| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/836/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 1 października 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) i art. 18a ust.1, art.19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. z 9 września 2013 r., poz.724), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska Mikołowa

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz  terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Mikołów opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:45,00 zł od każdego psa.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego posiadacz psa obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia tut. organu podatkowego o zaistniałej zmianie.

§ 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać:

a) bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Mikołowie;

b) na rachunek bankowy gminy;

c) pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa.

§ 6. Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się:

1) sołtysów z sołectw:

a) Bujaków – Pan Pucher Antoni,

b) Borowa Wieś – Pan Pruszydło Kazimierz,

c) Mokre – Pani Chmielorz Ewa,

d) Paniowy – Pan Rogalski Krzysztof,

e) Śmiłowice – Pan Świerczyna Józef;

2) w budynkach komunalnych pracowników ZGL: Annę Bojdoł, Mirosławę Cyroń, Danutę Zbijowską.

§ 7. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy
do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 8. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 5% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2014 roku.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mikołowie oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »