| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/336/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. „h”, art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm. / w   związku z   art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 182 z   późn. zm. /  

Rada Gminy Ornontowice  
uchwala  

§   1.   W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ornontowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIX/505/10 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ornontowicach /Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011 r. Nr 5, poz.70 / wprowadza się następujące zmiany:  

1.   §2   otrzymuje nowe, następujące brzmienie:                   
  2.   Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, w   szczególności w   oparciu o   przepisy :  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej,  

2)   Uchwały Nr IV/10/91 z   dnia 07.08.1991r. Rady Gminy w   Ornontowicach w   sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej,  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym,  

4)   ustawy z   dnia 26 listopada 1998 r. o   finansach publicznych,  

5)   ustawy z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

6)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii,  

7)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

8)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych,  

9)   ustawy z   dnia 22 kwietnia 2005 r. o   postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,  

10)   ustawy z   dnia 7   września 2007r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

11)   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych,  

12)   ustawy z   dnia 24 sierpnia 2004r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

13)   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty,  

14)   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie,  

15)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

16)   innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i   realizacji zadań,  

17)   niniejszego statutu."  

2.   § 3.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:                   
  3.   1.   Siedziba Ośrodka mieści się w   Ornontowicach przy ulicy Żabik 9   lok. 6   i 9."  

3.   § 6   otrzymuje nowe, następujące brzmienie:                    
  6.     Zadania z   zakresu pomocy społecznej obejmują w   szczególności:  

1)   zadania własne gminy o   charakterze obowiązkowym,  

2)   zadania własne gminy,  

3)   zadania zlecone gminie z   zakresu administracji rządowej.                    
Zakres szczegółowy powyższych zadań określony jest w   art. 17 - 18 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej."  

4.   w § 8   po pkt. 8   stawia się przecinek i   dodaje się pkt 9   w brzmieniu:                   
"9)   zadania wynikające z   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, polegające między innymi na opracowaniu i   realizacji 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny."  

5.   § 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:                   
  13.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z   art. 11 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych, na podstawie którego pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ornontowicach.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia Uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »