| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 285/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Kalety w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Miasta Kalety w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

4) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Burmistrzem Miasta Kalety i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Mieście Kalety będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Miasta.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4.

1. Finansowanie sportu odbywa się poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym.

2. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego

2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach;

3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;

4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego;

5) organizacji imprez sportowych na terenie Miasta;

6) finansowania stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej;

7) pokrywania kosztów obsługi księgowej.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 5.

1. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co regulować będzie umowa pomiędzy Miastem a klubem sportowym.

2. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Miasta Kalety dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.

3. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Miasta Kalety na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji

§ 6.

1. Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu jest Burmistrz Miasta Kalety.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym nastąpi realizacja zadania ujętego we wniosku. Dopuszcza się złożenie wniosku w tym samym roku budżetowym, w którym realizowane jest zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu - z zastrzeżeniem, iż jego pozytywne rozpatrzenie zależne będzie od zapewnienia w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na ten cel.

4. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Kaletach.

5. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w Rozdziale 1 § 3;

2) przedstawioną kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu;

3) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;

4) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Miastem;

5) wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta;

6) planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu.

6. Burmistrz Miasta Kalety może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 7.

1. Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Burmistrz Miasta Kalety zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885).

2. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 8.

1. Burmistrz Miasta Kalety poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

1) stan realizacji projektu;

2) efektywność i rzetelność jego wykonania;

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Miasta Kalety;

4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Miasta Kalety.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 9.

1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.

2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy z § 7.

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Miejskiego prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 285/XXXII/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 września 2013 r.

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego pod nazwą

…………………………………………………………………………………..

…………………………………                                                       

(pieczęć wnioskodawcy)

...............................................

(data i miejsce złożenia wniosku)

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy

1) pełna nazwa.......................................................................................................................................

2) forma prawna ...................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ............................................................

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia ................................................................................................

5) nr NIP ........................................................... nr REGON ..................................................................

6) dokładny adres: miejscowość ......................ul. ....................... gmina .................powiat ...................

7) tel. ............... faks................................. e-mail: ................................... http:// ..................................

8) nazwa banku i numer rachunku ...........................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania

publicznego..............................................................................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa we

wniosku……………….............................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr

telefonu kontaktowego) ................................................................................................................

12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna

13) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ......................................................

b) przedmiot działalności gospodarczej .............................................................

II. Opis projektu

1. Nazwa projektu:

2. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu – z uwzględnieniem harmonogramu

poszczególnych działań.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane
z realizacją zadania)

Koszt całkowity
(w zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł oraz wpłat
i opłat adresatów
(w zł)*

Ogółem

2. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu

1.

Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji


Środki własne w tym:

Finansowe:

Niefinansowe:

Łączny koszt projektu

100%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych:*

3. Informacja dotycząca rzeczowego wkładu własnego i zasobów kadrowych – jako czynników

przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zadania.

V. Inne informacje dotyczące projektu

1. Partnerzy biorący udział w realizacji.

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju.

3. Inne informacje ważne z punktu widzenia realizacji zadania.


Oświadczam (-my), że:

1. proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy;

2. w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania;

3. wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

(pieczęć wnioskodawcy)

...........................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające

status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,

informacja dodatkowa/ za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu

uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.

3. Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.

4. Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.

5. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera)

Poświadczenie złożenia wniosku

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić .


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 285/XXXII/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 września 2013 r.

Sprawozdanie (częściowe*/końcowe*)1)z wykonania zadania z zakresu projektu
sportowego

..........................................................................................................................

(nazwa zadania)

w okresie od ............ do .............. określonego w umowie nr .....................,

zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy

................................................................. a ...................................................................

(nazwa organu zlecającego)                                                        (nazwa wnioskodawcy)

Część I.
Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis zrealizowanych działań.

Część II.
Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Lp.

Rodzaj kosztów (koszty
merytoryczne i administracyjne
związane z realizacją zadania)

Całość zadania
(zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy –
w przypadku sprawozdania końcowego – za
okres realizacji zadania

koszt
całkowity

z tego z
dotacji

z tego
z finansowych
środków
własnych,środków
z innych źródeł
oraz wpłat
i opłat
adresatów*

koszt
całkowity

z tego z
dotacji

z tego
z finansowych
środków
własnych,
środków
z innych źródeł
oraz wpłat
i opłat
adresatów

Ogółem

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania

Całość zadania
(zgodnie z umową)

Bieżący okres
Sprawozdawczy –
w przypadku sprawozdania
końcowego – za okres realizacji zadania

%

%

Kwota dotacji

Środki własne w tym:

Finansowe:

Niefinansowe:

Łączny koszt projektu

100 %

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

................................................................................................................................................................

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

Lp.

Numer
dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze
środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Część III.
Dodatkowe informacje:

................................................................................................................................................................

Załączniki4):

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................

Oświadczam (-my), że:

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy;

2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.)

4. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć wnioskodawcy)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Poświadczenie złożenia sprawozdania:

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »