| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r poz.594 z późn.zm.) oraz art.17 ust. 1 pkt.11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r poz.182 z późn. zm.)

Rada Gminy  Chełm Śląski
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Chełmie Śląskim Nr XLI/228/2006 z dnia 28 września 2006r w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/189/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 30 września 2013 r.

Szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

§ 1. Uchwała swym zakresem obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalejusługamiz wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest przyznawana po ustaleniu, że spełnione są przesłanki jej udzielenia, określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym indywidualnych potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego;

2) ocenę stanu zdrowia wnioskodawcy, przy uwzględnieniu wieku, schorzeń, niepełnosprawności oraz zaleceń lekarskich;

3) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę.

§ 4. Koszt 1 godziny usług  ustala się w wysokości 12,00 zł (dwanaście złotych ).

§ 5. Wysokość odpłatności, którą ponoszą świadczeniobiorcy za usługi zależy od:

1) dochodu osoby objętej usługami lub dochodu na osobę w rodzinie;

2) sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego (samotnie lub w rodzinie).

§ 6. Odpłatności za usługi nie ponoszą świadczeniobiorcy, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7. Świadczeniobiorcy, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż kryterium dochodowe określone w § 6 ponoszą odpłatność na następujących zasadach:

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp

Kryterium dochodowe w %

Odpłatność osób samotnych i samotnie gospodarujących w %

Odpłatność osób w rodzinie w %

1

powyżej 100 – 120

5

10

2

powyżej 120 – 150

10

20

3

powyżej 150 - 180

20

40

4

powyżej 180 – 210

30

60

5

powyżej 210 – 250

50

80

6

powyżej250 – 300

75

100

7

powyżej 300

100

100

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, obejmujących:

a) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług specjalistycznych;

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia czy wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo – wychowawczych i leczniczo – rehabilitacyjnych, po przedstawieniu dowodu wpłaty;

c) korzystanie z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż jednego członka rodziny;

d) udokumentowanie przez osobę znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji, że kwota dochodu pozostającego do jej dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na leczenie i odpłatność za usługi opiekuńcze nie pozwalałyby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych;

e) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej;

osoba objęta pomocą w postaci usług, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać zwolniona z częściowego lub całkowitego ponoszenia odpłatności za świadczone usługi. Zwolnienie może być przyznane na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu przesłanki uzasadniające zwolnienie z odpłatności za świadczenie usług w dalszym ciągu występują.

§ 9. 1. Podstawą do obliczenia odpłatności ze strony świadczeniobiorcy są karty pracy osób świadczących usługi.

2. Należność z tytułu odpłatności za usługi osoby zobowiązane wnoszą na rachunek bankowy lub wpłacają w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu,w którym usługa była wykonywana.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »