| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.478.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 października 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXII/286/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zaliczenia drogi - numery działek 368/21 oraz 65/3 do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXII/286/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zaliczenia drogi - numery działek 368/21 oraz 65/3 do kategorii dróg gminnych, jako niezgodnej z art. 7 ust. 1-3 w zw. z art. 2 a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz .U. z 2013r. Nr 260).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Myszkowa zaliczyła drogę - o numerach działek 368/21 oraz 65/3 - do kategorii dróg gminnych. Jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały wskazano m.in. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, dalej jako "ustawa".

Pismem Nr NPII.4130.101.48 2013 z dnia 16 września 2013r. organ nadzoru zwrócił się - na podstawie art. 88 ustawy o samorządzie gminnym - do Burmistrza Miasta Myszkowa o udzielenie informacji, komu przysługuje prawo własności działek przez które przebiega droga zaliczona przedmiotową uchwałą do kategorii dróg gminnych.

Z pisma Zastępcy Burmistrza Myszkowa Nr IM.7211.3.2.2013 z dnia 18 września 2013 r. przesłanego do organu nadzoru wynika, iż zgodnie z księgą wieczystą Nr CZ1M/00074709/1 właścicielem przedmiotowych działek jest Skarb Państwa, a Gmina Myszków jest ich użytkownikiem wieczystym.

Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa droga nie może być zaliczona do kategorii dróg gminnych.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2 ustawy). Natomiast ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy (art. 7 ust. 3 ustawy).

Przepis art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych stanowi, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. A contrario droga gminna nie może stanowić własności osoby prywatnej lub Skarbu Państwa (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 2005 r. sygn. akt III SA/Kr 814/2005, LexPolonica nr 418384, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 697/09, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Żaden przepis nie przewiduje automatycznego przejścia prawa własności gruntu zajętego pod drogę na rzecz gminy z chwilą wejścia w życie uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 498/08 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Zatem do spełnienia wymogu z przepisu art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych koniecznym jest (w przypadku, gdy teren pod drogę nie należy do gminy) uzyskanie prawa własności do takiego terenu, czy to w drodze umowy lub poprzez wywłaszczenie, czy też komunalizację.

Ponadto należy zauważyć, że z wypisu z rejestru gruntów przekaznego przez Zastępcę Burmistrza Myszkowa wraz z ww. pismem wynika, iż działki o nr 65/3 i 368/21 przez które przebiega zaliczana droga, oznaczone są symbolem Ba, czyli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) są to tereny przemysłowe. Oznacza to, iż teren oznaczony wspomnianymi działkami ewidecyjnymi nie jest drogą. Podkreślić przy tym należy, iż zgodnie z treścią Załącznika Nr 6 do ww. rozporządzenia do użytku gruntowego o nazwie "drogi" zalicza się grunty w granicach pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych. W szczególności do dróg zalicza się grunty zajęte pod:

- drogi krajowe,

- drogi wojewódzkie,

- drogi powiatowe,

- drogi gminne,

- drogi w osiedlach mieszkaniowych,

- drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej,

- place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych. Grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie są drogą w rozumieniu rozporządzenia. Grunty te wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego.

Niezależnie od kwestii własności nieruchomości nie jest możliwym - w ocenie organu nadzoru - zaliczenie do kategorii dróg publicznych terenu, który nie jest drogą ani w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, ani nawet ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 30, poz. 163 z późn. zm.).

Z powyższego wynika bezsprzecznie, że aby zaliczyć drogę do dróg gminnych teren, przez który ona przebiega musi stanowić wyłączną własność gminy, co w tym przypadku nie miało miejsca.

Tym samym uchwałę Nr XXXII/286/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zaliczenia drogi - numery działek 368/21 oraz 65/3 do kategorii dróg gminnych, ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Miasta w Myszkowie

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »