| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/187/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 4 października 2013r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Marklowice

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594) i po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Gminy Marklowice, przyjętego Uchwałą Nr XI/57/03 Rady Gminy Marklowice w dniu 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 67, poz. 1975 z dnia 24 lipca 2003 r. z późn. zm.)

1) w §1 pierwszy tiret otrzymuje brzmienie:„- organizację wewnętrzną i tryb pracy rady gminy”,

2) w §4 w ust.1 skreślasię:punkt „c”,

3) w §5 skreśla się:ust.1 i ust.2,

4) w §11 ust.1, punkt. 1) otrzymuje brzmienie:„opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marklowice”,skreśla się punkty:2) i 3),

5) w tytule Rozdziału trzeciego DZIAŁU II skreśla się wyrazy „… i jej organy.”,

6) w §14 ust.2 punkt 4) otrzymuje brzmienie:„Kontrolować działalność wójta oraz podległych mu jednostek organizacyjnych poprzez swoje: stałe lub doraźne komisje oraz zapytania i interpelacje radnych.”,

7) w §15 ust.2 otrzymuje brzmienie:„Na ostatniej sesji w roku rada przyjmuje plan pracy na rok następny, określając liczbę, przybliżone terminy i podstawową tematykę poszczególnych sesji,              ważniejsze zadania rady i komisji rady oraz sposoby realizacji planu.”,

8) w §18 skreśla się ust.3 i ust.5,a ust. 4. otrzymuje brzmienie: " Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolne funkcje rady oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć w sprawach skarg wnoszonych i rozpatrywanych w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.",

9) §19otrzymuje brzmienie:„Prawo przedłożenia radzie projektu uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) przysługuje:

10) grupie co najmniej 3 radnych,

11) przewodniczącemu rady,

12) komisji rady,

13) klubowi radnych,

14) wójtowi,

15) w §20 w ust.1 skreśla się wyrazy:„… i jej organów.”,

16) w §28 wust.4skreśla się wyraz„sekretarza i",

17) w §32 w ust.2:

a) lit.b) otrzymuje brzmienie:„opinii właściwych komisji rady i wójta, jeżeli wnoszony jest przez podmioty wymienione w ust. 1, 2, 3, i 4 §19,”

b) lit.c) otrzymuje brzmienie:„wójt może przesłać projekt uchwały, której jest inicjatorem do              właściwej komisji rady.”,

18) w §33 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:„Przewodniczący Rady kieruje otrzymany projekt do właściwych komisji lub do wójta celem zaopiniowania.”,

19) w §35 skreśla się wyraz„Rady”,

20) w §36 w ust.2 skreśla się zdanie„W skład komisji nie może wchodzić osoba bezpośrednio zainteresowana wynikiem głosowania.”,

21) w §41:

a) w ust.2 punkt 1 otrzymuje brzmienie:„dowolny nośnik elektroniczny”,

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:" Protokół wykłada sie do wglądu w Biurze Rady najpóźniej na 7 dni                            przed terminem kolejnej sesji w celu zgłoszenia uwag co do jego treści przez uczestników                                          obrad.",

c) skreśla sie ust. 4 i ust.5

d) w ust.7 dopisuje się" i osoba sporządzająca protokół"

e) w ust. 8 skreśla się wyraz„magnetofonowe”.

22) w §43 w ust.2:

a) punkt 2) lit.e)otrzymuje brzmienie:„koordynuje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady.”,

b) punkt 3)otrzymuje brzmienie:„ koordynuje pracę komisji rady,”,

c) w punkcie 5) skreśla się wyrazy:„jej organów”,

d) punkt 6) otrzymuje brzmienie:„ występuje do Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji o powołanie ekspertów w celu opracowania opinii o sprawach rozpatrywanych przez radę lub komisję”,

23) skreśla się §51,

24) skreśla się w Rozdziale dziewiątym tytuł:„Biuro Rady”,

25) DZIAŁ V otrzymuje tytuł:„Wójt Gminy”,

26) w §62 skreśla się :ust.2 i ust. 3

27) §63 otrzymuje brzmienie:ust. 1"Wójt wykonuje zadania Gminy przy pomocy Urzędu Gminy Marklowice, zwanego dalej              Urzędem."ust.2.Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa „Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Marklowice” nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.”,

28) skreśla się §: 64 i 65,

29) w §68 ust.1 w punkcie 2)skreśla się:lit.c)

30) w §73 skreśla się Załączniki nr 2 i nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w BIP Urzędu Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »