| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.12.2013 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2013/2014

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przezJoannę Kryszczyszyn- Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 r.

a

Miastem Gliwice, reprezentowanym przezKrystiana Tomalę- Zastępcę Prezydenta Miasta

§ 1. Porozumienie dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku, w okresieod 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 2. Koszty zatrudnienia, o których mowa w § 1, które ponosi Miasto Rybnik, obejmują wydatki
w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4110- Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120- Składki na Fundusz Pracy,

4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, w roku szkolnym 2013/2014 wynoszą950,17(dziewięćset pięćdziesiąt złotych siedemnaście groszy).

2. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania określonego w § 1, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia, za okres od 1.9.2013 r. do 31.8.2014 r. wynosi1.628,88(jeden tysiąc sześćset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

3. Miasto Gliwice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr74 1140 1179 0000 2224 1800 1001w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w dwóch transzach:

- I transza (za rok 2013) w kwocie542,96 złdo30.9.2013 roku.

- II transza (za rok 2014) w kwocie1.085,92 złdo15.1.2014 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwota wymieniona w § 3 ust. 2 stanowi planowane koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku.

2. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2013 ustala się do15.1.2014roku.

3. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 ustala się do15.9.2014roku.

4. W przypadku gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2
i 3, będą:

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

b) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to zwrot dotacji nastąpi w terminie 15 dni od daty wysłania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta Gliwice wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta


Joanna Kryszczyszyn

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr E.031.12.2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 20 września 2013 r.

Zestawienie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w grupie międzyszkolnej w Zespole Szkól nr 2 w Rybniku w roku szkolnym 2013/2014

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii wyliczonych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2013/2014

Nazwa jst

Liczba uczniów uczęszczających na religię

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów

Ogółem planowana wysokość kosztów
w roku szkolnym 2013/2014

Ogółem uczniów
w tym
z Miasta Gliwice

Rok 2013
IX-XII

Rok 2014 I-VIII

Razem

14

950,17 zł

3 800,68 zł

7 601,36 zł

11 402,04 zł

2

135,74 zł

542,96 zł

1 085,92 zł

1 628,88 zł

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w roku szkolnym 2013/2014

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

690,89 zł

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58,73 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128,85 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

18,37 zł

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53,33 zł

Ogółem:

950,17 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »