| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Wójta Gminy Lubomia

z dnia 24 września 2013r.

w przedmiocie określenia zasad uczęszczania uczniów Gminy Lubomia na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7zawarte w Raciborzu w dniu 24 września 2013 r. pomiędzy:


Miastem Racibórz,reprezentowanym przez Mirosława Lenka – Prezydenta Miasta Racibórz, zwanym w treści porozumienia „Miastem Racibórz”, a


Gminą Lubomia,reprezentowaną przez Czesława Burka – Wójta Gminy Lubomia, zwaną w treści porozumienia „Gminą Lubomia”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania uczniów Gminy Lubomia na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7. Wykaz uczniów stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Zajęcia, o których mowa w § 1 prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

2. Tygodniowy rozkład tych zajęć ustala dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

3. Miasto Racibórz zapewnia, że zajęcia, o których mowa w § 1 prowadzone są przez nauczyciela z kwalifikacjami w tym zakresie.

§ 3. Gmina Lubomia zwróci Miastu Racibórz wydatki poniesione na prowadzenie zajęć z uczniami w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu przy ul. Cecylii 7, w wysokości ustalonej zgodnie z § 4 ust.1 na rachunek bankowy ING BSK S.A. O/Racibórz 45 1050 1070 1000 0004 0003 3510.

§ 4. 1. Koszt zajęć, o których mowa w § 1 w roku szkolnym 2013/2014 ustala się w wysokości 600 od jednego ucznia (50 zł miesięcznie).

2. Zwrot kosztów zajęć będzie dokonywany Miastu Racibórz przez Gminę Lubomia w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

§ 6. Strony mogą wypowiedzieć porozumienie w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Strony porozumienia ustaliły, iż Miasto Racibórz ogłosi treść porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 10. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

Miasto RacibórzPrezydent Miasta


Mirosław Lenk

Gmina LubomiaWójt Gminy Lubomia


dr Czesław Burek


Załącznik do Porozumienia

Wykaz uczniów z Gminy Lubomia uczęszczających na naukę religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu przy ul. Cecylii 7 w roku szkolnym 2013/2014

1. Marek G. - uczeń Szkoły Podstawowej w Lubomi,

2. Cyprian G. - uczeń Szkoły Podstawowej w Lubomi.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »