| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/305/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

200,00

01030

Izby rolnicze

0,00

200,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

200,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

200,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

200,00

600

Transport i łączność

4 500,00

90 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

4 500,00

90 000,00

w tym:

- Wydatki majątkowe

4 500,00

90 000,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 500,00

90 000,00

750

Administracja publiczna

25 000,00

0,00

75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

25 000,00

0,00

w tym:

0,00

- Wydatki majątkowe

25 000,00

0,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

25 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

17 100,00

25 000,00

80101

Szkoły podstawowe

17 100,00

25 000,00

w tym:

- Wydatki bieżące

17 100,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

17 100,00

0,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

17 100,00

0,00

- Wydatki majątkowe

0,00

25 000,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

25 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

17 100,00

85401

Świetlice szkolne

0,00

17 100,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

17 100,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

17 100,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

0,00

17 100,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 079 165,27

1 030,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

2 077 935,27

1 030,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

1 030,00

w tym:

/ dotacja na zadania bieżące

0,00

1 030,00

- Wydatki majątkowe

2 077 935,27

0,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 987 935,27

0,00

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

90 000,00

90002

Gospodarka odpadami

1 230,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

1 230,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

1 230,00

0,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 230,00

0,00

926

Kultura fizyczna

0,00

4 500,00

92601

Obiekty sportowe

0,00

4 500,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

4 500,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

4 500,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

4 500,00

Ogółem:

2 125 765,27

137 830,00

§ 2.

1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.073.425,73 zł na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.000.000,00zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.422.551,71 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -

2. Ulega zmianie § 12 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.422.551,71 zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego -1.000.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3.

1. Dokonać zmiany załącznika Nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonać zmiany załącznika Nr 9 wydatki majątkowe, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonać zmiany załącznika Nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Czernichów w 2013 roku, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 36.325.862,23 zł w tym: dochody bieżące 25.575.147,03 zł i wydatki w wysokości: 37.748.413,94 zł , w tym:wydatki bieżące: w wysokości 21.311.013,66zł. Deficyt budżetowy wynosi 1.422.551,71 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.422.551,71 zł.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/305/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 września 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.

Treść

§

Kwota w złotych

1.

Przychody budżetu

4 073 425,73

w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

952

3 773 425,73

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

952

300 000,00

Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy

950

0,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

0,00

2.

Dochody budżetu

901

36 325 862,23

3.

Razem (1+2)

40 399 287,96

4.

Wydatki budżetu

902

37 748 413,94

5.

Spłata otrzymanych krajowych kredytów

992

1 604 692,00

6.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

992

656 700,00

7

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

389 482,02

8

Razem rozchody

2 650 874,02

9.

Razem rozchody i wydatki (4+5+6)

40 399 287,96


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/305/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 września 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE NA 2013 ROK

L.p.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

§

Plan w zł.

1

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne

700

70005

6050( 2.271.114,53),6059(1.499.077,79),6057(7.894.774,09)

11 664 966,41

2

Nabywanie gruntów

700

70005

6060

30 000,00

3

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim- nawierzchnia boiska

926

92601

6050

34 600,00

4

Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Międzybrodziu Żywieckim

926

92601

6050

34 600,00

5

Zakup i montaż wiat przystankowych w Tresnej

600

60016

6050

25 300,00

6

Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły

926

92601

6050

34 600,00

7

Dotacja na zadania inwestycyjne dla ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim

900

90001

6210

300 000,00

8

Budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim

750

75023

6050

1 075 000,00

9

Projekt na oświetlenie uliczne w Tresnej,przysiółek ZONIE przy drodze woj. Nr 946

900

90015

6050

10 000,00

10

Projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul. Słoneczna

600

60016

6050

5 000,00

11

Budowa kanalizacji sanitarnej we M. Bialskim - etap 2 zadanie 2- budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury i Orionówka w Międz. Bialskim

900

90001

6050

57 300,00

12

Modernizacja instalacji wodnej , instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

60 300,00

13.

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul.Kasperków 8 w Międzybrodziu Bialskim

700

70005

6050

4 800,00

14.

Zakup i wdrożenie programu do obsługi gospodarki odpadami

750

75023

6050

18 000,00

15.

Zakup zestawów komputerowych na stanowiska obsługi gospodarki odpadami

750

75023

6050

7 800,00

16.

Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim

926

926

6059(447.253,60), 6057( 521.037,36)

968 290,96

17

Projekt budowlano-wykonawczy remontu i adaptacji pomieszczeń e budynku przy ul.Ks.pra.Jana Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim

700

70005

6050

55 500,00

18

Modernizacja instalacji wew. Zasilającej w wodę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

801

80101

6050

7 000,00

19

Modernizacja łazienek w przyziemiu w SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

45 000,00

20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna

901

90001

6050

65 000,00

21

Modernizacja ul.Handlowej i 11-go Listopada w Czernichowie

600

60016

6050

40 500,00

22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - etap II

900

90001

6050

1 012 064,73

23

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodziu Bialskim "

600

60013

6300

30 000,00

24

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6300

67 000,00

25

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III"

600

60013

6300

64 000,00

26

Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodziu Bialskim "

600

60013

6050

30 000,00

27

Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6050

67 000,00

28

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III

600

60013

6050

160 000,00

29

Rządowy Program "Radosna Szkoła - SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

151 878,18

30

Zakup serwera wizyjnego na potrzeby UG Czernichów

750

75023

6050

5 200,00

31

Dotacja dla OSP Międz.Żywieckie - dofinansowanie średniego zestawu ratownictwa technicznego

754

75412

6230

8 000,00

32

Modernizacja boiska przy ul.Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim

926

92601

6050

5 000,00

33

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko+ORLIK 2012 w Międzybrodziu Żywieckim

926

92601

6050

4 000,00

34

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-ORLIK 2012 w Międzybrodziu Bialskim

926

92601

6050

6 000,00

35

Zakup samochodu osobowo-towarowego dla UG

600

60016

6050

75 000,00

36

Zakup drzwi wejściowych do bud. Remizy OSP w Czernichowie w częsci dot.Oś.Zdrowia

700

70005

6050

3 700,00

37

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Prochockiej w Tresnej

900

90001

6050

55 000,00

38

Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z budynków zlokalizowanych przy ul.Pięknej w Tresnej

900

90001

6050

60 000,00

39

Remont ulicy Prochockiej w Tresnej

600

60016

6050

90 000,00

ogółem ;

16 437 400,28


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/305/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 września 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W 2013 ROKU

LP

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

RAZEM

Dotacje przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.

Dotacje przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.

1

600

60004

0,00

0,00

543 976,00

0,00

0,00

0,00

543 976,00

2

851

85154

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

3

801

80104

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

4

921

92105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

5

921

92116

0,00

342 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342 640,00

6

926

92605

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

7

851

85158

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

8

750

75095

0,00

0,00

2 090,00

0,00

0,00

0,00

2 090,00

9

900

90001

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10

600

60013

0,00

0,00

157 000,00

0,00

0,00

0,00

157 000,00

11

754

75404

0,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00

12

754

75412

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

13

852

85295

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

14

600

60014

0,00

0,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

15

900

90001

0,00

0,00

1 030,00

0,00

0,00

0,00

1 030,00

0,00

342 640,00

1 084 896,00

0,00

0,00

103 000,00

1 530 536,00


Uzasadnienie

I Wydatki

1.Dział 010

rozdział 01030 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 200,00złtyt. składki do Izby Rolniczej

2.Dział 600 rozdział 60016 zwiększono wydatki majątkowe o 90.000,00zł na zadanie Remont

ul.Prochockiej w Tresnej

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4.500,00zł środki z zadania modernizacja ul.Handlowej i

11- go Listopada w Czernichowie

3.Dział 750 rozdział 75023 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00zł z zadania

Budowa nowego budynku UG w Międz. Bialskim

4.Dział 801 rozdział 80101 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 17.100,00zł z wynagrodzeń ,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00zł na Rządowy Program

"Radosna Szkoła" SP NR 2 w M. Bialskim zwiększono udział gminy z uwagi na wyższe koszty

przetargu

5.Dział 854 rozdział 85401 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17.100,00złz tyt. wynagrodzeń

-dokonano przeniesienia z rozdziału 80101

6.Dział 900 rozdział 90001 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.987.935,27zł z zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międz. Bialskim II etap ,zmniejszono wydatki majątkoweo kwotę

90.000,00zł z zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tresnej

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.030,00zł jako dotacja bieżąca - udział gminy

w kosztach zamówienia publicznego zw. z Porozumieniem z Miastem Bielsko na realizację

Programu Rozwoju Subregionu Południowego Woj..Śl. Dotyczący opracowania analizy wykonalności

zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek ,

potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego( wstępne studium wykonalności)

rozdział 90002- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.230,00zł z gospodarki odpadami( 4300)

7.Dział 926 rozdział 92601 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.500,00zł na remont budynku

- elewacji budynku LKS Magórka Czernichów Tresna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »