| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/376/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 5 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )RADA MIEJSKA CIESZYNA

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Określić na rok 2014 stawki podatku od nieruchomości :

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0, 88 zł od 1 m2powierzchni,

2) zajętych na pola kempingowe – 0,44 zł od 1 m² powierzchni,

3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4, 56 zł od 1 ha powierzchni,

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm. ), zatrudniających do 5 osób włącznie – 18,11 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

5) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

6) gospodarczych – 3,87 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2% ich wartości

§ 2. Różnice pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, a stawkami w § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (KE) w sprawie pomocy de minimis w latach 2014 – 2020.

§ 3. Podmioty ubiegające się o udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z pomocy, o której mowa w § 2, zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu następujących informacji dotyczących :

1. danych wnioskodawcy:

a) imię, nazwisko, nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby,

b) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,

c) numer identyfikacji podatkowej ( NIP ), formę prawną, wielkość przedsiębiorstwa, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.              w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), oraz datę utworzenia,             

1) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się pomoc de minimis;

3) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z formularzem informacji, stanowiącym załącznik do              rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu              informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.              U. Nr 53, poz. 311 ) ,

2. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i gminy,

3. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

4. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia              o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie              otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »