| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Buczkowice

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach

1. Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)[1]) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXX/154/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 42 poz. 958), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 200 poz. 3659);

2) uchwałą Nr XV/87/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 843);

3) uchwałą Nr XXVIII/181/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3208).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 200 poz. 3659), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

2) § 2 i § 3 uchwały Nr XV/87/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 843), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

3) § 2 i § 3 uchwały Nr XXVIII/181/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3208), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r..

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 września 2013 r.

Uchwała Nr XXX/154/09
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołachi przedszkolach

Na podstawie art.30 ust.6 i art.91d pkt 1 oraz art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)[2]) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2005 r. Nr 22 poz. 181 ze zmianami) po uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi w trybie art.30 ust.6a ustawy Karta Nauczyciela

Rada Gminy Buczkowice
postanawia:

§ 1. Uchwalić stanowiący załącznik do niniejszej uchwały regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Buczkowice określający:

1) wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielskich dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy;

2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród;

4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/134/08 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach na 2009 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik do uchwały Nr XXX/154/09
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Rozdział 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Niniejszy regulamin określa wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole- należy przez to rozumieć przedszkole oraz zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczkowice;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;

3) związkach zawodowych- należy przez to rozumieć zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bielsku – Białej.

Rozdział 2
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany zgodnie z art.33 ustawy Karta Nauczyciela oraz §7 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22 poz.181 ze zmianami).

Rozdział 3
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny może otrzymać każdy nauczyciel.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor na czas określony, nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż jeden rok.

3. [3]). Ustala się stawki dodatku motywacyjnego w następującej wysokości:

1) w zespołach szkół: od 200 do 400 zł;

2) w przedszkolach: od 100 do 200 zł.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor w wysokości określonej w ust. 3 uwzględniając warunki określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2005r. Nr 22 poz. 181 ze zmianami) oraz:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości, dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, w tym także wyników egzaminów maturalnych albo sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

3) prawidłowe realizowanie planu finansowego jednostki oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla placówki,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych,

b) udział w pracach komisji konkursów przedmiotowych i innych,

c) sprawowanie opieki nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

5) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie bazy dydaktycznej.

5. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej szkole przyznanie dodatku motywacyjnego może nastąpić po upływie 6 miesięcy pracy.

6. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor szkoły lub placówki powiadamiany jest na piśmie. Cofnięcie przyznanego dodatku motywacyjnego następuje również w formie pisemnej.

7. Cofnięcie przyznanego dodatku motywacyjnego następuje w przypadku:

1) przerwy w świadczeniu pracy spowodowanej urlopem dla poratowania zdrowia;

2) udzielenia nauczycielowi kary dyscyplinarnej lub porządkowej;

3) w innych uzasadnionych przypadkach stwierdzających znaczne obniżenie poziomu świadczonej pracy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Związków Zawodowych.

8. Za szczególne osiągnięcia w zakresie realizacji zadań edukacyjnych w nadzorowanej placówce oświatowej, a w szczególności za prawidłowe realizowanie planu finansowego, pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla placówki, dyrektorom placówek oświatowych Wójt Gminy może przyznać miesięczny dodatek motywacyjny.

9. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust.8 jest przyznawany na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż rok.

10. [4]) Dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust.8 jest przyznawany w wysokości od 900
do 1.700 zł.

11. [5]) Dodatek motywacyjny wicedyrektora szkoły nie może przekroczyć 75% stawki dodatku motywacyjnego ustalonego dla dyrektora danej szkoły.

Rozdział 4
DODATEK FUNKCYJNY

§ 5. 1.[6]) Ustala się tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół
i przedszkoli:

Stanowisko kierownicze

Stawki dodatku funkcyjnego (w zł)

1. Dyrektor przedszkola

700-1.100

2. Dyrektor zespołu szkół

800-1.700

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół ustalana jest
z uwzględnieniem łącznej liczby oddziałów w zespole.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. [7]). Nauczycielom przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z poniższą tabelą:

Sprawowana funkcja

Stawki dodatku
funkcyjnego (w zł)

1. Za wychowawstwo klasy/oddziału przedszkolnego

70-120

2. Za pełnienie funkcji opiekuna stażu/konsultanta

30

3. Za pełnienie funkcji doradcy metodycznego

30

5. Dodatki funkcyjne dla wicedyrektora i nauczycieli przyznają dyrektorzy placówek na okres 1 roku.

6. Wysokość dodatku za wychowawstwo klasy uzależnia się od liczby uczniów danej klasy, charakteru pracy, złożoności zadań i warunków organizacyjnych.

7. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów, w stawkach określonych w ust.1 przyznaje na okres
1 roku Wójt Gminy, kierując się następującymi kryteriami:

1) wielkość placówki;

2) wyniki pracy szkoły;

3) złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej;

4) liczba stanowisk kierowniczych w szkole;

5) warunki organizacyjne.

8. Dodatek funkcyjny wicedyrektora szkoły nie może przekroczyć 75% stawki dodatku funkcyjnego ustalonego dla dyrektora danej szkoły.

Rozdział 5
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 6. 1. Nauczycielom przysługują dodatki za pracę w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach, za które uważa się:

1) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

2) prowadzenie indywidualnego nauczania w domu ucznia poza Gminą Buczkowice.

2. Wysokość dodatków określonych w ust. 1 ustala się na 4,50 zł brutto za godzinę.

3. Podstawą obliczenia wysokości dodatku za warunki pracy jest indywidualna karta pracy nauczyciela zawierająca ilość godzin przepracowanych w warunkach określonych w ust.1.

Rozdział 6
ZASADY OBLICZANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIAZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dla nauczyciela, z zastrzeżeniem ust.2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy przez miesięczna liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określonego w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalonego dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3, ust.4a lub ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, 2 i 3 ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Rozdział 7
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 8. Tryb i zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu Gminy Buczkowice określa odrębna uchwała. Nagroda przyznawana przez Wójta nie może być niższa niż 20% nagrody Kuratora Oświaty w danym roku szkolnym. Nagroda przyznawana przez dyrektora nauczycielom wynosi od 200 do 800 złotych.

Rozdział 8
NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY

§ 9. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych z terenu Gminy Buczkowice i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 1%;

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 2%;

3) przy trzech osobach w rodzinie - 3%;

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 4%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu: dzieci do 25 roku życia i rodziców.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.2; małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor a dyrektorowi Wójt Gminy.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) korzystania z urlopu wychowawczego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej.

Rozdział 9
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmienione w trybie przewidzianym dla jego podjęcia.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 117 poz. 676 i Nr 232 poz. 1378.

[2]) Tekst jednolity wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2013 roku poz.594, kolejną zmianę ogłoszono w Dz.U. z 2013 r. poz. 645.

[3]) § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/181/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 2013 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3208, zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 2013 r.

[4]) § 4 ust. 10 zmieniony przez: - § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 września 2009 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 200 poz. 3659, zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 listopada 2009 r., - § 1 pkt 1 uchwały Nr XV/87/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 843, zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 2012 r.

[5]) § 4 ust. 11 wprowadzony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XV/87/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 843, zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 2012 r.

[6]) § 5 ust. 1 zmieniony przez: - § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 września 2009 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 200 poz. 3659, zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 listopada 2009 r., - § 1 pkt 3 uchwały Nr XV/87/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 843, zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 2012 r.

[7]) § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/181/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 2013 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3208, zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 2013 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »