| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

1.   Na podstawie art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197 poz. 1172z późn. zm.) ogłasza się w   załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 rokuw sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnejw Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2012r. poz. 1813) z   uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

1)   Uchwałą Nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 30.08.2012r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnejw Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2012r. poz. 4024);  

2)   Uchwałą Nr XXV/262/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r.w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim(Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 207);  

3)   Uchwałą Nr XXVIII/289/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 28.02.2013r.w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim(Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 2384);  

4)   Uchwałą Nr XXXII/312/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 23.05.2013r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 3989).  

2.   Podany w   załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwałynie obejmuje:  

1)   § 3   Uchwały Nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 30.08.2012r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnejw Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2012r. poz. 4024), który stanowi:  

§   3.   § 3   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.; ;

2)   § 3   Uchwały Nr XXV/262/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim(Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 207), który stanowi:  

§   3.   § 3   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.; ;

3)   § 3   Uchwały Nr XXVIII/289/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 28.02.2013r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 2384), który stanowi:  

§   3.   § 3   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.; ;

4)   § 3   Uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 23.05.2013r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 3989), który stanowi:  

§   3.   § 3   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.. ,

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Obwieszczenia Nr 1    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 26 września 2013 r.  
 

Uchwała Nr XVI/182/2012  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 29 marca 2012 roku  

w sprawie:   nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim 1)  

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje :  

§   1.   Nadaje się statut samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim”, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wraz z   wejściem w   życie statutu, o   którym mowa w   § 1, dotychczasowy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” będzie funkcjonował pod nazwą Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim. 2)  

§   3.   Traci moc dotychczasowy statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim”.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jednak nie wcześniej niż od dnia 01.06.2012r.  

 

 

1)   Zmieniony przez § 1   pkt 1   Uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 23.05.2013r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 3989), która weszła w   życie w   dniu 13.06.2013r.;  

2)   Zmieniony przez § 1   ust. 1   Uchwały Nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 30.08.2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2012r. poz. 4024), która weszła w   życie w   dniu 1.11.2012r.  

 


Załącznik    
do Uchwały Nr XVI/182/2012    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 29 marca 2013 r.  
 

STATUT  
POWIATOWEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I   WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
Z SIEDZIBĄ W   WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
(TEKST JEDNOLITY)  

MISJA  

POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W RYDUŁTOWACH I   WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  

„DOBRO I   ZDROWIE PACJENTA NASZYM CELEM NADRZĘDNYM”  

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim jest podmiotem leczniczym działającym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej;  

2)   Uchwały Nr X/124/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 września 2011r. w   sprawie połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” z   samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach”;  

3)   niniejszego statutu;  

4)   innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla funkcjonowania i   działalności podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 1)  

§   2.   1.   Podmiotem tworzącym Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim jest Powiat Wodzisławski jako jednostka samorządu terytorialnego.  

2.   Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim zwany dalej „Zakładem”, posiada osobowość prawną i   podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz w   Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z   zasadami określonymi właściwymi przepisami prawa.  

3.   Zakład działa pod nazwą: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim. 2)  

§   3.   1.   Siedziba Zakładu mieści się w   Wodzisławiu Śląskim.  

2.   Wykaz przedsiębiorstw z   komórkami organizacyjnymi, w   których prowadzona jest działalność Zakładu stanowi załącznik Nr 1   do niniejszego statutu.  

3.   Powołanie nowych bądź likwidacja istniejących przedsiębiorstw z   komórkami organizacyjnymi wymaga zmiany statutu. 3)  

§   4.   Zakład swoją działalnością obejmuje w   szczególności mieszkańców:  

1)   Powiatu Wodzisławskiego tj. gmin: Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Pszów, Radlin, Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana;  

2)   Powiatu Rybnickiego: gminy Jejkowice, części gminy Lyski, tj. miejscowości: Lyski, Sumina, Nowa Wieś, Dzimierz, Pstrążna i   Bogunice, części gminy Gaszowice, tj. miejscowości: Gaszowice, Piece, Łuków, Czernica i   Szczerbice;  

3)   Powiatu Raciborskiego: części gminy Kornowac, tj. miejscowości: Kornowac, Rzuchów  
i części miejscowości Pogrzebień.  

I.   CELE I   ZADANIA ZAKŁADU  

§   5.   1.   Podstawowym celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.  

2.   Zakład może uczestniczyć w   przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i   kształcenia osób, w   szczególności wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w   odrębnych przepisach.  

§   6.   Do zadań Zakładu należy:  

1)   udzielanie medycznych świadczeń stacjonarnych w   zakresie:  

a)   chorób wewnętrznych,  

b)   neonatologii,  

c)   pediatrii,  

d)   chirurgii ogólnej,  

e)   chirurgii urazowo-ortopedycznej,  

f)   ginekologii i   położnictwa,  

g)   anestezjologii i   intensywnej terapii,  

h)   neurologii,  

i)   leczenia udarów,  

j)   dermatologii,  

k)   rehabilitacji,  

l)   geriatrii;  

2)   udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

a)   diabetologii,  

b)   gastrologii,  

c)   kardiologii,  

d)   ginekologii,  

e)   chirurgii ogólnej,  

f)   chirurgii urazowo – ortopedycznej,  

g)   preluksacji,  

h)   okulistyki,  

i)   urologii,  

j)   zdrowia psychicznego,  

k)   leczenia bólu,  

l)   dermatologii,  

m)   proktologii,  

n)   onkologii,  

o)   geriatrii,  

p)   chorób zakaźnych,  

q)   neurologii dla dzieci,  

r)   rehabilitacji;  

3)   udzielanie świadczeń z   zakresu ratownictwa medycznego oraz doraźnej pomocy medycznej (zespoły ratownictwa medycznego, zespoły wyjazdowe);  

4)   wykonywanie badań diagnostycznych w   pracowniach diagnostyki obrazowej RTG, USG, pracowni diagnostyki mikrobiologicznej i   innych pracowniach: EEG, EKG, endoskopii, spirometrii, audiometrii i   anatomopatologii;  

5)   wykonywanie zadań z   zakresu medycyny pracy;  

6)   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia, w   tym o   czasowej niezdolności do pracy;  

7)   profilaktyka i   promocja zdrowia;  

8)   wykonywanie zadań podstawowej opieki zdrowotnej – nocnej i   świątecznej opieki zdrowotnej;  

9)   realizacja zadań obronnych wynikających z   przepisów o   powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, przygotowujących do sprawnego działania w   okresie zagrożenia państwa.  

§   7.   Świadczeń zdrowotnych wymienionych w   § 6   udzielają:  

1)   w zakresie lecznictwa stacjonarnego:  

a)   Szpital w   Rydułtowach,  

b)   Szpital w   Wodzisławiu Śląskim;  

2)   w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:  

a)   poradnie specjalistyczne w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim,  

b)   pracownie diagnostyczne w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim;  

3)   w zakresie ratownictwa medycznego:  

a)   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Rydułtowach,  

b)   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Wodzisławiu Śląskim.  

§   8.   Wykonując zadania statutowe Zakład może współdziałać z:  

1)   innymi podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne;  

2)   państwową inspekcją sanitarną;  

3)   organami administracji publicznej;  

4)   samorządami zawodów medycznych i   związkami zawodowymi działającymi na terenie Zakładu;  

5)   organizacjami społecznymi;  

6)   organami sprawiedliwości, Prokuratury, Policji, Straży Pożarnej.  

III.                 ORGANY I   STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU  

§   9.   Organami Zakładu są:  

1)   Dyrektor jako kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;  

2)   Rada Społeczna.  

§   10.   1.   Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor.  

2.   Dyrektor kieruje Zakładem, reprezentuje Zakład na zewnątrz i   jest przełożonym pracowników Zakładu w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. W   razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony zastępca ds. lecznictwa lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora.  

3.   Zastępców Dyrektora zatrudnia Dyrektor.  

§   11.   Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:  

1)   zastępców dyrektora d/s lecznictwa,  

2)   zastępcy dyrektora d/s techniczno- eksploatacyjnych;  

3)   naczelnych pielęgniarek;  

4)   głównego księgowego;  

5)   kierowników komórek organizacyjnych.  

§   12.   1.   W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem:  

1)   inicjującym i   opiniodawczym Podmiotu tworzącego;  

2)   doradczym Dyrektora.  

2.   Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Wodzisławskiego.  

3.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   jako przewodniczący – Starosta Powiatu Wodzisławskiego lub osoba przez niego wyznaczona,  

2)   jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Śląskiego oraz czterej przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Wodzisławskiego.  

4.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata, z   tym, że Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady, nie dłużej jednak, niż 3   miesiące po upływie kadencji.  

5.   Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w   przypadku:  

1)   rezygnacji z   funkcji,  

2)   wniosku podmiotu, którego członek był przedstawicielem,  

3)   utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek:  

a)   utraty zdolności do czynności prawnych,  

b)   zakazu wykonywania funkcji publicznych,  

c)   długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6   miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,  

4)   prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z   winy umyślnej.  

6.   W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem kadencji Rady podmiot tworzący powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji.  

7.   Przepisu ust. 6   nie stosuje się w   przypadku, gdy do końca kadencji Rady Społecznej pozostało mniej niż 3   miesiące, licząc od dnia odwołania albo śmierci poprzedniego jej członka.  

§   13.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  
i sprzętu medycznego;  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem jego działalności,  

c)   przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem Zakładu;  

e)   (uchylony). 4)  

2)   przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych lub dotacji,  

d)   podziału zysku, 5)  

e)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego, 6)  

f)   regulaminu organizacyjnego; 7)  

3)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów,  
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;  

4)   opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;  

5)   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statucie Zakładu.  

§   14.   Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.  

§   15.   1.   Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą komórki organizacyjne i   samodzielne stanowiska:  

1)   podległe Dyrektorowi:  

a)   zastępcy dyrektora d/s lecznictwa (w Rydułtowach i   w Wodzisławiu Śląskim), 8)  

b)   zastępca dyrektora d/s techniczno- eksploatacyjnych,  

c)   naczelne pielęgniarki (w Rydułtowach i   w Wodzisławiu Śląskim), 9)  

d)   główny księgowy,  

e)   dział służb pracowniczych,  

f)   kancelaria i   sekretariat dyrektora,  

g)   pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością,  

h)   biuro prawne,  

i)   dział informatyki,  

j)   dział zamówień publicznych i   zaopatrzenia,  

k)   inspektorzy d/s bhp (w Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim),  

l)   inspektor d/s obronności,  

m)   inspektor d/s p. pożarowych,  

n)   specjalista ds. kontroli wewnętrznej;  

2)   podległe Z-cy Dyrektora d/s lecznictwa w   Wodzisławiu Śląskim:  

a)   Szpital w   Wodzisławiu Śląskim,  

b)   zespół poradni specjalistycznych w   Wodzisławiu Śląskim,  

c)   pracownie diagnostyczne w   Wodzisławiu Śląskim,  

d)   pracownia diagnostyki mikrobiologicznej,  

e)   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Wodzisławiu Śląskim,  

f)   apteka szpitalna, 10)  

g)   dział organizacji i   nadzoru, statystyki medycznej i   współpracy z   NFZ,  

h)   specjaliści ds. epidemiologii,  

i)   sterylizatornia; 11)  

j)   (uchylony) 12)  

3)   podległe Z-cy Dyrektora d/s lecznictwa w   Rydułtowach:  

a)   Szpital w   Rydułtowach,  

b)   zespół poradni specjalistycznych w   Rydułtowach,  

c)   pracownie diagnostyczne w   Rydułtowach,  

d)   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Rydułtowach,  

e)   specjalista ds. epidemiologii,  

f)   sterylizatornia,  

g)   dział medycyny pracy,  

h)   dział farmacji szpitalnej,  

i)   dział fizjoterapii;  

4)   podległe Z-cy Dyrektora d/s techniczno – eksploatacyjnych:  

a)   działy techniczne w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim,  

b)   kierownik brygady sprzątającej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim,  

c)   sekcje żywienia w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim;  

5)   podległy głównemu księgowemu:  

a)   dział księgowo-finansowy,  

b)   sekcja księgowości finansowej i   majątkowej,  

c)   sekcja planowania i   analizy kosztów,  

d)   sekcja rachuby.  

2.   Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 2   do niniejszego statutu.  

3.   Organizację i   porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.  

IV.   GOSPODARKA FINANSOWA  

§   16.   1.                 Zakład prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o:  

1)   Ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej;  

2)   Ustawę z   dnia 29 września 1994r. o   rachunkowości;  

3)   Plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu.  

2.                 Zakład jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

3.   Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).  

4.   Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w   dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

§   17.   1.                 Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w   ustawie o   działalności leczniczej, w   tym szczególności:  

1)   z kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych zawartych z   Narodowym Funduszem Zdrowia;  

2)   z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z:  

a)   organami administracji publicznej,  

b)   osobami objętymi ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie zdrowotne,  

c)   instytucjami ubezpieczeniowymi,  

a)   zakładami pracy, organizacjami społecznymi i   innymi instytucjami np.: fundacjami, stowarzyszeniami itp.,  

e)   innymi podmiotami leczniczymi,  

f)   osobami fizycznymi nie objętymi ubezpieczeniem zdrowotnym lub za świadczenie nie przysługujące w   ramach ubezpieczenia;  

3)   ze środków publicznych na realizację zadań w   zakresie programów zdrowotnych  
i promocję zdrowia, w   tym na zakup aparatury i   sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;  

4)   z prowadzenia innej niż działalność lecznicza np.: wynajmu i   dzierżawy lokali  
i urządzeń, usług parkingowych, odsprzedaży likwidowanych składników majątkowych, reklamy, usług kserograficznych, pobierania opłaty hotelowej za towarzyszenie pacjentom w   oddziale;  

5)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;  

6)   z otrzymanych środków publicznych;  

7)   na realizacje zadań programów współfinansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej.  

2.   Zakład zobowiązany jest do zawarcia obowiązkowych umów ubezpieczenia zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa, której koszty ponosi samodzielnie.  

3.   Wszelkie uzyskane przychody Zakład przeznacza na działalność statutową.  

4.   Zakład może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i   poza jej granicami.  

5.   Wartość majątku Zakładu określają:  

1)   fundusz założycielski,  

2)   fundusz zakładu.  

6.   Zakład decyduje samodzielnie o   podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.  

7.   Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.  

V.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   18.   Zmian w   statucie dokonuje Rada Powiatu Wodzisławskiego. 13)  

§   19.   Statut wchodzi w   życie wraz z   datą określoną w   uchwale Podmiotu tworzącego.  

 

 

1)   Zmieniony przez § 1   pkt 1   Uchwały Nr XXVIII/289/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 28.02.2013r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim

(Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 2384), która weszła w   życie w   dniu 29.03.2013r.;  

2)   Zmieniony przez § 1   ust. 2   pkt 1   Uchwały Nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 30.08.2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2012r. poz. 4024), która weszła w   życie w   dniu 1.11.2012r.;  

3)   Zmieniony przez § 1   pkt 2   Uchwały Nr XXVIII/289/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 28.02.2013r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim

(Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 2384), która weszła w   życie w   dniu 29.03.2013r.;  

4)   Uchylony przez § 1   ust. 2   pkt 2   lit. a   Uchwały Nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 30.08.2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2012r. poz. 4024), która weszła w   życie w   dniu 1.11.2012r.;  

5)   Zmieniony przez § 1   ust. 2   pkt 2   lit. b Uchwały Nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 30.08.2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2012r. poz. 4024), która weszła w   życie w   dniu 1.11.2012r.;  

6)   Dodany przez § 1   ust. 2   pkt 2   lit. b Uchwały Nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 30.08.2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2012r. poz. 4024), która weszła w   życie w   dniu 1.11.2012r.;  

7)   Dodany przez § 1   ust. 2   pkt 2   lit. b Uchwały Nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 30.08.2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim  (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2012r. poz. 4024), która weszła w   życie w   dniu 1.11.2012r.;  

8)   Zmieniony przez § 1   pkt 2   lit. a   Uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 23.05.2013r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 3989), która weszła w   życie 13.06.2013r.;  

9)   Zmieniony przez § 1   pkt 2   lit. b Uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 23.05.2013r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 3989), która weszła w   życie 13.06.2013r.;  

10)   Zmieniony przez § 1   pkt 1   Uchwały Nr XXV/262/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 207), która weszła w   życie w   dniu 24.01.2013r.;  

11)   Zmieniony przez § 1   pkt 2   Uchwały Nr XXV/262/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 207), która weszła w   życie w   dniu 24.01.2013r.;  

12)   Uchylony przez § 1   pkt 3   Uchwały Nr XXV/262/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 207), która weszła w   życie w   dniu 24.01.2013r.;  

13)   Zmieniony przez § 1   pkt 2   lit. c Uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 23.05.2013r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 3989), która weszła w   życie 13.06.2013r.  

 


Załącznik Nr 1   do Statutu    
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej    
w Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim    
z siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim  
 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z   KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI  
STACJONARNEJ I   SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1)  

1.   Szpital w   Rydułtowach, 44 – 280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47:  

1)   Izba Przyjęć:  

a)   Ogólna,  

b)   Pediatryczna,  

c)   Ginekologiczno-Położnicza,  

d)   Ambulatorium Ogólne przy Izbie Przyjęć,  

e)   Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;  

2)   Ambulatorium Ogólne;  

3)   Oddział Chorób Wewnętrznych I-41 łóżek,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

4)   Oddział Chorób Wewnętrznych II                 -60 łóżek,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

a)   Pododdział Geriatryczny-18 łóżek;  

5)   Oddział Pediatryczny-52 łóżka,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

a)   Pododdział Patologii Noworodka-4 łóżka;  

6)   Oddział Chirurgiczny Ogólny-44 łóżka;  

7)   Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej-24 łóżka;  

8)   Oddział Ginekologiczno - Położniczy-58 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

9)   Oddział Neonatologiczny-23 łóżka;  

10)   Oddział Anestezjologii i   Intensywnej Terapii-4 łóżka;  

11)   Oddział Rehabilitacyjny-25 łóżek;  

12)   Blok operacyjny;  

13)   Trakt porodowy;  

14)   Dział farmacji szpitalnej;  

15)   Sterylizatornia;  

16)   Dział Fizjoterapii;  

17)   Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 1;  

18)   Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 2;  

19)   Pracownia diagnostyki obrazowej USG;  

20)   Pracownia endoskopii;  

21)   Pracownia anatomopatologii.  

2.   Szpital w   Wodzisławiu Śląskim, 44 – 300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51:  

1)   Izba Przyjęć;  

2)   Izba Przyjęć - II;  

3)   Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;  

4)   Ambulatorium Ogólne;  

5)   Oddział Chorób Wewnętrznych I- 50 łóżek,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

6)   Oddział Chorób Wewnętrznych II                 -33 łóżka,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

7)   Oddział Chirurgiczny Ogólny-50 łóżek;  

8)   Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej-33 łóżka;  

9)   Oddział Ginekologiczno - Położniczy-50 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

10)   Oddział Pediatryczny-17 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

11)   Oddział Neonatologiczny -19 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

12)   Oddział Neurologiczny-14 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

13)   Oddział Anestezjologii i   Intensywnej Terapii-5 łóżek;  

14)   Oddział Rehabilitacyjny-25 łóżek;  

15)   Oddział Dermatologiczny-20 łóżek;  

16)   Oddział Udarowy-16 łóżek;  

17)   Blok operacyjny;  

18)   Trakt porodowy;  

19)   Apteka szpitalna;  

20)   Sterylizatornia;  

21)   Pracownia diagnostyki obrazowej RTG;  

22)   Pracownia diagnostyki obrazowej USG;  

23)   Pracownia diagnostyki obrazowej USG - II;  

24)   Pracownia EKG;  

25)   Pracownia EEG;  

26)   Pracownia endoskopii;  

27)   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164.  

3.   Zespół Poradni Specjalistycznych w   Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy   ul. Plebiscytowa 47:  

1)   Poradnia Diabetologiczna;  

2)   Poradnia Gastrologiczna;  

3)   Poradnia Kardiologiczna;  

4)   Poradnia Onkologiczna;  

5)   Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;  

6)   Poradnia Chirurgii Ogólnej;  

7)   Poradnia Proktologiczna;  

8)   Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;  

9)   Poradnia Preluksacyjna;  

10)   Poradnia Okulistyczna;  

11)   Poradnia Urologiczna;  

12)   Poradnia Zdrowia Psychicznego;  

13)   Poradnia Leczenia Bólu;  

14)   Poradnia Rehabilitacyjna;  

15)   Poradnia Dermatologiczna;  

16)   Poradnia Geriatryczna;  

17)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Gastrologicznej;  

18)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Onkologicznej;  

19)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;  

20)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Proktologicznej;  

21)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;  

22)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Preluksacyjnej;  

23)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej;  

24)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;  

25)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;  

26)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Diabetologicznej;  

27)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;  

28)   Dział Medycyny Pracy – Poradnia Medycyny Pracy;  

29)   Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG;  

30)   Pracownia EKG;                

31)   Pracownia EEG;  

32)   Pracownia Audiometrii;  

33)   Pracownia Spirometrii.  

4.                 Zespół Poradni Specjalistycznych w   Wodzisławiu Śląskim, 44- 300 Wodzisław Śląski   ul. 26 Marca 164:  

1)   Poradnia Kardiologiczna;  

2)   Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;  

3)   Poradnia Chirurgii Ogólnej;  

4)   Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;  

5)   Poradnia Preluksacyjna;  

6)   Poradnia Dermatologiczna;  

7)   Poradnia Chorób Zakaźnych;  

8)   Poradnia Neurologiczna dla Dzieci;  

9)   Poradnia Urologiczna;  

10)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;  

11)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;  

12)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;  

13)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;  

14)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Neurologicznej dla Dzieci;  

15)   Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;  

16)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chorób Zakaźnych;  

17)   Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG.  

5.   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy,   ul. Plebiscytowa 47:  

1)   Zespół transportu sanitarnego;  

2)   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy;  

3)   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny.  

6.   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski   ul. 26 Marca 51:  

1)   Zespół transportu sanitarnego;  

2)   Zespoły ratownictwa medycznego podstawowe;  

3)   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny;  

4)   Dyspozytornia pogotowia ratunkowego – zlokalizowana w   Centrum Powiadamiania Ratunkowego w   Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 68.  

 

 

1)   Zmieniony przez § 1   ust. 2   pkt 3   Uchwały Nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 30.08.2012r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim

(Dz. U. Woj. Śląskiego z   2012r. poz. 4024), która weszła w   życie w   dniu 1.11.2012r., § 1   pkt 4   Uchwały Nr XXV/262/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 207), która weszła w   życie w   dniu 24.01.2013r., § 1   pkt 3   Uchwały Nr XXVIII/289/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 28.02.2013r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 2384), która weszła w   życie w   dniu 29.03.2013r.  

 


Załącznik Nr 2   do Statutu    
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej    
w Rydułtowach i   Wodzisławiu Ślaskim    
z siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim  
 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RYDUŁTOWACH I   WODZISŁAWIU ŚL.  
Z SIEDZIBĄ W   WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1)  

infoRgrafika

 

 

1)   Zmieniony przez § 1   pkt 5   Uchwały Nr XXV/262/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29.11.2012r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 207), która weszła w   życie w   dniu 24.01.2013r., § 1   pkt 4   Uchwały Nr XXVIII/289/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 28.02.2013r. w   sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 2384), która weszła w   życie w   dniu 29.03.2013r., § 1   pkt 2   lit. d Uchwały

Nr XXXII/312/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 23.05.2013r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” (Dz. U. Woj. Śląskiego z   2013r. poz. 3989), która weszła w   życie 13.06.2013r.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »