| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/336/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. „h”, art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm. / w   związku z   art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 182 z   późn. zm. /  

Rada Gminy Ornontowice  
uchwala  

§   1.   W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ornontowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIX/505/10 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ornontowicach /Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011 r. Nr 5, poz.70 / wprowadza się następujące zmiany:  

1.   §2   otrzymuje nowe, następujące brzmienie:                   
  2.   Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, w   szczególności w   oparciu o   przepisy :  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej,  

2)   Uchwały Nr IV/10/91 z   dnia 07.08.1991r. Rady Gminy w   Ornontowicach w   sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej,  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym,  

4)   ustawy z   dnia 26 listopada 1998 r. o   finansach publicznych,  

5)   ustawy z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

6)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii,  

7)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

8)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych,  

9)   ustawy z   dnia 22 kwietnia 2005 r. o   postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,  

10)   ustawy z   dnia 7   września 2007r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

11)   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych,  

12)   ustawy z   dnia 24 sierpnia 2004r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

13)   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty,  

14)   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie,  

15)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

16)   innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i   realizacji zadań,  

17)   niniejszego statutu."  

2.   § 3.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:                   
  3.   1.   Siedziba Ośrodka mieści się w   Ornontowicach przy ulicy Żabik 9   lok. 6   i 9."  

3.   § 6   otrzymuje nowe, następujące brzmienie:                    
  6.     Zadania z   zakresu pomocy społecznej obejmują w   szczególności:  

1)   zadania własne gminy o   charakterze obowiązkowym,  

2)   zadania własne gminy,  

3)   zadania zlecone gminie z   zakresu administracji rządowej.                    
Zakres szczegółowy powyższych zadań określony jest w   art. 17 - 18 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej."  

4.   w § 8   po pkt. 8   stawia się przecinek i   dodaje się pkt 9   w brzmieniu:                   
"9)   zadania wynikające z   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, polegające między innymi na opracowaniu i   realizacji 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny."  

5.   § 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:                   
  13.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z   art. 11 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych, na podstawie którego pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ornontowicach.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia Uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »