| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/187/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 4 października 2013r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Marklowice

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594) i po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Gminy Marklowice, przyjętego Uchwałą Nr XI/57/03 Rady Gminy Marklowice w dniu 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 67, poz. 1975 z dnia 24 lipca 2003 r. z późn. zm.)

1) w §1 pierwszy tiret otrzymuje brzmienie:„- organizację wewnętrzną i tryb pracy rady gminy”,

2) w §4 w ust.1 skreślasię:punkt „c”,

3) w §5 skreśla się:ust.1 i ust.2,

4) w §11 ust.1, punkt. 1) otrzymuje brzmienie:„opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marklowice”,skreśla się punkty:2) i 3),

5) w tytule Rozdziału trzeciego DZIAŁU II skreśla się wyrazy „… i jej organy.”,

6) w §14 ust.2 punkt 4) otrzymuje brzmienie:„Kontrolować działalność wójta oraz podległych mu jednostek organizacyjnych poprzez swoje: stałe lub doraźne komisje oraz zapytania i interpelacje radnych.”,

7) w §15 ust.2 otrzymuje brzmienie:„Na ostatniej sesji w roku rada przyjmuje plan pracy na rok następny, określając liczbę, przybliżone terminy i podstawową tematykę poszczególnych sesji,              ważniejsze zadania rady i komisji rady oraz sposoby realizacji planu.”,

8) w §18 skreśla się ust.3 i ust.5,a ust. 4. otrzymuje brzmienie: " Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolne funkcje rady oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć w sprawach skarg wnoszonych i rozpatrywanych w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.",

9) §19otrzymuje brzmienie:„Prawo przedłożenia radzie projektu uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) przysługuje:

10) grupie co najmniej 3 radnych,

11) przewodniczącemu rady,

12) komisji rady,

13) klubowi radnych,

14) wójtowi,

15) w §20 w ust.1 skreśla się wyrazy:„… i jej organów.”,

16) w §28 wust.4skreśla się wyraz„sekretarza i",

17) w §32 w ust.2:

a) lit.b) otrzymuje brzmienie:„opinii właściwych komisji rady i wójta, jeżeli wnoszony jest przez podmioty wymienione w ust. 1, 2, 3, i 4 §19,”

b) lit.c) otrzymuje brzmienie:„wójt może przesłać projekt uchwały, której jest inicjatorem do              właściwej komisji rady.”,

18) w §33 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:„Przewodniczący Rady kieruje otrzymany projekt do właściwych komisji lub do wójta celem zaopiniowania.”,

19) w §35 skreśla się wyraz„Rady”,

20) w §36 w ust.2 skreśla się zdanie„W skład komisji nie może wchodzić osoba bezpośrednio zainteresowana wynikiem głosowania.”,

21) w §41:

a) w ust.2 punkt 1 otrzymuje brzmienie:„dowolny nośnik elektroniczny”,

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:" Protokół wykłada sie do wglądu w Biurze Rady najpóźniej na 7 dni                            przed terminem kolejnej sesji w celu zgłoszenia uwag co do jego treści przez uczestników                                          obrad.",

c) skreśla sie ust. 4 i ust.5

d) w ust.7 dopisuje się" i osoba sporządzająca protokół"

e) w ust. 8 skreśla się wyraz„magnetofonowe”.

22) w §43 w ust.2:

a) punkt 2) lit.e)otrzymuje brzmienie:„koordynuje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady.”,

b) punkt 3)otrzymuje brzmienie:„ koordynuje pracę komisji rady,”,

c) w punkcie 5) skreśla się wyrazy:„jej organów”,

d) punkt 6) otrzymuje brzmienie:„ występuje do Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji o powołanie ekspertów w celu opracowania opinii o sprawach rozpatrywanych przez radę lub komisję”,

23) skreśla się §51,

24) skreśla się w Rozdziale dziewiątym tytuł:„Biuro Rady”,

25) DZIAŁ V otrzymuje tytuł:„Wójt Gminy”,

26) w §62 skreśla się :ust.2 i ust. 3

27) §63 otrzymuje brzmienie:ust. 1"Wójt wykonuje zadania Gminy przy pomocy Urzędu Gminy Marklowice, zwanego dalej              Urzędem."ust.2.Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa „Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Marklowice” nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.”,

28) skreśla się §: 64 i 65,

29) w §68 ust.1 w punkcie 2)skreśla się:lit.c)

30) w §73 skreśla się Załączniki nr 2 i nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w BIP Urzędu Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »