| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/239/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie i zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r.

1. DOCHODY - dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 239 028,29 zł w tym: dochody bieżące – 233 101,88 zł dochody majątkowe – 5 926,41 zł

a) Dział 600 Transport i łączność o łączną kwotę 156 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 156 000 zł

b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 68 zł – dochody bieżące

- wpływy z usług – 68 zł

c) Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 17 zł – dochody bieżące

- wpływy z usług – 7

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 zł

d) Dział 758 Różne rozliczenia o łączną kwotę 57 154,29 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 51 227,88 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 5 926,41 zł

e) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 24 939 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 24 939 zł

f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 550 zł

- wpływy z usług - 550 zł.

g) Dział 926 Kultura fizyczna o łączną kwotę 300 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 300 zł

2) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 220 896,42 zł – dochody bieżące

a) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 185 924,30 zł

- podatek od nieruchomości - 185 924,30 zł

b) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 29 873,09 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - projekt "Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu" kwota 29 873,09 zł (w tym: środki z budżetu UE zwiększono o kwotę 5 653,44 zł, a zmniejszono środki z budżetu państwa o kwotę 35 526,53 zł)

c) Dział 926 Kultura fizyczna o łączną kwotę 5 099,03 zł

- wpływy z różnych dochodów – 5 099,03 zł.

2. WYDATKI - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 312 954,26 zł w tym: wydatki bieżące – 274 560,26 zł wydatki majątkowe – 38 394 zł

a) Dział 600 Transport i łączność o łączną kwotę 170 596,26 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - o kwotę 14 596,26 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 14 596,26 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17 596,26 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę 156 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 156 000 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –            156 000 zł

b) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 114 358 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - o kwotę 85 333 zł wydatki bieżące – 74 939 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 74 939 zł – wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 74 939 zł wydatki majątkowe – 10 394 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 394 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - o kwotę 29 025 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 29 025 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –                29 025 zł

c) Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 28 000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - o kwotę 28 000 zł wydatki majątkowe – 28 000 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28 000 zł

2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 294 822,39 zł – wydatki bieżące

a) Dział 757 Obsługa długu publicznego - o kwotę 185 924,30 zł

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - o kwotę 185 924,30 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 185 924,30 zł.

b) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 108 898,09 zł

- Rozdział 80104 –Przedszkola – o kwotę 79 025 zł – wydatki bieżące

- dotacje na zadania bieżące – 79 025 zł

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 29 873,09 zł (zmniejszeniu ulega także wkład własny niepieniężny o kwotę 13 871,89 zł)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 29 873,09 zł.

§ 2. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

e) Nr 10 – Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

e) Nr 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały (zmiany dokonano pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w amortyzacji – na wniosek kierownika),

f) Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 41 515 840,97 zł,

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 666 565,38 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/239/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w budzecie gminy na ro 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/239/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie przychodówi rozchodów budżetu na 2013r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/239/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/239/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/239/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych,


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XL/239/2013
z dnia 30 września 2013r.

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 233 101,88 zł a dochody majątkowe o kwotę 5 926,41 zł. Zwiększono dochody w działach:

a) 600 Transport i łączność o kwotę 156 000 zł na podstawie otrzymanej promesy Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I-5901-13-26/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010r. na zadanie pn. „Remont drogi „Do Waligóry” w Sopotni Małej wraz z odwodnieniem w km 0+000 do km 0+300,

b) 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 68 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z usług,

c) 750 Administracja publiczna o kwotę 17 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z: usług (7 zł) i dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 zł,

d) 758 Różne rozliczenia o kwotę 57 154,29 zł ( w tym 5 926,41 wydatki majątkowe) na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.4.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. zwiększono plan dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r,

e) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 24 939 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z dochodu najmu i dzierżawy placówek oświatowych,

f) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 550 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z usług,

g) 926 Kultura fizyczna o kwotę 300 zł – darowizna pieniężna na sport.

2. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 220 896,42 zł w działach:

a) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 185 924,30 zł w podatku od nieruchomości,

b) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 24 939 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w projekcie pn. Inwestycja w oświatę – edukacja korzystna dla wielu” ,

c) 926 Kultura fizyczna o kwotę 5 099,03 zł w związku z brakiem wykonania.

II. WYDATKI

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 312 954,26 zł a wydatki majątkowe o kwotę 35 394 zł. Zwiększono wydatki w działach:

a) 600 Transport i łączność o kwotę 173 596,26 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010r. na zadanie pn. „Remont drogi „Do Waligóry” w Sopotni Małej wraz z odwodnieniem w km 0+000 do km 0+300 – kwota 156 000 zł oraz na remonty dróg gminnych kwotę 17 596,26 zł,

b) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 85 333 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkoły w Pewli Wielkiej na przedszkole kwota 50 000 zł, kwotę 24 939 zł na wydatki jednostek budżetowych uzyskane z dochodów najmu i dzierżawy (ZS Nr 1- 600 zł, ZS Nr 2 - 700 zł, ZS Nr 3 – 1200zł, ZS Nr 5 – 21 882 zł, ZS Nr 6 – 185 zł, ZS Nr 7- 372 zł) dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki o kwotę 29 025 zł,

c) 926 Kultura fizyczna o kwotę 28 000 zł – na zakup działki pod boisko sportowe w Pewli Wielkiej,

2. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 294 822,39 zł w działach:

a) 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 185 924,30 zł W związku z zapłatą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii raty pożyczki można zwolnić poręczenie – zgodnie z harmonogramem.

b) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 108 898,09 zł, w tym 79205 zł dotyczy zmniejszenia dotacji na przedszkola niepubliczne w związku z mniejszą liczbą dzieci niż zaplanowano, zmniejszeniu ulegają również wydatki w projekcie pn. Inwestycja w oświatę – edukacja korzystna dla wielu” o kwotę 29 873,09 zł a wkład niepieniężny 13 871,89zł

III. W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 dokonano zwiększenia wydatków na wykonanie dokumentacji budynku UG pod wymianę źródeł ciepła 11 070 zł i przebudowę ZS Nr 2 w Jeleśni na przedszkole kwota 100 000 zł (wprowadzone do budżetu  zarządzeniem Wójta Gminy 30.08.2013r), remont dachu na hali gimnastycznej w Korbielowie kwota 10 394 zł, zwiększono o 25 000 zł zadanie pn. Zakup działki na cele rekreacyjno-sportowe w Pewli Wielkiej.

IV. W załączniku Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013r. zmieniono kwoty dochodów i wydatków

V. W załączniku Nr 10 Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  - zmniejszono kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

VI. W załączniku Nr 11 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zmiany dokonano pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w amortyzacji – na wniosek kierownika ZGK,

VII. W załączniku Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych – dokonano zmniejszenia wydatków dla projektu pn. Inwestycja w oświatę – edukacja korzystna dla wielu w roku 2013 i 2014.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »