| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.459.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 października 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIII/810/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIII/810/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok, jako niezgodnej z przepisem art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 ze zm.) oraz z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako "ustawa".

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada przyjęła zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok, określone w załączniku nr 1 do uchwały. W podstawie prawnej uchwały powołano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy, a w § 4 uchwały postanowiono o jej wejściu w życiu po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, tym samym nadając jej charakter aktu prawa miejscowego.

Norma ustrojowa wyrażona m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP upoważnia organy samorządu terytorialnego do stanowienia - na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie - aktów prawa miejscowego, tj. przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze ich działania. Przepisem powszechnie obowiązującym jest taka realizacja upoważnienia ustawowego, która kształtuje sytuację prawną adresatów normy w sposób generalny i abstrakcyjny. Normę możemy uznać za generalną, jeżeli zdefiniowany nią krąg adresatów obejmuje ogół charakteryzujących się określoną, relewantną cechą. Abstrakcyjność normy wynika z jej powtarzalności, tj. możliwości wielokrotnego stosowana przy każdoczesnym zaistnieniu określonych w niej przesłanek.

W ocenie organu nadzoru normy zawarte w kwestionowanej uchwale nie posiadają cechy abstrakcyjności, istotnej dla przypisania im charakteru powszechnie obowiązującego. Przedmiotowa uchwała, określająca zasady konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem konkretnego budżetu, tj. budżetu miasta na 2014 rok, nie wprowadza norm wielokrotnego stosowania, lecz ulega skonsumowaniu w wyniku jednorazowego postępowania konsultacyjnego. Odmówienie jej przymiotu aktu prawa miejscowego wyłącza możliwość zastosowania określonego - w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych - trybu wejścia uchwały w życie, uzależniającego nabycie mocy obowiązującej od wcześniejszego jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Publikacji tak określonej podlegają uchwały będące aktami prawa miejscowego, a inne wyłącznie w przypadku, gdy przepisy szczególne tak stanowią, stosownie do przepisu art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała objęta rozstrzygnięciem nadzorczym nie mieści się w tym katalogu.

Przedstawiona wyżej interpretacja nie wyklucza możliwości nadania uchwale podejmowanej na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy charakteru powszechnie obowiązującego, o ile spełni ona wskazane wyżej kryteria generalności i abstrakcyjności, tj. m.in. wyznaczy reguły postępowania w sposób zapewniający możliwość ich wielokrotnego stosowania w określonych powtarzalnych sytuacjach. Przepis powyższy stanowi także podstawę podejmowania uchwał ustalających tryb i zasady przeprowadzania konsultacji w konkretnej sprawie, jeżeli potrzeba taka wynika ze specyfiki konsultowanego problemu lub innych szczególnych okoliczności sprawy, z zachowaniem jednak trybu wejścia w życie właściwego dla aktów niebędących aktami prawa miejscowego, a zatem niepodlegajacych publikacji w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Niezależnie od powyższego, podkreślić należy, że postanowienia § 2 ust. 1 zdanie drugie zasad, określonych w załączniku nr 1 do uchwały, uprawniające osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na podstawie przepisów prawa, a w szczególności organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego, do składania propozycji projektów realizowanych w ramach "Budżetu obywatelskiego" stoją w sprzeczności z przepisem art. 5a ust. 2 ustawy, stanowiącego, że konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami gminy. Wszelkie próby odmiennego określenia kręgu uprawnionych do udziału w jakiejkolwiek fazie konsultacji (np. poprzez włączenie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do procedury składania projektów w ramach "Budżetu obywatelskiego") stanowią istotne naruszenie ustawowego kryterium takiego udziału. Należy przy tym zauważyć, że np. przedstawiciele organizacji pozarządowych czy organizacji pożytku publicznego mogą lecz nie muszą być mieszkańcami Bielska-Białej.

Przepis § 2 ust. 3 wskazanych wyżej zasad - w zakresie, w jakim dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działających na podstawie przepisów prawa oraz - określony w załączniku Nr 1 do "zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego" - wymóg wskazania Nr KRS, są pochodną określonego wyżej uprawnienia, kształtując wymogi formalne jego wykonania.

Ustosunkowując się do wyjaśnień złożonych przez Gminę w trakcie postępowania nadzorczego (pismo Nr RM.0004.1674.2013 z dnia 27 września 2013r.) należy stwierdzić, że organ nadzoru nie znalazł przekonywających argumentów, by podzielić stanowisko strony o powszechnie obowiązującym charakterze norm zawartych w kwestionowanej uchwale. Wskazane przykłady aktów o charakterze epizodycznym (np. w przedmiocie podatków lokalnych) noszą niewątpliwie cechę abstrakcyjności, gdyż są normami wielokrotnego stosowania (wraz ze zmianą relewantnych okoliczności faktycznych ulega zmianie sytuacja prawna adresata normy w danym okresie obowiązywania), pomimo ich cyklicznego stanowienia. Nie są one jednak adekwatnym porównaniem dla uchwały konsumującej się w wyniku jednorazowego postępowania konsultacyjnego. Nadto, kwestionując udział osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w określonej fazie konsultacji, organ nadzoru nie ocenia zasadności czy celowości takiego rozwiązania, lecz kieruje się legalnym kryterium określonym w przepisie art. 5a ust. 2 ustawy. Ustawodawca jednoznacznie określił zakres podmiotowy konsultacji. Wojewoda nie jest władny ocenić czy osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogłyby - na innej podstawie niż wskazana w przepisie art. 5a ust. 2 ustawy - uczestniczyć w procedurze uchwalania "Budżetu obywatelskiego", jako że nie jest organem nadzoru w zakresie spraw finansowych.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Bielsku-Białej

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »