| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/236/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z   2013 roku poz. 885)  

Rada Miejska w   Szczyrku uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W załączniku Nr 1   „Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013” do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział  

Treść  

Zwiększenie  

Zmniejszenie  

630  

TURYSTYKA  

 

96 483  

 

Dotacje celowe w   ramach programów z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 3   oraz ust 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

 

 

 

96 483  

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

220 000  

 

 

Wpływy z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

 

220 000  

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

20 405  

 

 

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

 

 

20 405  

 

756  

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z   ICH POBOREM  

 

 

86 611  

 

 

83 000  

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych  

86 611  

 

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat  

 

83 000  

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

9 508  

 

 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości  

 

 

9 508  

 

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

120 000  

 

 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

 

120 000  

 

921  

KULTURA I   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

92 872  

 

 

Dotacje celowe w   ramach programów z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 3   oraz ust 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

 

 

92 872  

 

 

RAZEM  

549 396  

179 483  

Ogółem zwiększa się dochody o   kwotę 369 913 zł.  

2.   W załączniku Nr 2   „Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2013 r.” do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział  

Rozdz  

Treść  

Zwiększenie  

Zmniejszenie  

1  

 

2  

3  

4  

750  

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

21 435  

 

 

75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

20 405  

 

20 405  

20 405  

 

20 405  

 

 

75095  

Pozostała działalność  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust 1   pkt 2   i 3  

1 030  

 

1 030  

 

1 030  

 

801  

 

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

472 755  

 

 

80101  

Szkoły podstawowe  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

266 769  

 

266 769  

266 769  

 

21 000  

 

245 769  

 

 

80104  

Przedszkola  

W tym:  

Wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

86 235  

 

86 235  

86 235  

 

86 235  

 

 

80110  

Gimnazja  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

96 608  

 

96 608  

96 608  

 

96 608  

 

 

80113  

Dowożenie uczniów do szkół  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

9 263  

 

9 263  

9 263  

 

9 263  

 

 

80148  

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

13 880  

 

13 880  

13 880  

 

9 330  

 

4550  

 

854  

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  

30 846  

 

 

85401  

Świetlice szkolne  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

30 846  

 

30 846  

30 846  

 

30 846  

 

900  

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

126 000  

 

 

90078  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

z tego wynagrodzenia i   składki od nich  

naliczane  

126 000  

 

126 000  

126 000  

 

121 000  

 

5 000  

 

 

 

RAZEM  

651 036  

 

Ogółem zwiększa się wydatki o   kwotę 651 036 zł  

§   2.   1.   Zmienia się załącznik nr 3   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku „Wydatki majątkowe w   2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmienia się załącznik nr 4   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku „Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmienia się załącznik nr 5   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmienia się załącznik nr 6   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku „Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących oraz inwestycji i   zakupów inwestycyjnych gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

5.   Zmienia się załącznik nr 7   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i   nienależące do sektora finansów publicznych w   2013 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

Budżet po zmianach wynosi:  

DOCHODY - 23 800 970 zł  

WYDATKI - 21 108 348 zł  

Nadwyżka budżetu gminy w   wysokości 2   692 622 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w   wysokości 2   692 622 zł, natomiast wolne środki w   kwocie 281 123 zł zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych rat kredytów w   wysokości 180 708 zł i   zaciągniętych pożyczek w   WFOŚiGW w   kwocie 100 415 zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  


Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:  

-   w dziale 630 TURYSTYKA zmniejsza się planowane dochody z   dotacji unijnych, natomiast w   dziale 921 KULTURA I   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększa się dotacje unijne;  

-   w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.  

-   w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększa się dotacje celowe w   ramach programu unijnego „Europa dla obywateli” na pokrycie kosztów pobytu delegacji miast partnerskich z   okazji 40-lecia nadania praw miejski miastu Szczyrk;  

-   w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z   ICH POBOREM zwiększa się podatek od czynności cywilnoprawnych, a   zmniejsza odsetki od nieterminowych wpłat;  

-   w dziale 801 OŚWIATA I   WYCHOWANIE zwiększa się dochody związane ze zwrotem dotacji przez inne gminy za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w   Szczyrku;  

-   w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się planowane dochody z   WFOŚiGW w   Katowicach i   RZGW w   Krakowie na naprawę zniszczonego w   czasie powodzi koryta potoku Dunacie;  

Korekty wydatków dokonuje się:  

-   w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększa się wydatki w   związku z   otrzymaną dotacją w   ramach programu unijnego „Europa dla obywateli” na pokrycie kosztów pobytu delegacji miast partnerskich z   okazji 40-lecia nadania praw miejski miastu Szczyrk oraz przystąpieniem gminy do realizacji projektu pn Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst. koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym (we współpracy z   liderem Miasto Bielsko-Biała);  

-   w dziale 801 OŚWIATA I   WYCHOWANIE i   854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększa się wydatki szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, stołówek oraz świetlic szkolnych;  

-   w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się planowane wydatki w   związku z   planowanymi środkami z   WFOŚiGW w   Katowicach i   RZGW w   Krakowie na naprawę zniszczonego w   czasie powodzi koryta potoku Dunacie.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/236/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majatkowe w   2013r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/236/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/236/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/236/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013 roku  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/236/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należace i   nienależące do sektora finansów publicznych w   2013r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »