryb i   szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej, stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 


Załącznik do Uchwały Nr 221/XXIX/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 27 września 2013 r.

TRYB I   SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKU O   REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W   RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ  

§   1.   Ilekroć w   niniejszym załączniku jest mowa o:  

1.   Ustawie – rozumie się przez to ustawę z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.).  

2.   Inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy Gminy Włodowice z   jej mieszkańcami, w   celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Włodowice.  

3.   Zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadanie publiczne, o   którym mowa w   art. 19 b ust. 1   pkt 1- 6   ustawy.  

4.   Inicjatorze – rozumie się przez to składającego wniosek o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej.  

§   2.   1.   Do oceny wniosku o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej pod uwagę brane są następujące kryteria:  

a)   znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy Włodowice,  

b)   celowość realizacji zadania z   punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,  

c)   możliwości realizacji zadania przez Inicjatora,  

d)   wkład pracy społecznej,  

e)   wysokość udziału finansowego Inicjatora w   realizacji zadania,  

f)   udział rzeczowy Inicjatora w   realizacji zadania,  

g)   stopień zaawansowania przygotowań do realizacji zadania,  

h)   termin realizacji zadania,  

i)   możliwości finansowe Gminy Włodowice,  

j)   doświadczenie w   realizacji zadań publicznych,  

k)   liczbę mieszkańców, którym inicjatywa lokalna będzie służyć,  

l)   wielkości przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanego zadania publicznego obciążających budżet Gminy Włodowice.  

2.   Wkład własny Inicjatora w   realizację zadania publicznego może polegać na:  

a)   świadczeniach pieniężnych Inicjatora, które powinny stanowić co najmniej 70% wartości zadania publicznego,  

b)   świadczeniach pracy społecznej,  

c)   świadczeniach rzeczowych, w   szczególności obejmujących: dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały do realizacji zadania publicznego.  

3.   Warunki współpracy Gminy Włodowice i   Inicjatora dotyczące realizacji zadania publicznego, którego wniosek zostanie zatwierdzony, określi odrębna umowa o   wykonanie inicjatywy lokalnej zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Włodowice a   Inicjatorem.  

4.   Gmina może odstąpić od umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Inicjator nie wywiąże się z   zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy własnej.  

5.   Oceny wniosków dokonuje Wójt Gminy Włodowice po uzyskaniu opinii Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice oraz organu wykonawczego jednostki pomocniczej na terenie, której ma być realizowana inicjatywa lokalna.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »