| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/345/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami

Działając na podstawie art. 12 pkt 5   i pkt 8   lit. c i   d, art. 51 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 595 z   późn. zm.) w   związku z   art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1   i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1   i ust. 2   pkt 3, art. 233 pkt 1   art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 885 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o   kwotę 280 677,00zł i   ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w   wysokości 131   716   836,63zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiegoo kwotę 280 677,00złi ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiegow wysokości 140   276   119,63złzgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z   dnia 21.12.2012r. w   sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013r. wraz z   załącznikami, w   ten sposób, że § 2 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

2 1 Ustala się, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego może udzielić w   roku budżetowym 2013:  

1)   pożyczek w   maksymalnej wysokości 700   000,00 zł,  

2)   poręczeń w   maksymalnej wysokości 107   000,00 zł. .

§   3.   1.   Zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Nazwa  

Dochody ogółem  

w tym:  

Dochody bieżące  

Dochody majątkowe  

 

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW  

280 677  

280 677  

-  

 

DOCHODY WŁASNE POWIATU  

280 677  

280 677  

-  

 

Wpływy z   opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów  

197 440  

197 440  

-  

600  

Transport i   łączność  

90 440  

90 440  

-  

750  

Administracja publiczna  

107 000  

107 000  

 

 

Dochody z   majątku powiatu  

962  

962  

-  

600  

Transport i   łączność  

962  

962  

-  

 

Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów  

82 275  

82 275  

-  

600  

Transport i   łączność  

78 812  

78 812  

-  

801  

Oświata i   wychowanie  

3 463  

3 463  

-  

2.   Zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Rozdz.  

Nazwa  

Kwota w    

 

 

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE  

280 677  

600  

 

Transport i   łączność  

170 214  

 

60014  

Drogi publiczne powiatowe  

170 214  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

170 214  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w   tym:  

170 214  

 

 

- Wydatki związane z   realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  

170 214  

757  

 

Obsługa długu publicznego  

107 000  

 

75704  

Rozliczenia z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  

107 000  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

107 000  

 

 

Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w   danym roku budżetowym, w   tym:  

107 000  

 

 

- poręczenia  

107 000  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

3 463  

 

80140  

Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz     ośrodki dokształcania zawodowego  

3 463  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym   :  

3 463  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

3 463  

 

 

- Inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

3 463  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.    

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala


reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »