| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/234/13 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 2 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Olsztynie, w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego i u podnóża zamku olsztyńskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2013 r. poz. 594) oraz art. 3   ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29, art. 34 ust. 1   i art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 647 z   późniejszymi zmianami), w   związku z   Uchwałą Nr XIV/125/12 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 16 maja 2012r. o   przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, uchwala się co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§ 1.  

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w   Olsztynie, w   rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego i   u podnóża zamku olsztyńskiego, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, którego zmianę przyjęto Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 28 czerwca 2012 roku.  

§ 2.  

1.   Plan zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała, i   część graficzną w   formie rysunku planu wykonanego w   skali 1   : 1   000, będącego integralną częścią uchwały.  

2.   Rysunek planu stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Rozstrzygnięcie Rady Gminy Olsztyn o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych, stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

§ 3.  

1.   Granice obszaru objętego planem, zgodne z   Uchwałą Nr XIV/125/12 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 16 maja 2012r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawione zostały na rysunku planu.  

2.   Powierzchnia obszaru wyodrębnionego granicami planu wynosi ok. 5,0000 ha.  

§ 4.  

1.   Część tekstowa planu składa się z:  

1)   przepisów ogólnych rozdziału 1;  

2)   ustaleń odnoszących się do obszaru objętego planem, zawartych w   rozdziale 2;  

3)   przepisów końcowych rozdziału 3.  

2.   Ustalenia zawarte w   tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.  

3.   Obowiązującymi ustaleniami planu, wyrażonymi graficznie na rysunku planu, są:  

1)   granice obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;  

3)   oznaczenia graficzne oraz symbole terenów - literowe oraz numery porządkowe:  

a)   tereny zieleni urządzonej, oznaczone graficzne na rysunku planu kolorem oraz symbolem literowym i   cyfrowym – 1   ZP, 2   ZP,  

b)   tereny komunikacji, oznaczone graficzne na rysunku planu kolorem oraz symbolem literowym i   cyfrowym – 1   KP, 2   KP,  

c)   teren ciągu pieszego, oznaczony graficzne na rysunku planu kolorami oraz symbolem literowym – KX.  

4.   Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny i   nie są ustaleniami planu.  

§ 5.  

Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania, które wymagałyby określenia w   planie granic i   sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu.  

§ 6.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

2)   terenie – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony graficznie oraz symbolem;  

3)   przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć określenie funkcji charakteryzujących zabudowę, zagospodarowanie i   użytkowanie terenu, które się wzajemnie wzbogacają, uzupełniają i   mogą harmonijnie współistnieć;  

4)   zabudowie - należy przez to rozumieć:  

a)   budynek,  

b)   inny obiekt budowlany, który charakteryzują cechy budynku, w   szczególności takie jak - dach, parametr określający wielkość obiektu w   rzucie na płaszczyznę poziomą, połączenie z   gruntem, wykonanie z   materiałów budowlanych, przystosowanie do przebywania ludzi, ochrony albo przechowywania przedmiotów;  

5)   wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć definicję wysokości budynku zawartą w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z   późniejszymi zmianami), a   w przypadku obiektów innych niż budynki - wielkość mierzoną od poziomu terenu w   obrysie rzutu obiektu na płaszczyznę poziomą, do najwyżej położonego punktu dachu obiektu;  

6)   intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, zgodnie z   art. 15 ust. 2   pkt 6   ustawy;  

7)   powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć definicję terenu biologicznie czynnego zawartą w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie;  

8)   nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej, niebędący znakiem drogowym lub znakiem informacyjnym, w   dowolnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniami;  

9)   szyldzie - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy umieszczony na istniejącym obiekcie budowlanym, o   powierzchni tablicy reklamowej do 2   m 2 w rzucie na płaszczyznę pionową.  

Rozdział 2.
Ustalenia odnoszące się do obszaru objętego planem  

Oddział 1.
Ustalenia w   zakresie przeznaczenia terenów, zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu a   także szczególne warunki dotyczące zabudowy i   zagospodarowania terenu  

§ 7.  

Ustala się następujące przeznaczenie terenów zlokalizowanych w   granicach obszaru objętego planem:  

1)   tereny zieleni urządzonej – 1   ZP, 2   ZP;  

2)   tereny komunikacji – 1   KP, 2   KP;  

3)   teren ciągu pieszego – KX.  

§ 8.  

1.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenów zlokalizowanych w   granicach obszaru objętego planem mieszczą się obiekty towarzyszące, spełniające kryterium niezbędności lub służące określonemu przeznaczeniu terenu, a   którymi w   rozumieniu planu są w   szczególności:  

1)   elementy komunikacyjne, urządzenia budowlane i   urządzenia infrastruktury technicznej integralnie związane z   obsługą terenu;  

2)   nośniki informacji wizualnej, o   których mowa w   § 12 pkt 5   uchwały, obiekty małej architektury i   do nich podobne.  

2.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenów zlokalizowanych w   granicach obszaru objętego planem mieści się uzbrojenie terenu, o   ile jego realizacja nie skutkuje ograniczeniami, które wykluczają możliwość zabudowy i   zagospodarowania terenu zgodnie z   ustalonym przeznaczeniem.  

§ 9.  

1.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenów zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami 1   ZP i   2 ZP, mieszczą się:  

1)   zieleń urządzona i   parkowa, w   tym - o   charakterze leśnym;  

2)   szlaki komunikacyjne – aleje i   ścieżki piesze, ścieżki rowerowe;  

3)   urządzone i   wyposażone miejsca służące do urządzania pikników, odpoczynku, zabaw itp., w   tym – obiekty kwalifikujące się do zabudowy w   rozumieniu planu.  

2.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenów 1   ZP i   2 ZP dopuszcza się terenowe urządzenia służące do uprawiania sportu wraz z   obiektami towarzyszącymi, nie kryte, nie mieszczące się w   budynku.  

3.   Ustala się zasady odnoszące się do zagospodarowania terenów i   szczególne warunki ich dotyczące:  

1)   szerokość ścieżki pieszej – nie mniej niż 2   m;  

2)   szerokość ścieżki rowerowej – nie mniej niż 4   m;  

3)   długość ścieżki rowerowej nie może być mniejsza niż 500 m;  

4)   zakaz lokalizacji parkingów dla pojazdów samochodowych w   granicach terenów;  

5)   powierzchnia miejsca służącego do urządzania pikników, odpoczynku, zabaw itp., – nie mniej niż 35 m 2 .  

4.   Ustala się następujące parametry, wskaźniki i   zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 0,005;  

2)   wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 0,5 %, z   zastrzeżeniem pkt 4;  

3)   wielkość powierzchni biologicznie czynnej w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: min. 60 %;  

4)   powierzchnia pojedynczego obiektu kwalifikującego się do zabudowy w   rozumieniu planu, w   rzucie na płaszczyznę poziomą lub powierzchnia zabudowy: maksymalnie - 50 m 2 ;  

5)   wysokość zabudowy mierzona w   metrach nad poziomem terenu: 2,5 m - 5   m;  

6)   wysokość zabudowy liczona w   kondygnacjach nadziemnych: 1   kondygnacja;  

7)   geometria dachu zabudowy:  

a)   kąt nachylenia połaci: 20 - 45°,  

b)   układ połaci dachowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy.  

§ 10.  

1.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenów komunikacji, oznaczonych symbolami 1   KP i   2 KP, mieszczą się:  

1)   parkingi dla pojazdów samochodowych i   rowerów;  

2)   drogi wewnętrzne, place manewrowe itp.;  

3)   tereny zieleni.  

2.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenu 2   KP dopuszcza się jeden obiekt, który mieści jedną lub więcej spośród następujących funkcji:  

1)   drobne usługi w   zakresie wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i   sportowego;  

2)   przechowywanie sprzętu rekreacyjnego i   sportowego;  

3)   nadzór nad parkiem i   parkingiem;  

4)   sanitariaty.  

3.   Ustala się zasady odnoszące się do zabudowy i   zagospodarowania terenów i   szczególne warunki ich dotyczące:  

1)   w granicach terenu 1   KP ustala się zakaz lokalizacji zabudowy;  

2)   zabudowę terenu 2   KP dopuszcza się w   formie obiektu, o   którym mowa w   ust. 2;  

3)   zabudowę należy lokalizować w   granicach terenu 2   KP, w   odległości nie większej niż 10 m od wspólnej granicy terenów 1   KP i   2 KP i   równocześnie w   odległości nie większej niż 10 m od wspólnej granicy terenów 2   KP i   2 ZP;  

4)   zabudowę należy usytuować dłuższą elewacją prostopadle do wspólnej granicy terenów 1   KP i   2 KP,  

5)   nakaz zasłonięcia i   zamaskowania zabudowy od strony północnej (kierunek obserwacji z   drogi publicznej), w   następujący sposób:  

a)   z wykorzystaniem istniejącego drzewostanu lub rodzimych gatunków drzew i   krzewów,  

b)   z wykorzystaniem elementów ukształtowania terenu (np. skarpa);  

6)   rodzaj materiałów budowlanych wykończenia zewnętrznego zabudowy – kamień wapienny, drewno, ceramika;  

7)   kolorystyka zabudowy nie może kontrastować z   tłem w   postaci drzewostanu;  

8)   ustala się, że w   granicach działki budowlanej może znajdować się nie więcej niż jeden szyld związany z   działalnością prowadzoną w   granicach terenów;  

9)   nie dopuszcza się informacji wizualnej w   formie świetlnej, o   zmiennej treści;  

10)   wykorzystanie istniejącego drzewostanu, szczególnie wzdłuż zachodniej granicy terenu 2   KP, do podziału przestrzeni zespołu parkingów w   terenach 1   KP i   2 KP na co najmniej dwie części, z   zachowaniem powiązań komunikacyjnych pomiędzy nimi;  

11)   utrzymanie nie mniej niż 30 % powierzchni terenu 2   KP w   formie terenu biologicznie czynnego z   istniejącym drzewostanem.  

4.   Ustala się następujące parametry, wskaźniki i   zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej:  

a)   nie więcej niż 0,05,  

b)   dla działek służących urządzeniom i   obiektom infrastruktury technicznej oraz obiektowi, o   którym mowa w   ust. 2: dopuszcza się maksymalnie 0,5;  

2)   wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej:  

a)   nie więcej niż 5%, z   zastrzeżeniem pkt 3,  

b)   dla działek służących urządzeniom i   obiektom infrastruktury technicznej oraz obiektowi, o   którym mowa w   ust. 2: dopuszcza się maksymalnie 50%, z   zastrzeżeniem pkt 3;  

3)   powierzchnia obiektu, o   którym mowa w   ust. 2, w   rzucie na płaszczyznę poziomą lub powierzchnia zabudowy: maksymalnie 100 m 2 ;  

4)   wielkość powierzchni biologicznie czynnej w   stosunku do powierzchni działki budowlanej:  

a)   terenu 1   KP: minimum 10 %,  

b)   terenu 2   KP: minimum 30 %, z   wyjątkiem działek służących urządzeniom i   obiektom infrastruktury technicznej oraz obiektowi, o   którym mowa w   ust. 2;  

5)   wysokość obiektu, o   którym mowa w   ust. 2, mierzona w   metrach nad poziomem terenu: min. 2,5 m; max. 4   m;  

6)   wysokość obiektu, o   którym mowa w   ust. 2, liczona w   kondygnacjach nadziemnych: 1   kondygnacja;  

7)   geometria dachu obiektu, o   którym mowa w   ust. 2: dach płaski.  

5.   Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej w   granicach terenu 1   KP i   2 KP:  

1)   0,2500 ha,  

2)   dopuszcza się 0,0200 ha w   odniesieniu do działki służącej obiektowi, o   którym mowa w   ust. 2.  

6.   Zapisy ust. 5   nie dotyczą działek gruntu projektowanych do wydzielenia pod drogi oraz służących urządzeniom i   obiektom infrastruktury technicznej.  

§ 11.  

1.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenu ciągu pieszego, oznaczonego symbolem KX, mieści się główny pieszy szlak komunikacyjny.  

2.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenu KX dopuszcza się rowerowy szlak komunikacyjny, terenowe urządzenia służące do uprawiania sportu wraz z   obiektami towarzyszącymi, nie kryte, nie mieszczące się w   budynku.  

3.   Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy.  

§ 12.  

Ustala się dodatkowe, ogólne zasady z   zakresu ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów, obowiązujące w   granicach obszaru objętego planem:  

1)   wykorzystanie istniejącego drzewostanu, z   uwzględnieniem ekspozycji zamku olsztyńskiego, szczególnie w   odniesieniu do południowej części obszaru objętego planem;  

2)   gabaryty obiektów: wysokość obiektów nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ustalonej w   planie dla zabudowy, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;  

3)   ogrodzenia dopuszcza się wyłącznie w   formie rodzimych gatunków drzew i   krzewów;  

4)   zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów w   terenach 1   KP i   2 KP;  

5)   gabaryty nośników informacji wizualnej, niebędących znakiem drogowym lub nośnikiem reklamowym:  

a)   wysokość – do 2   m npt.,  

b)   wielkość w   obrysie zewnętrznym, w   rzucie na płaszczyznę poziomą – do 1   m 2 ,  

c)   wielkość w   obrysie zewnętrznym, w   rzucie na płaszczyznę pionową – do 2   m 2 .  

Oddział 2.
Szczególne warunki dotyczące zabudowy i   zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu  

§ 13.  

1.   Ograniczenia w   użytkowaniu dotyczą całego obszaru objętego planem, a   związane są z:  

1)   potrzebami ochrony wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko – Olsztyn;  

2)   potrzebami ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”;  

3)   wymogami bezpieczeństwa pożarowego przy granicy lasu.  

2.   Szczególne warunki dotyczące zabudowy i   zagospodarowania terenu wynikają z:  

1)   Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Poznaniu z   dnia 1   czerwca 2010 r. w   sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko – Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2010 r. Nr 113 poz. 1818), w   zakresie dotyczącym obszaru „A” w   strefie ochrony pośredniej ujęcia wód;  

2)   Rozporządzenia Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z   dnia 18 kwietnia 2006r. w   sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2006 r. Nr 51 poz. 1423 ze zmianą Dz. Urz. Woj. Śl. z   2007 r. Nr 58 poz. 1253);  

3)   przepisów odrębnych z   zakresu ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z   2010 r. Nr 243, poz. 1623 z   późniejszymi zmianami).  

Oddział 3.
Wymagania wynikające z   potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 14.  

1.   Ochrona prawna dotyczy całego obszaru objętego planem, będącego częścią:  

1)   układu urbanistycznego dawnego miasta Olsztyn z   rynkiem, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/23;  

2)   obszaru potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych i   reliktów historycznych.  

2.   Zgodne z   planem - zabudowa i   zagospodarowanie terenów w   granicach obszaru objętego planem, wymagają uwzględnienia przepisów ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. z   2003 r. Nr 162, poz. 1568 z   późniejszymi zmianami), w   szczególności w   zakresie badań archeologicznych.  

Oddział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§ 15.  

Poza regulacjami w   zakresie innych zagadnień wymienionych w   art. 15 ust. 2   ustawy, które służą również ochronie środowiska i   przyrody, ustala się:  

1)   tereny w   granicach obszaru objętego planem nie należą do wymagających ochrony przed hałasem, w   rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007 r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z   późniejszymi zmianami);  

2)   nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem o   wielkościach wskaźników przekraczających dopuszczalne wartości określone w   przepisach odrębnych z   zakresu Ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 145 z   późniejszymi zmianami), w   sposób uniemożliwiający przedostawanie zanieczyszczeń do wód lub do ziemi;  

3)   nakaz ujęcia i   oczyszczenia ścieków, w   tym wód opadowych i   roztopowych z   powierzchni, o   których mowa w   pkt 2, do poziomów określonych w   przepisach odrębnych z   zakresu ustawy - Prawo wodne;  

4)   sposoby postępowania z   wodami opadowymi i   roztopowymi, z   zastrzeżeniem warunku zabezpieczenia czystości odbiorników:  

a)   odprowadzenie na powierzchnię biologicznie czynną w   granicach działki budowlanej,  

b)   zatrzymanie i   wykorzystanie w   granicach działki budowlanej,  

c)   odprowadzenie do kanalizacji deszczowej, po jej realizacji;  

5)   zaopatrzenie w   ciepło w   oparciu o   indywidualne źródła i   rozwiązania techniczne;  

6)   zasadę unikania lub ograniczania emisji gazów cieplarnianych i   innych substancji wprowadzanych do powietrza, a   także wykluczenia tzw. niskiej emisji, w   szczególności poprzez wykorzystywanie do ogrzewania obiektów energii elektrycznej, energii ze źródeł odnawialnych, odpowiedni dobór rozwiązań technicznych;  

7)   nakaz zachowania odległości obiektów budowlanych od napowietrznych linii elektroenergetycznych uwzględniających dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych;  

8)   sposób postępowania z   odpadami zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 14 grudnia 2012 r. o   odpadach (Dz. U. z   2013 r., poz. 21) i   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późniejszymi zmianami);  

9)   zachowanie drzew w   ilości maksymalnej możliwej do uzyskania uwzględniając możliwości techniczne;  

10)   nakaz zdjęcia warstwy próchnicznej gleby w   miejscu lokalizacji projektowanych obiektów budowlanych i   jej zagospodarowanie na niezabudowanych częściach działek budowlanych lub terenach.  

Oddział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§ 16.  

1.   W zakresie systemu komunikacyjnego ustala się co następuje:  

1)   układ komunikacyjny na obszarze objętym planem składa się z   drogi lub dróg wewnętrznych oraz innych elementów komunikacji, w   tym – pieszej i   rowerowej;  

2)   powiązanie układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem z   układem zewnętrznym zapewnia dostęp do drogi publicznej - krajowej (głównej ruchu przyspieszonego), z   wykorzystaniem istniejących zjazdów, z   zastrzeżeniem przepisów ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (jt. Dz. U. z   2013r., poz. 260 z   późniejszymi zmianami).  

2.   Ustala się sposób realizacji miejsc postojowych - parking dla pojazdów samochodowych terenowy otwarty.  

Oddział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§ 17.  

W zakresie systemów infrastruktury technicznej określa się układ sieci infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem oraz warunki powiązania z   układem zewnętrznym:  

1)   dopuszcza się budowę lub rozbudowę sieci wodociągowej, w   powiązaniu z   siecią będącą elementem układu zewnętrznego;  

2)   dopuszcza się budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, w   powiązaniu z   siecią będącą elementem układu zewnętrznego;  

3)   w sytuacjach przewidzianych w   przepisach ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisach z   zakresu ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. - Prawo budowlane dopuszcza się indywidualne rozwiązania w   zakresie dostawy wody, gromadzenia lub oczyszczania ścieków, z   zastrzeżeniem § 13 ust. 2   pkt 1   uchwały,  

4)   dopuszcza się budowę sieci kanalizacji deszczowej, w   tym - w   powiązaniu z   siecią będącą elementem układu zewnętrznego;  

5)   ustala się rozbudowę sieci elektroenergetycznej, w   powiązaniu z   siecią będącą elementem układu zewnętrznego;  

6)   dopuszcza się budowę lub rozbudowę urządzeń oraz sieci telekomunikacyjnych, zapewniających łączność przewodową i   bezprzewodową, w   powiązaniu z   elementami układu zewnętrznego;  

7)   ustala się zasadę dostosowania istniejących obiektów infrastruktury technicznej do zmienionych uwarunkowań przestrzennych i   funkcjonalnych;  

8)   ustala się ogólną zasadę trasowania obiektów liniowych infrastruktury technicznej pod ziemią, wzdłuż dróg i   poza jezdnią;  

9)   dopuszcza się lokalizację uzbrojenia terenu w   innych miejscach niż wyznaczone zgodnie z   pkt 8   z zastrzeżeniem, że nie ograniczy to możliwości realizacji, określonego w   planie, przeznaczenia terenu.  

Oddział 7.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym  

§ 18.  

1.   Na terenie objętym planem nie wskazuje się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i   podziału nieruchomości.  

2.   Ustalenia planu stanowią podstawę do dokonania scalania i   podziału nieruchomości zgodnie z   przepisami rozdziału 2   działu III, Ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 z   późniejszymi zmianami).  

3.   Ustala się szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:  

1)   szerokość frontu działki: 50 – 150 m;  

2)   powierzchnia działki: 0,2500 – 4,8000 ha, za wyjątkiem działek służących obiektom infrastruktury technicznej, dla których ustala się maksymalną powierzchnię - 0,0200 ha;  

3)   kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego winien mieścić się w   przedziale 70-110º.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§ 19.  

Określa się stawkę procentową służącą do ustalenia opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy, w   wysokości 30 % dla każdego z   terenów mieszczących się w   granicach obszaru objętego planem.  

§ 20.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

§ 21.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Olsztyn  


Zbigniew   Banaszak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/234/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 2 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/234/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 2 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Olsztyn o   sposobie realizacji, zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w   Olsztynie, w   rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego i   u podnóża zamku olsztyńskiego, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

1.   Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z   2012r. poz. 647 z   późn. zm.) Rada Gminy Olsztyn ustala, że zapisane w   ww. planie miejscowym inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez Gminę Olsztyn i   finansowane zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych:  

1)   z dochodów własnych budżetu Gminy Olsztyn,  

2)   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej,  

3)   z innych źródeł.  

2.   Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »