| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r poz.594 z późn.zm.) oraz art.17 ust. 1 pkt.11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r poz.182 z późn. zm.)

Rada Gminy  Chełm Śląski
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Chełmie Śląskim Nr XLI/228/2006 z dnia 28 września 2006r w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/189/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 30 września 2013 r.

Szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

§ 1. Uchwała swym zakresem obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalejusługamiz wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest przyznawana po ustaleniu, że spełnione są przesłanki jej udzielenia, określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym indywidualnych potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego;

2) ocenę stanu zdrowia wnioskodawcy, przy uwzględnieniu wieku, schorzeń, niepełnosprawności oraz zaleceń lekarskich;

3) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę.

§ 4. Koszt 1 godziny usług  ustala się w wysokości 12,00 zł (dwanaście złotych ).

§ 5. Wysokość odpłatności, którą ponoszą świadczeniobiorcy za usługi zależy od:

1) dochodu osoby objętej usługami lub dochodu na osobę w rodzinie;

2) sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego (samotnie lub w rodzinie).

§ 6. Odpłatności za usługi nie ponoszą świadczeniobiorcy, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7. Świadczeniobiorcy, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż kryterium dochodowe określone w § 6 ponoszą odpłatność na następujących zasadach:

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp

Kryterium dochodowe w %

Odpłatność osób samotnych i samotnie gospodarujących w %

Odpłatność osób w rodzinie w %

1

powyżej 100 – 120

5

10

2

powyżej 120 – 150

10

20

3

powyżej 150 - 180

20

40

4

powyżej 180 – 210

30

60

5

powyżej 210 – 250

50

80

6

powyżej250 – 300

75

100

7

powyżej 300

100

100

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, obejmujących:

a) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług specjalistycznych;

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia czy wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo – wychowawczych i leczniczo – rehabilitacyjnych, po przedstawieniu dowodu wpłaty;

c) korzystanie z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż jednego członka rodziny;

d) udokumentowanie przez osobę znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji, że kwota dochodu pozostającego do jej dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na leczenie i odpłatność za usługi opiekuńcze nie pozwalałyby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych;

e) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej;

osoba objęta pomocą w postaci usług, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać zwolniona z częściowego lub całkowitego ponoszenia odpłatności za świadczone usługi. Zwolnienie może być przyznane na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu przesłanki uzasadniające zwolnienie z odpłatności za świadczenie usług w dalszym ciągu występują.

§ 9. 1. Podstawą do obliczenia odpłatności ze strony świadczeniobiorcy są karty pracy osób świadczących usługi.

2. Należność z tytułu odpłatności za usługi osoby zobowiązane wnoszą na rachunek bankowy lub wpłacają w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu,w którym usługa była wykonywana.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »