| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Wojewody Śląskiego

z dnia 4 października 2013r.

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Tychy prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, zawarte przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Tychy, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tychy

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)Wojewoda Śląski,zwany dalej "Wojewodą" powierzaGminie Tychy, zwanej dalej "Gminą",  działającej na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późniejszymi zmianami) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 438/12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Tychy prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytkow przez Wojewodę Śląskiego,niektóre zadania z zakresu- sprawowanej w myśl art. 89 pkt 2 cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami -ochrony zabytków.

§ 1. Przedmiot porozumienia stanowią następujące zadania Wojewody realizowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej "Wojewódzkim Konserwatorem":z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z późn. zm.):

1. uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych oraz obiektów stanowiących zabytki techniki (art. 39 ust.3),

2. uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust. 3),z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.):

3. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 64 ust. 1),z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.):

4. przedstawianie na wniosek własciciela lub posiadacza zabytku, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w tym zabytku w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 27),

5. prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytków z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru (art.29. ust.1),

6. przyjmowanie zawiadomień o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin tego przedmiotu (art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 3).

§ 2. Zadania powierzone porozumieniem realizowane są z zachowaniem właściwości miejscowej Gminy.

§ 3. Porozumienie nie upoważnia Gminy do prowadzenia innych spraw związanych z ochroną obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków.

§ 4. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków zadanie wyszczególnione w § 1 realizowane będzie w odniesieniu do wykazu zabytków przekazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku, nr 75, poz. 474).

§ 5. 1. Za prawidłowe wykonanie zadań, o których mowa w § 1 porozumienia, odpowiada Prezydent Miasta Tychy, w imieniu którego zadania i powierzone kompetencje w tym zakresie wykonuje Miejski Konserwator Zabytków, zwany dalej „Miejskim Konserwatorem”, którego kandydatura wymaga pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora.

2. Miejski Konserwator ma obowiązek współdziałania z Wojewódzkim Konserwatorem i informowania go o wszelkich okolicznościach oraz działaniach mających wpływ na obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorską na terenie gminy Tychy.

§ 6. Wojewódzki Konserwator umożliwi Miejskiemu Konserwatorowi korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

§ 7. 1. Gmina umożliwi Wojewódzkiemu Konserwatorowi korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w jej posiadaniu.

2. Gmina udzieli niezbędnej pomocy Wojewódzkiemu Konserwatorowi w czynnościach mających na celu wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów znajdujących się na jego terenie.

§ 8. 1. Zadania powierzone porozumieniem Gmina będzie realizowała nieodpłatnie.

2. Wojewódzki Konserwator będzie współfinansował, w miarę posiadanych środków, wykonanie niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej, koniecznej do realizacji zadań Miejskiego Konserwatora przekazanych niniejszym porozumieniem.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Zgodną wolą stron porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. Rozwiązanie to wymaga formy pisemnej.

3. Wojewodzie przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania porozumienia w przypadku wykonywania przez Powiat powierzonych zadań w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego porozumienia.

§ 10. 1. Kontrolę realizacji zadań powierzonych porozumieniem sprawuje Wojewódzki Konserwator.

2. Kontrola wykonywana jest miedzy innymi poprzez:

a) okresowe i wyrywkowe sprawdzanie realizacji powierzonych zadań,

b) bieżący wgląd w dokumentację dotyczącą powierzonych zadań,

c) zatwierdzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA TYCHY


Andrzej Dziuba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »