| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/313/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 127.555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 124.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 774.272 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 650.013 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 192.644 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 45.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1.474.556 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 894.060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r., zgodnie § 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pn. „Odbudowa drogi gminnej na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany – od km 0+000 do 0+897, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały

2. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pt. „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 14+300) w miejscowości Lelów”, na zadanie inwestycyjne pt. „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 14+300) w miejscowości Lelów”

3. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pt. „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska” na zadanie „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska”

4. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pt. „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka” na zadanie „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka”.

§ 5. Wprowadzić zmianę w załącznikach Nr 8a i 8b do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1 oraz w § 2 i nadać im treść w brzmieniu jak w załącznikach Nr 4a i 4b do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych zwiększyć przychody o kwotę 1.600.262 zł oraz rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


                           

Objaśnienia do Uchwały Nr XLI/313/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 127.555 zł, :

1.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

9.585

Rozdziale 01095 – Pozostała działalność

9.585

w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi oraz innymi dochodami na organizację Dożynek Gminnych

9.585

1.2

W dziale 600 – Transport i łączność

66.520

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

66.520

w związku z:

- wpływem dochodów z tytułu wpłat z licytacji na rzecz powodzian

1.270

- wpływem dochodów od JST z przeznaczeniem na przywrócenie do działań niezbędnej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi:

65.250

1.3

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.000

Rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.000

w związku z wpływem dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

3.000

1.4

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

39.700

Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

39.700

w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Śląskiego na realizacje zadania – „Tworzenie wsparcia dziennego (świetlic
i klubów) dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego” – utworzenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Lelów 

39.700

1.5

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.750

Rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

8.750

w związku z wpływem dochodów od JST, z przeznaczeniem na przywrócenie do działań niezbędnej infrastruktury uszkodzonej
w wyniku powodzi

8.750

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 124.820 zł, tj.:

2.1

W dziale 750 – Administracja publiczna

90.130

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność

90.130

w związku z przesunięciem planowanego zwrotu dochodów z Urzędu Skarbowego z tytułu VAT dotyczącego realizowanych zadań inwestycyjnych na rok 2014:

- „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 14+300) w miejscowości Lelów”

75.732

- „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska”

2.992

- „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka”

11.406

2.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 

34.690

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

34.690

w związku z zrealizowanym zadaniem pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III z Gminy Lelów”

34.690

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 774.272 zł, tj.:

3.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

178.947

Rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

178.947

w związku ze planowaną dotacją z WFOŚiGW,  dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 14+300) w miejscowości Lelów”

92.853

- „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska”

33.308

- „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka”

52.786

3.2

W dziale 400 – Transport i łączność

3.000

W rozdziale 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3.000

w związku z otrzymaną dotacją od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany”

3.000

3.3

W dziale 600 – Transport i łączność

585.172

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

4.200

w związku z zwiększeniem dotacji z FOGR dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Nakle”

4.000

- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Ślęzanach (Czołgowa)”

200

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

580.972

- w związku z otrzymaną promesą od Ministra Administracji
i Cyfryzacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, w ramach oszczędności z przyznanej promesy: „Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany – od km 0+000 do 0+897”

544.152

- w związku z otrzymanymi dotacjami od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

36.820

3.4

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.500

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.500

w związku ze sprzedażą samochodu strażackiego (OSP Staromieście)

4.500

3.5

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.653

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2.653

w związku z planowaną większą dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury etap II - wymiana źródła ciepła i instalacji c.o.”

2.653

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 650.013 zł, tj.:

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność

591.982

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

591.982

- w związku z niższym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych
w ramach środków powodziowych:

1. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689002 S – przy cmentarzu wraz z odbudową przepustów od km 0+200 do 2+300 w miejscowości Staromieście” w ramach środków powodziowych.

456.594

2. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689030 S Etap I – ul. Górecka od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce”

122.031

3. „Odbudowa drogi gminnej wraz z odbudową przepustów – droga do dworu – Etap I, od km 0+000 do 0+350 w miejscowości Lgota Gawronna”

11.477

- w związku z niższym dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Odbudowa drogi gminnej Nr 689030 S Etap I – ul. Górecka od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce” z dotacji od jst

1.880

4.2

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

50.000

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50.000

w związku z zaniechaniem sprzedaży działek będących własnością gminy (rejon Podlesia)

50.000

4.3

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.000

Rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

7.000

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany”

7.000

4.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.031

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.031

w związku z niższą dotacją z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku w Staromieściu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz cele rekreacji i sportu”

1.031

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 192.644 zł, tj.:

1.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

11.260

Rozdziale 01095 – Pozostała działalność

11.260

z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych

11.260

1.2

W dziale 600 – Transport i łączność

76.520

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

10.000

z przeznaczeniem na bieżące wydatki utrzymania dróg gminnych

10.000

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

66.520

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (przywrócenie do działań niezbędnej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi)

66.520

1.3

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.194

Rozdziale 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.194

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

1.194

1.4

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.200

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2.200

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla OSP Lelów II na zakup piły motorowej

2.200

1.5

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.050

Rozdziale 85395 – Pozostała działalność

3.050

z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z objęciem udziałów w Spółdzielni Socjalnej Vena

3.050

1.6

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

39.700

Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

39.700

z przeznaczeniem na wydatki związane z tworzeniem środowiskowej w miejscowości Lelowie 

39.700

1.7

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47.270

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

12.000

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wykonywanych usług w zakresie wywozu osadu, skratek oraz czyszczenia kanalizacji

12.000

Rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

35.270

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (przywrócenie do działań niezbędnej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi)

35.270

1.8

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.450

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4.500

z przeznaczeniem na wydatki w ramach działalności kultury

4.500

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność

6.950

z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych

6.950

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 45.884 zł, tj.:             

2.1

W dziale 600 – Transport i łączność

1.194

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.194

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

1.194

2.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

34.690

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

34.690

w związku z zakończeniem realizacji zadania bieżącego pn. „Indywidualizacja nauczania dzieci klas I-III w Gminie Lelów”

34.690

2.3

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność

10.000

w związku z przeniesieniem zaplanowanej dotacji dla NGO na wydatki statutowe, z przeznaczeniem na organizacje wydarzenia kulturalnego

10.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1.474.556 zł, tj.:

3.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

318.189

Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

49.000

w związku ze realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pozernice)”

49.000

Rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

269.189

w związku ze realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 14+300) w miejscowości Lelów”

140.961

2. „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska”

48.821

3. „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka”

79.407

3.2

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

3.000

Rozdziale 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3.000

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany”

3.000

3.3

W dziale 600 – Transport i łączność

1.153.367

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

455.000

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Nakle”

253.000

2. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Ślęzanach (Czołgowa)”

202.000

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

698.367

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany – od km 0+000 do 0+897”

698.367

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 894.060 zł, tj.:

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność

795.412

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

20.000

w związku ze przesunięciem dotacji celowej dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie przy drodze powiatowej w miejscowości Lelów ul. Żwirkowskiego (opracowanie dokumentacji technicznej) na rok 2014

20.000

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

10.000

w związku ze przesunięciem dotacji celowej dla jst na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa – droga Drochlin-Podlesie” na rok 2014

10.000

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

765.412

- w związku z niższą kwotą zadań inwestycyjnych:

1. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689002 S – przy cmentarzu wraz z odbudową przepustów od km 0+200 do 2+300 w miejscowości Staromieście” w ramach środków powodziowych.

590.684

2. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689030 S Etap I – ul. Górecka od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce”

155.375

3. „Odbudowa drogi gminnej wraz z odbudową przepustów – droga do dworu – Etap I, od km 0+000 do 0+350 w miejscowości Lgota Gawronna”

19.353

4.2

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

50.000

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50.000

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup trzech działek w Podlesiu” na 2014 rok

50.000

4.3

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

35.000

Rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

35.000

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz przesunięciem części realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany” na 2014 rok    

35.000

4.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.648

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

13.648

w związku z uzyskaniem w wyników przetargów niższej kwoty zadań inwestycyjnych:

1. „Remont budynku w Staromieściu z przeznaczeniem na świetlicę wiejska oraz cele rekreacji i sportu

13.385

2. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury etap II – wymiana źródła ciepła i instalacji co”

263

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/313/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/313/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/313/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/313/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/313/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/313/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/313/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik8.pdf

#

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »