| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/836/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 1 października 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) i art. 18a ust.1, art.19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. z 9 września 2013 r., poz.724), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska Mikołowa

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz  terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Mikołów opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:45,00 zł od każdego psa.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego posiadacz psa obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia tut. organu podatkowego o zaistniałej zmianie.

§ 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać:

a) bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Mikołowie;

b) na rachunek bankowy gminy;

c) pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa.

§ 6. Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się:

1) sołtysów z sołectw:

a) Bujaków – Pan Pucher Antoni,

b) Borowa Wieś – Pan Pruszydło Kazimierz,

c) Mokre – Pani Chmielorz Ewa,

d) Paniowy – Pan Rogalski Krzysztof,

e) Śmiłowice – Pan Świerczyna Józef;

2) w budynkach komunalnych pracowników ZGL: Annę Bojdoł, Mirosławę Cyroń, Danutę Zbijowską.

§ 7. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy
do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 8. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 5% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2014 roku.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mikołowie oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »