| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2.ZOS.2013 Burmistrza Strumienia; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie wykonania powierzonego zadania publicznego w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Strumień do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju

zawarte 27 września 2013 r. pomiędzy

Gminą Strumień reprezentowaną przez:

Annę Grygierek – Burmistrza Strumienia

a

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez:

Marka Lucjana – Zastępcę Wójta Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) strony niniejszego Porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. W związku z powierzeniem przez Gminę Strumień Gminie Pawłowice zadania własnego w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Strumień do placówek oświatowych położonych na terenie Jastrzębia Zdroju, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/417/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Pawłowice zadania publicznego, Gmina Pawłowice zobowiązuje się do codziennego dowozu i przywozu dziecka  zamieszkałego na terenie Gminy Strumień – w Zbytkowie - do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Szkolna 1 oraz zapewnienia dziecku opiekuna w czasie dowozu i przywozu, a Gmina Strumień zobowiązuje się do ponoszenia kosztów wykonania tego zadania na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 2. 1. Faktyczne koszty miesięczne przewozu i opieki ponoszone przez Gminę Strumień wynikają z podzielenia miesięcznych kosztów przewozów uczniów do szkoły we wszystkie dni nauki szkolnej przez ustaloną liczbę dowożonych uczniów ogółem i wynoszą: 2,49 zł za 1 km przejazdu plus dodatkowe koszty w związku z dodatkowymi kilometrami przejechanymi do Zbytkowa. Długość trasy wynosi 66 km dziennie w obie strony, długość trasy dodatkowej wynosi: 10 km dziennie w obie strony.

2. Koszt dzienny przewozu dziecka w obie strony i opieki wg zasady określonej w ust. 1 wynosi: 66 km x 2,49 : 8 dzieci = 20,54 zł plus 10 km x 2,49 zł = 24,90 zł, czyli razem: 45,44 zł dziennie.

3. Całkowite koszty przewozu i opieki, o których mowa w § 1, w okresie od września do grudnia 2013 r., wyniosą 3 544,32 zł.

4. Kwota należności ogółem uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej i związanej z tym konieczności przewozu uczniów.

§ 3. Gmina Strumień zobowiązuje się przekazać Gminie Pawłowice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie określonej w § 2, ust. 3 na rachunek Urzędu Gminy Pawłowice: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach  49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w terminie do 15 listopada 2013 r.

§ 4. 1. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2013 r. i rozliczona do dnia 15.01.2014 r. na podstawie zestawienia ilości dni przewozu dzieci.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymała Gmina Pawłowice od Gminy Strumień, to Gmina Pawłowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji na rachunek Urzędu Gminy Strumień: Bank Śląski 12 1050 1083 1000 0001 0076 0362.

3. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie określonym w ust. 2 Gmina Pawłowice zobowiązuje się oprócz zwrotu należności głównej zapłacić odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Ze strony Gminy Strumień za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Natalia Bączek – referent do spraw księgowo – administracyjnych w Zespole Obsługi Szkół w Strumieniu, ul. 1 Maja 7, 43 – 246 Strumień, tel. 338570347.

2. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada mgr Ilona Skrobol – Specjalista w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65, 43-250 Pawłowice, tel. 32 4722757.

§ 6. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na okres od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 7. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Strumień.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Wójta Gminy Pawłowice


Marek Lucjan

Burmistrz Strumienia


Anna Grygierek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »