| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.476.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 października 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIX/343/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 8 w Żywcu

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLIX/343/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 8 w Żywcu, jako sprzecznej z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" w zw. z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 28 sierpnia 2013r. Rada Miejska w Żywcu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 8 w Żywcu.

Jako podstawę prawną do podjęcia tejże uchwały Rada wskazała m.in. przepis art. 5 ust. 5 ustawy, który stanowi, iż "zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a , szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin". Jednocześnie stosownie do przepisu art. 3 pkt 1 ustawy "ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole należy przez to rozumieć także przedszkole".

Zgodnie z art. 14 ust. 1 zd. 2 wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem art. 14a ust. 5. Analiza przepisów ustawy o systemie oświaty daje podstawy do stwierdzenia, iż oddział przedszkolny nie jest osobną jednostką organizacyjną usytuowaną w systemie oświaty. Mianowicie art. 2 ustawy wymienia szkoły i placówki, które objęte są przedmiotem ustawy i wskazuje wśród nich:

1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2) szkoły: podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego.

Ustawodawca nie zawarł zatem oddziału przedszkolnego w katalogu określonym w art. 2 pkt 1 ustawy. Oznacza to, że oddział przedszkolny wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły i jest traktowany jak osobny oddział (klasa) z programem wychowania przedszkolnego. Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w przepisach wykonawczych do ustawy. Mianowicie § 5 ust. 1 Ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) stanowi, iż podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Natomiast § 5 ust. 6 brzmi: "w szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego". Tym samym w treści rozporządzenia Minister ograniczył się jedynie do stwierdzenia, iż oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych. Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, iż oddział przedszkolny również stanowi podstawową jednostkę organizacyjną szkoły, czyli należy traktować go jak inne oddziały (klasy) w szkole.

Zdaniem organu nadzoru przepis art. 5 ust. 5 ustawy nie stanowi samodzielnej podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie utworzenia oddziału przedszkolnego. Właściwym trybem postępowania jest w zaistniałej sytuacji przekształcenie szkoły podstawowej poprzez utworzenie przy niej oddziału przedszkolnego, stosownie do przepisu art. 59 ust. 6 ustawy. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem przepisy ust. 1-5 i art. 58 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. W myśl art. 59 ust. 1 ustawy szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Zauważyć należy również, że w kwestionowanej sprawie nawet, jeżeli potraktować uchwałę Nr XLIX/343/2013 Rady Miejskiej w Żywcu, jak uchwałę przekształcającą Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 3, Szkołę Podstawową nr 5 i Szkołę Podstawową nr 9 to został naruszony opisany w cytowanych przepisach tryb postępowania organu prowadzącego. Rada Miejska nie podjęła bowiem wcześniej uchwały w zakresie zamiaru przekształcenia wyżej wymienionych szkół. Zgodnie z art. 59 ust. 6 w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia podmioty wymienione w ustawie. Wyrażeniem woli organu stanowiącego w przedmiotowej kwestii jest uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia wskazanych powyżej szkół, której brak oznacza istotne uchybienia proceduralne. To z kolei stanowi rażące naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie przekształcenia szkół w całości.

Rada Miejska w Żywcu mocą § 6 uchwały zadecydowała o konieczności jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Tymczasem w opinii organu nadzoru materia przedmiotowej uchwały nie należy do żadnej z kategorii aktów prawnych ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym, wymienionych w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Regulacja ta określa zamknięty katalog aktów, które podlegają ogłoszeniu w tymże publikatorze. W katalogu tym znajdują się dwie kategorie aktów stanowionych przez radę gminy podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym tj.:

a) akty prawa miejscowego stanowione przez radę gminy,

b) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Przedmiotowa uchwała nie może jednak zostać zakwalifikowana do żadnej z wyżej wymienionych kategorii, w szczególności nie może być uznana za akt prawa miejscowego jako, że dotyczy wyłącznie zmian organizacyjnych wewnątrz prowadzonyh przez gminę szkół. Z tego powodu nie istnieje obowiązek jej publikacji oraz uzależnienia wejścia jej w życie od ustanowienia odpowiedniego vacatio legis, wymaganego dla stanowionego przepisu powszechnie obowiązującego.

Tym samym uchwałę Nr XLIX/343/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 sierpnia 2013r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Żywcu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. a/a.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »