| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/376/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 5 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )RADA MIEJSKA CIESZYNA

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Określić na rok 2014 stawki podatku od nieruchomości :

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0, 88 zł od 1 m2powierzchni,

2) zajętych na pola kempingowe – 0,44 zł od 1 m² powierzchni,

3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4, 56 zł od 1 ha powierzchni,

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm. ), zatrudniających do 5 osób włącznie – 18,11 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

5) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

6) gospodarczych – 3,87 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2% ich wartości

§ 2. Różnice pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, a stawkami w § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (KE) w sprawie pomocy de minimis w latach 2014 – 2020.

§ 3. Podmioty ubiegające się o udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z pomocy, o której mowa w § 2, zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu następujących informacji dotyczących :

1. danych wnioskodawcy:

a) imię, nazwisko, nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby,

b) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,

c) numer identyfikacji podatkowej ( NIP ), formę prawną, wielkość przedsiębiorstwa, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.              w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), oraz datę utworzenia,             

1) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się pomoc de minimis;

3) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z formularzem informacji, stanowiącym załącznik do              rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu              informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.              U. Nr 53, poz. 311 ) ,

2. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i gminy,

3. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

4. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia              o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie              otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »