| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/234/13 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 2 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Olsztynie, w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego i u podnóża zamku olsztyńskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2013 r. poz. 594) oraz art. 3   ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29, art. 34 ust. 1   i art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 647 z   późniejszymi zmianami), w   związku z   Uchwałą Nr XIV/125/12 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 16 maja 2012r. o   przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, uchwala się co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§ 1.  

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w   Olsztynie, w   rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego i   u podnóża zamku olsztyńskiego, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, którego zmianę przyjęto Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 28 czerwca 2012 roku.  

§ 2.  

1.   Plan zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała, i   część graficzną w   formie rysunku planu wykonanego w   skali 1   : 1   000, będącego integralną częścią uchwały.  

2.   Rysunek planu stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Rozstrzygnięcie Rady Gminy Olsztyn o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych, stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

§ 3.  

1.   Granice obszaru objętego planem, zgodne z   Uchwałą Nr XIV/125/12 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 16 maja 2012r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawione zostały na rysunku planu.  

2.   Powierzchnia obszaru wyodrębnionego granicami planu wynosi ok. 5,0000 ha.  

§ 4.  

1.   Część tekstowa planu składa się z:  

1)   przepisów ogólnych rozdziału 1;  

2)   ustaleń odnoszących się do obszaru objętego planem, zawartych w   rozdziale 2;  

3)   przepisów końcowych rozdziału 3.  

2.   Ustalenia zawarte w   tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.  

3.   Obowiązującymi ustaleniami planu, wyrażonymi graficznie na rysunku planu, są:  

1)   granice obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;  

3)   oznaczenia graficzne oraz symbole terenów - literowe oraz numery porządkowe:  

a)   tereny zieleni urządzonej, oznaczone graficzne na rysunku planu kolorem oraz symbolem literowym i   cyfrowym – 1   ZP, 2   ZP,  

b)   tereny komunikacji, oznaczone graficzne na rysunku planu kolorem oraz symbolem literowym i   cyfrowym – 1   KP, 2   KP,  

c)   teren ciągu pieszego, oznaczony graficzne na rysunku planu kolorami oraz symbolem literowym – KX.  

4.   Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny i   nie są ustaleniami planu.  

§ 5.  

Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania, które wymagałyby określenia w   planie granic i   sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu.  

§ 6.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

2)   terenie – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony graficznie oraz symbolem;  

3)   przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć określenie funkcji charakteryzujących zabudowę, zagospodarowanie i   użytkowanie terenu, które się wzajemnie wzbogacają, uzupełniają i   mogą harmonijnie współistnieć;  

4)   zabudowie - należy przez to rozumieć:  

a)   budynek,  

b)   inny obiekt budowlany, który charakteryzują cechy budynku, w   szczególności takie jak - dach, parametr określający wielkość obiektu w   rzucie na płaszczyznę poziomą, połączenie z   gruntem, wykonanie z   materiałów budowlanych, przystosowanie do przebywania ludzi, ochrony albo przechowywania przedmiotów;  

5)   wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć definicję wysokości budynku zawartą w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z   późniejszymi zmianami), a   w przypadku obiektów innych niż budynki - wielkość mierzoną od poziomu terenu w   obrysie rzutu obiektu na płaszczyznę poziomą, do najwyżej położonego punktu dachu obiektu;  

6)   intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, zgodnie z   art. 15 ust. 2   pkt 6   ustawy;  

7)   powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć definicję terenu biologicznie czynnego zawartą w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie;  

8)   nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej, niebędący znakiem drogowym lub znakiem informacyjnym, w   dowolnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniami;  

9)   szyldzie - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy umieszczony na istniejącym obiekcie budowlanym, o   powierzchni tablicy reklamowej do 2   m 2 w rzucie na płaszczyznę pionową.  

Rozdział 2.
Ustalenia odnoszące się do obszaru objętego planem  

Oddział 1.
Ustalenia w   zakresie przeznaczenia terenów, zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu a   także szczególne warunki dotyczące zabudowy i   zagospodarowania terenu  

§ 7.  

Ustala się następujące przeznaczenie terenów zlokalizowanych w   granicach obszaru objętego planem:  

1)   tereny zieleni urządzonej – 1   ZP, 2   ZP;  

2)   tereny komunikacji – 1   KP, 2   KP;  

3)   teren ciągu pieszego – KX.  

§ 8.  

1.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenów zlokalizowanych w   granicach obszaru objętego planem mieszczą się obiekty towarzyszące, spełniające kryterium niezbędności lub służące określonemu przeznaczeniu terenu, a   którymi w   rozumieniu planu są w   szczególności:  

1)   elementy komunikacyjne, urządzenia budowlane i   urządzenia infrastruktury technicznej integralnie związane z   obsługą terenu;  

2)   nośniki informacji wizualnej, o   których mowa w   § 12 pkt 5   uchwały, obiekty małej architektury i   do nich podobne.  

2.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenów zlokalizowanych w   granicach obszaru objętego planem mieści się uzbrojenie terenu, o   ile jego realizacja nie skutkuje ograniczeniami, które wykluczają możliwość zabudowy i   zagospodarowania terenu zgodnie z   ustalonym przeznaczeniem.  

§ 9.  

1.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenów zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami 1   ZP i   2 ZP, mieszczą się:  

1)   zieleń urządzona i   parkowa, w   tym - o   charakterze leśnym;  

2)   szlaki komunikacyjne – aleje i   ścieżki piesze, ścieżki rowerowe;  

3)   urządzone i   wyposażone miejsca służące do urządzania pikników, odpoczynku, zabaw itp., w   tym – obiekty kwalifikujące się do zabudowy w   rozumieniu planu.  

2.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenów 1   ZP i   2 ZP dopuszcza się terenowe urządzenia służące do uprawiania sportu wraz z   obiektami towarzyszącymi, nie kryte, nie mieszczące się w   budynku.  

3.   Ustala się zasady odnoszące się do zagospodarowania terenów i   szczególne warunki ich dotyczące:  

1)   szerokość ścieżki pieszej – nie mniej niż 2   m;  

2)   szerokość ścieżki rowerowej – nie mniej niż 4   m;  

3)   długość ścieżki rowerowej nie może być mniejsza niż 500 m;  

4)   zakaz lokalizacji parkingów dla pojazdów samochodowych w   granicach terenów;  

5)   powierzchnia miejsca służącego do urządzania pikników, odpoczynku, zabaw itp., – nie mniej niż 35 m 2 .  

4.   Ustala się następujące parametry, wskaźniki i   zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 0,005;  

2)   wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 0,5 %, z   zastrzeżeniem pkt 4;  

3)   wielkość powierzchni biologicznie czynnej w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: min. 60 %;  

4)   powierzchnia pojedynczego obiektu kwalifikującego się do zabudowy w   rozumieniu planu, w   rzucie na płaszczyznę poziomą lub powierzchnia zabudowy: maksymalnie - 50 m 2 ;  

5)   wysokość zabudowy mierzona w   metrach nad poziomem terenu: 2,5 m - 5   m;  

6)   wysokość zabudowy liczona w   kondygnacjach nadziemnych: 1   kondygnacja;  

7)   geometria dachu zabudowy:  

a)   kąt nachylenia połaci: 20 - 45°,  

b)   układ połaci dachowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy.  

§ 10.  

1.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenów komunikacji, oznaczonych symbolami 1   KP i   2 KP, mieszczą się:  

1)   parkingi dla pojazdów samochodowych i   rowerów;  

2)   drogi wewnętrzne, place manewrowe itp.;  

3)   tereny zieleni.  

2.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenu 2   KP dopuszcza się jeden obiekt, który mieści jedną lub więcej spośród następujących funkcji:  

1)   drobne usługi w   zakresie wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i   sportowego;  

2)   przechowywanie sprzętu rekreacyjnego i   sportowego;  

3)   nadzór nad parkiem i   parkingiem;  

4)   sanitariaty.  

3.   Ustala się zasady odnoszące się do zabudowy i   zagospodarowania terenów i   szczególne warunki ich dotyczące:  

1)   w granicach terenu 1   KP ustala się zakaz lokalizacji zabudowy;  

2)   zabudowę terenu 2   KP dopuszcza się w   formie obiektu, o   którym mowa w   ust. 2;  

3)   zabudowę należy lokalizować w   granicach terenu 2   KP, w   odległości nie większej niż 10 m od wspólnej granicy terenów 1   KP i   2 KP i   równocześnie w   odległości nie większej niż 10 m od wspólnej granicy terenów 2   KP i   2 ZP;  

4)   zabudowę należy usytuować dłuższą elewacją prostopadle do wspólnej granicy terenów 1   KP i   2 KP,  

5)   nakaz zasłonięcia i   zamaskowania zabudowy od strony północnej (kierunek obserwacji z   drogi publicznej), w   następujący sposób:  

a)   z wykorzystaniem istniejącego drzewostanu lub rodzimych gatunków drzew i   krzewów,  

b)   z wykorzystaniem elementów ukształtowania terenu (np. skarpa);  

6)   rodzaj materiałów budowlanych wykończenia zewnętrznego zabudowy – kamień wapienny, drewno, ceramika;  

7)   kolorystyka zabudowy nie może kontrastować z   tłem w   postaci drzewostanu;  

8)   ustala się, że w   granicach działki budowlanej może znajdować się nie więcej niż jeden szyld związany z   działalnością prowadzoną w   granicach terenów;  

9)   nie dopuszcza się informacji wizualnej w   formie świetlnej, o   zmiennej treści;  

10)   wykorzystanie istniejącego drzewostanu, szczególnie wzdłuż zachodniej granicy terenu 2   KP, do podziału przestrzeni zespołu parkingów w   terenach 1   KP i   2 KP na co najmniej dwie części, z   zachowaniem powiązań komunikacyjnych pomiędzy nimi;  

11)   utrzymanie nie mniej niż 30 % powierzchni terenu 2   KP w   formie terenu biologicznie czynnego z   istniejącym drzewostanem.  

4.   Ustala się następujące parametry, wskaźniki i   zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej:  

a)   nie więcej niż 0,05,  

b)   dla działek służących urządzeniom i   obiektom infrastruktury technicznej oraz obiektowi, o   którym mowa w   ust. 2: dopuszcza się maksymalnie 0,5;  

2)   wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej:  

a)   nie więcej niż 5%, z   zastrzeżeniem pkt 3,  

b)   dla działek służących urządzeniom i   obiektom infrastruktury technicznej oraz obiektowi, o   którym mowa w   ust. 2: dopuszcza się maksymalnie 50%, z   zastrzeżeniem pkt 3;  

3)   powierzchnia obiektu, o   którym mowa w   ust. 2, w   rzucie na płaszczyznę poziomą lub powierzchnia zabudowy: maksymalnie 100 m 2 ;  

4)   wielkość powierzchni biologicznie czynnej w   stosunku do powierzchni działki budowlanej:  

a)   terenu 1   KP: minimum 10 %,  

b)   terenu 2   KP: minimum 30 %, z   wyjątkiem działek służących urządzeniom i   obiektom infrastruktury technicznej oraz obiektowi, o   którym mowa w   ust. 2;  

5)   wysokość obiektu, o   którym mowa w   ust. 2, mierzona w   metrach nad poziomem terenu: min. 2,5 m; max. 4   m;  

6)   wysokość obiektu, o   którym mowa w   ust. 2, liczona w   kondygnacjach nadziemnych: 1   kondygnacja;  

7)   geometria dachu obiektu, o   którym mowa w   ust. 2: dach płaski.  

5.   Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej w   granicach terenu 1   KP i   2 KP:  

1)   0,2500 ha,  

2)   dopuszcza się 0,0200 ha w   odniesieniu do działki służącej obiektowi, o   którym mowa w   ust. 2.  

6.   Zapisy ust. 5   nie dotyczą działek gruntu projektowanych do wydzielenia pod drogi oraz służących urządzeniom i   obiektom infrastruktury technicznej.  

§ 11.  

1.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenu ciągu pieszego, oznaczonego symbolem KX, mieści się główny pieszy szlak komunikacyjny.  

2.   Ustala się, że w   ramach przeznaczenia terenu KX dopuszcza się rowerowy szlak komunikacyjny, terenowe urządzenia służące do uprawiania sportu wraz z   obiektami towarzyszącymi, nie kryte, nie mieszczące się w   budynku.  

3.   Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy.  

§ 12.  

Ustala się dodatkowe, ogólne zasady z   zakresu ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów, obowiązujące w   granicach obszaru objętego planem:  

1)   wykorzystanie istniejącego drzewostanu, z   uwzględnieniem ekspozycji zamku olsztyńskiego, szczególnie w   odniesieniu do południowej części obszaru objętego planem;  

2)   gabaryty obiektów: wysokość obiektów nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ustalonej w   planie dla zabudowy, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;  

3)   ogrodzenia dopuszcza się wyłącznie w   formie rodzimych gatunków drzew i   krzewów;  

4)   zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów w   terenach 1   KP i   2 KP;  

5)   gabaryty nośników informacji wizualnej, niebędących znakiem drogowym lub nośnikiem reklamowym:  

a)   wysokość – do 2   m npt.,  

b)   wielkość w   obrysie zewnętrznym, w   rzucie na płaszczyznę poziomą – do 1   m 2 ,  

c)   wielkość w   obrysie zewnętrznym, w   rzucie na płaszczyznę pionową – do 2   m 2 .  

Oddział 2.
Szczególne warunki dotyczące zabudowy i   zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu  

§ 13.  

1.   Ograniczenia w   użytkowaniu dotyczą całego obszaru objętego planem, a   związane są z:  

1)   potrzebami ochrony wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko – Olsztyn;  

2)   potrzebami ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”;  

3)   wymogami bezpieczeństwa pożarowego przy granicy lasu.  

2.   Szczególne warunki dotyczące zabudowy i   zagospodarowania terenu wynikają z:  

1)   Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Poznaniu z   dnia 1   czerwca 2010 r. w   sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko – Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2010 r. Nr 113 poz. 1818), w   zakresie dotyczącym obszaru „A” w   strefie ochrony pośredniej ujęcia wód;  

2)   Rozporządzenia Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z   dnia 18 kwietnia 2006r. w   sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2006 r. Nr 51 poz. 1423 ze zmianą Dz. Urz. Woj. Śl. z   2007 r. Nr 58 poz. 1253);  

3)   przepisów odrębnych z   zakresu ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z   2010 r. Nr 243, poz. 1623 z   późniejszymi zmianami).  

Oddział 3.
Wymagania wynikające z   potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 14.  

1.   Ochrona prawna dotyczy całego obszaru objętego planem, będącego częścią:  

1)   układu urbanistycznego dawnego miasta Olsztyn z   rynkiem, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/23;  

2)   obszaru potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych i   reliktów historycznych.  

2.   Zgodne z   planem - zabudowa i   zagospodarowanie terenów w   granicach obszaru objętego planem, wymagają uwzględnienia przepisów ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. z   2003 r. Nr 162, poz. 1568 z   późniejszymi zmianami), w   szczególności w   zakresie badań archeologicznych.  

Oddział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§ 15.  

Poza regulacjami w   zakresie innych zagadnień wymienionych w   art. 15 ust. 2   ustawy, które służą również ochronie środowiska i   przyrody, ustala się:  

1)   tereny w   granicach obszaru objętego planem nie należą do wymagających ochrony przed hałasem, w   rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007 r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z   późniejszymi zmianami);  

2)   nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem o   wielkościach wskaźników przekraczających dopuszczalne wartości określone w   przepisach odrębnych z   zakresu Ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 145 z   późniejszymi zmianami), w   sposób uniemożliwiający przedostawanie zanieczyszczeń do wód lub do ziemi;  

3)   nakaz ujęcia i   oczyszczenia ścieków, w   tym wód opadowych i   roztopowych z   powierzchni, o   których mowa w   pkt 2, do poziomów określonych w   przepisach odrębnych z   zakresu ustawy - Prawo wodne;  

4)   sposoby postępowania z   wodami opadowymi i   roztopowymi, z   zastrzeżeniem warunku zabezpieczenia czystości odbiorników:  

a)   odprowadzenie na powierzchnię biologicznie czynną w   granicach działki budowlanej,  

b)   zatrzymanie i   wykorzystanie w   granicach działki budowlanej,  

c)   odprowadzenie do kanalizacji deszczowej, po jej realizacji;  

5)   zaopatrzenie w   ciepło w   oparciu o   indywidualne źródła i   rozwiązania techniczne;  

6)   zasadę unikania lub ograniczania emisji gazów cieplarnianych i   innych substancji wprowadzanych do powietrza, a   także wykluczenia tzw. niskiej emisji, w   szczególności poprzez wykorzystywanie do ogrzewania obiektów energii elektrycznej, energii ze źródeł odnawialnych, odpowiedni dobór rozwiązań technicznych;  

7)   nakaz zachowania odległości obiektów budowlanych od napowietrznych linii elektroenergetycznych uwzględniających dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych;  

8)   sposób postępowania z   odpadami zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 14 grudnia 2012 r. o   odpadach (Dz. U. z   2013 r., poz. 21) i   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późniejszymi zmianami);  

9)   zachowanie drzew w   ilości maksymalnej możliwej do uzyskania uwzględniając możliwości techniczne;  

10)   nakaz zdjęcia warstwy próchnicznej gleby w   miejscu lokalizacji projektowanych obiektów budowlanych i   jej zagospodarowanie na niezabudowanych częściach działek budowlanych lub terenach.  

Oddział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§ 16.  

1.   W zakresie systemu komunikacyjnego ustala się co następuje:  

1)   układ komunikacyjny na obszarze objętym planem składa się z   drogi lub dróg wewnętrznych oraz innych elementów komunikacji, w   tym – pieszej i   rowerowej;  

2)   powiązanie układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem z   układem zewnętrznym zapewnia dostęp do drogi publicznej - krajowej (głównej ruchu przyspieszonego), z   wykorzystaniem istniejących zjazdów, z   zastrzeżeniem przepisów ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (jt. Dz. U. z   2013r., poz. 260 z   późniejszymi zmianami).  

2.   Ustala się sposób realizacji miejsc postojowych - parking dla pojazdów samochodowych terenowy otwarty.  

Oddział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§ 17.  

W zakresie systemów infrastruktury technicznej określa się układ sieci infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem oraz warunki powiązania z   układem zewnętrznym:  

1)   dopuszcza się budowę lub rozbudowę sieci wodociągowej, w   powiązaniu z   siecią będącą elementem układu zewnętrznego;  

2)   dopuszcza się budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, w   powiązaniu z   siecią będącą elementem układu zewnętrznego;  

3)   w sytuacjach przewidzianych w   przepisach ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisach z   zakresu ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. - Prawo budowlane dopuszcza się indywidualne rozwiązania w   zakresie dostawy wody, gromadzenia lub oczyszczania ścieków, z   zastrzeżeniem § 13 ust. 2   pkt 1   uchwały,  

4)   dopuszcza się budowę sieci kanalizacji deszczowej, w   tym - w   powiązaniu z   siecią będącą elementem układu zewnętrznego;  

5)   ustala się rozbudowę sieci elektroenergetycznej, w   powiązaniu z   siecią będącą elementem układu zewnętrznego;  

6)   dopuszcza się budowę lub rozbudowę urządzeń oraz sieci telekomunikacyjnych, zapewniających łączność przewodową i   bezprzewodową, w   powiązaniu z   elementami układu zewnętrznego;  

7)   ustala się zasadę dostosowania istniejących obiektów infrastruktury technicznej do zmienionych uwarunkowań przestrzennych i   funkcjonalnych;  

8)   ustala się ogólną zasadę trasowania obiektów liniowych infrastruktury technicznej pod ziemią, wzdłuż dróg i   poza jezdnią;  

9)   dopuszcza się lokalizację uzbrojenia terenu w   innych miejscach niż wyznaczone zgodnie z   pkt 8   z zastrzeżeniem, że nie ograniczy to możliwości realizacji, określonego w   planie, przeznaczenia terenu.  

Oddział 7.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym  

§ 18.  

1.   Na terenie objętym planem nie wskazuje się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i   podziału nieruchomości.  

2.   Ustalenia planu stanowią podstawę do dokonania scalania i   podziału nieruchomości zgodnie z   przepisami rozdziału 2   działu III, Ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 z   późniejszymi zmianami).  

3.   Ustala się szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:  

1)   szerokość frontu działki: 50 – 150 m;  

2)   powierzchnia działki: 0,2500 – 4,8000 ha, za wyjątkiem działek służących obiektom infrastruktury technicznej, dla których ustala się maksymalną powierzchnię - 0,0200 ha;  

3)   kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego winien mieścić się w   przedziale 70-110º.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§ 19.  

Określa się stawkę procentową służącą do ustalenia opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy, w   wysokości 30 % dla każdego z   terenów mieszczących się w   granicach obszaru objętego planem.  

§ 20.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

§ 21.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Olsztyn  


Zbigniew   Banaszak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/234/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 2 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/234/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 2 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Olsztyn o   sposobie realizacji, zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w   Olsztynie, w   rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego i   u podnóża zamku olsztyńskiego, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

1.   Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z   2012r. poz. 647 z   późn. zm.) Rada Gminy Olsztyn ustala, że zapisane w   ww. planie miejscowym inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez Gminę Olsztyn i   finansowane zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych:  

1)   z dochodów własnych budżetu Gminy Olsztyn,  

2)   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej,  

3)   z innych źródeł.  

2.   Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »