| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/338/2013 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013r., poz. 594) oraz art. 31 ust. 3   oraz art. 35 ust. 6   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 roku o   sporcie (tj. Dz. U. z   2010r., Nr 127 poz. 857 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy Ornontowice  
uchwala co następuje:  

§   1.   Ustanawia się dla osób fizycznych nagrody Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i   pozbawiania tychże nagród oraz ich rodzaje i   wysokość określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ustanawia się dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a   także innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w   działalności sportowej nagrody pieniężne, których warunki, tryb przyznawania i   pozbawiania oraz wysokość, określa załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 22 grudnia 2010 r. w   sprawie zasad, trybu przyznawania i   pozbawiania oraz rodzaju i   wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a   także nagród pieniężnych dla trenerów i   innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w   działalności sportowej (Dz. U. Woj.Śl. Nr 33, poz. 602 z   2011r.) oraz Uchwała Nr XIX/182/12 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 30 maja 2012 r. w   sprawie zmiany zasad, trybu przyznawania i   pozbawiania oraz rodzaju i   wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a   także nagród pieniężnych dla trenerów i   innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w   działalności sportowej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIII/338/2013    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 24 września 2013 r.  
 

Regulamin określający zasady, tryb oraz rodzaj i   wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe  

§   1.   Wydatki związane z   przyznaniem nagrody pokrywane są z   budżetu Gminy.  

§   2.   Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe kryteria:  

1.   zamieszkuje w   Gminie Ornontowice względnie jest członkiem stowarzyszenia czy klubu sportowego, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy Ornontowice,  

2.   osiągnęła wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zarówno w   dyscyplinach, których rozgrywki odbywają się we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub zagranicznym, organizowanym przez związki sportowe, a   także w   innych dyscyplinach olimpijskich.  

§   3.   1.   Uprawnionymi do składania wniosków o   nagrodę są:  

a)   Klub lub stowarzyszenie sportowe, o   których mowa w   § 2   pkt 1,  

b)   Komisja właściwa d/s Oświaty, Kultury i   Sportu Rady Gminy Ornontowice.  

2.   Wnioski o   nagrodę mogą być składane w   każdym czasie, ale nie później niż do 30 listopada w   roku, w   którym zawodnik uzyskał znaczące wyniki.  

§   4.   1.   Zgłoszone wnioski podlegają opinii Komisji, którą powołuje Wójt Gminy, a   w skład tej komisji wchodzić winni m. in. Przedstawiciele Rady Gminy w   liczbie czterech osób oraz specjaliści z   dziedziny kultury fizycznej i   inne osoby według uznania Wójta uznane jako fachowcy w   ocenie wyników sportowych.  

2.   O wysokości nagród decyduje Komisja, której przewodniczy Wójt Gminy w   ramach zasady określonej niżej.  

§   5.   1.   Określone niniejszym regulaminem nagrody mają charakter nagród pieniężnych.  

2.   Nagrody przyznawane mogą być według poniższych ustaleń w   oparciu o   propozycje występującego z   wnioskiem:  

 

NAZWA DYSCYPLINY  

KWOTA  


Piłka nożna   - wiodąca dyscyplina w   Gminie Ornontowice  
za wygrany mecz w   rozgrywkach IV-tej ligi dla zawodnika:  
1. Zawodnik występujący w   całym meczu  
2. Pozostali zawodnicy biorący udział w   meczu  

Przy remisie obowiązuje ½ wysokości kwot z   tabeli.  

Nagrody przyznawane mogą być po wiosennej i   jesiennej rundzie rozgrywek, jeżeli wyniki osiągnięte przez zawodników drużyny piłki nożnej seniorów klasyfikują drużynę do ósmego miejsca w   tabeli rozgrywek czwartej ligi piłki nożnej  
 
od 251,00 zł do 330,00 zł  
od 50,00 zł do 250,00 zł  
 


Tenis stołowy, Szachy, Kung Fu Wu-Shu   ,   Podnoszenie sztangi leżąc   - za udział i   zdobycie medalu w   zawodach na poziomie:  
I. Międzynarodowym:  
1. za zdobycie I   miejsca  
2. za zdobycie II miejsca  
3. za zdobycie III miejsca  
II. Krajowym:  
1. za zdobycie I   miejsca  
2. za zdobycie II miejsca  
3. za zdobycie III miejsca  
III. Wojewódzkim  
1. za zdobycie I   miejsca  
2. za zdobycie II miejsca  
3. za zdobycie III miejsca  
IV. Powiatowym:  
1. za zdobycie I   miejsca  
2. za zdobycie II miejsca  
3. za zdobycie III miejsca  
 

do 5.000,00 zł  
do 4.000,00 zł  
do 3.000,00 zł  

do 3.500,00 zł  
do 2.500,00 zł  
do 1.500,00 zł  

do 2.000,00 zł  
do 1.500,00 zł  
do 1.000,00 zł  

do 1.500,00 zł  
do 1.000,00 zł  
do 500,00 zł  

 


Każda inna dyscyplina olimpijska, w   której osoba mieszkająca w   Ornontowicach osiągnie sukces na poziomie:  
I. Międzynarodowym:  
1. za zdobycie I   miejsca  
2. za zdobycie II miejsca  
3. za zdobycie III miejsca  
II. Krajowym  
1. za zdobycie I   miejsca  
2. za zdobycie II miejsca  
3. za zdobycie III miejsca  
III. Wojewódzkim:  
1. za zdobycie I   miejsca  
2. za zdobycie II miejsca  
3. za zdobycie III miejsca  
 
do 5.000,00 zł  
do 4.000,00 zł  
do 3.000,00 zł  

do 3.500,00 zł  
do 2.500,00 zł  
do 1.500,00 zł  


do 2.000,00 zł  
do 1.500,00 zł  
do 1.000,00 zł  

§   6.   Nagrody wręcza Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy podczas sesji Rady Gminy lub na innym uroczystym spotkaniu.  

§   7.   1.   Nagrody, które zostały przyznane a   jeszcze nie wypłacone, mogą być cofnięte na wniosek podmiotów występujących o   przyznanie nagrody w   sytuacji wykazania naruszenia w   szczególności zasad etyki sportowej, zasad współzawodnictwa oraz przepisów antydopingowych.  

2.   Dla postępowań w   sprawach określonych wyżej w   ust. 1   stosuje się tryb określony w   §4 niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXIII/338/2013    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 24 września 2013 r.  
 

Regulamin określający zasady, tryb oraz wysokość nagród pieniężnych dla trenerów i   innych osób (działaczy sportowych) za osiągnięcia w   działalności sportowej  

§   1.   Wydatki związane z   przyznaniem nagrody pokrywane są z   budżetu Gminy.  

§   2.   1.   Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która jest trenerem z   wymaganymi kwalifikacjami prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie gminy mających uznanie w   społeczności lokalnej.  

2.   Trener o   którym mowa wyżej w   ust. 1   winien prowadzić zajęcia treningowe z   zawodnikiem będącym członkiem klubu lub stowarzyszenia sportowego mającym siedzibę na terenie Gminy Ornontowice, względnie z   zespołem z   terenu gminy.  

3.   Można przyznać nagrodę trenerowi prowadzącemu zawodnika zrzeszonego w   klubie spoza terenu gminy, ale będącego mieszkańcem Ornontowic.  

4.   Inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w   działalności sportowej, o   której mowa w   ust. 1   będąca członkiem klubu lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę lub działającego na terenie Gminy Ornontowice.  

§   3.   1.   Uprawnionymi do składania wniosków o   nagrodę są:  

a)   Klub lub stowarzyszenie sportowe, o   których mowa w   § 2   pkt 1,  

b)   Komisja właściwa d/s Oświaty, Kultury i   Sportu Rady Gminy Ornontowice.  

2.   Nagrody mogą być przyznawane corocznie.  

3.   Wnioski o   nagrodę mogą być składane w   każdym czasie, ale nie później niż do 30 listopada w   roku, w   którym zawodnik uzyskał znaczące wyniki.  

§   4.   1.   Zgłoszone wnioski podlegają opinii Komisji, którą powołuje Wójt Gminy, a   w skład tej komisji wchodzić winni m. in. Przedstawiciele Rady Gminy w   liczbie czterech osób oraz specjaliści z   dziedziny kultury fizycznej i   inne osoby według uznania Wójta uznane jako fachowcy w   ocenie wyników sportowych.  

2.   O wysokości nagród decyduje Komisja, której przewodniczy Wójt Gminy w   ramach zasady określonej niżej.  

§   5.   1.   Nagrody przyznawane są na wniosek, składany zgodnie z   § 3   przez Zarząd Klubu lub stowarzyszenie oraz właściwą Komisję Rady Gminy.  

2.   Nagrody mają charakter nagród pieniężnych i   przyznawane są według poniższej tabeli w   oparciu o   propozycje występującego z   wnioskiem:  

 

NAZWA  

KWOTA  

I. Trenerzy piłki nożnej:  

 

1. Seniorów  

do 6.000,00 zł  

2. Juniorów  

do 3.000,00 zł  

3. Trampkarzy  

do 2.000,00 zł  

II. Trenerzy tenisa stołowego, szachów, Kung Fu Wu-shu  

do 3.000,00 zł  

III. Inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy (działacze sportowi)  

do 2.000,00 zł  

§   6.   Nagrody wręcza Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy podczas sesji Rady Gminy lub na innym uroczystym spotkaniu.  

§   7.   1.   Nagrody, które zostały przyznane a   jeszcze nie wypłacone, moga być cofnięte na wniosek podmiotów występujących o   przyznanie nagrody w   sytuacji wykazania naruszenia w   szczególności zasad etyki sportowej, zasad współzawodnictwa oraz przepisów antydopingowych.  

2.   Dla postępowań w   sprawach określonych wyżej w   ust. 1   stosuje się tryb określony w   §4 niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »