| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/303/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 5 ust.1 i ust.3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku  (Monitor Polski , poz. 724 z dnia 9 września 2013 roku ) w sprawie: górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. oraz w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 (Monitor Polski Nr   106 , poz. 595 z dnia 25 lipca 2013 roku)Rada Gminy Czernichów

u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości – budynków, budowli i gruntów według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Oprócz zwolnień ustawowych zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź prowadzeniu działalności kulturalnej lub sportowej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na realizację zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań niezawodowej ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Grunty , budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu usług związanych z siecią rozdzielczą wody oraz odprowadzeniem ścieków komunalnych.

5. Grunty, budynki i budowle lub ich części służące wykonywaniu określonych zadań publicznych o charakterze lokalnym, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Czernichów Nr XXI/207/2012 z dnia 20 września  2012 roku w sprawie :  stawek podatku od nieruchomości

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/303/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 września 2013 r.

Stawki podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów

Stawki podatku od nieruchomości w zł. i gr- rocznie.

1.Podatek od budynków

A.

Od budynków mieszkalnych lub ich części od1 m2powierzchni użytkowej

0,73

B.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-od 1m²powierzchni użytkowej
22,90

C.

Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -od 1 powierzchni użytkowej

4,65

D.

Od budynków  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym-od 1m²powierzchni użytkowej

10,75

E.

Od pozostałych budynków lub ich części-od 1 powierzchni użytkowej, w tym ;

- budynków gospodarczych

6,00

- garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem

6,00

- budynków wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjne

7,70

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,00

- inne nie wymienione

7,70

F.

Od budowli – od wartości budowli rocznie

2 %

2. Podatek od gruntów :

A.

Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków-od 1 powierzchni użytkowej

0,87

B.

Od gruntów pod jeziorami zajętymi na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnychod 1 hapowierzchni

4,56

C.

Od pozostałych gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -od 1m²powierzchni użytkowej

0,44

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »