| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/13 Wójta Gminy Kroczyce; Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie przekazania do realizacji Gminie Kroczyce zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1773 S na odcinku Przyłubsko - Pradła oraz udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego

Na podstawie art.   19   ust.   4   ustawy z   dnia 21   marca 1985   r. o   drogach publicznych (t.j. Dz.   U.   z   1013r. poz. 260   ze zm.), art.   5   ust.   2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.   U.   z   2013r. poz. 595   ze zm.), art.   46   ustawy z   dnia 13   listopada 2003   r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.   U.   z   2010   r. Nr 80, poz. 526   ze zm.), uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XLI/529/13 z   dnia 26   września 2013   r. w   sprawie przekazania do realizacji Gminie Kroczyce zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1773   S na odcinku Przyłubsko - Pradła oraz udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego, oraz art.   8   ust.   2a ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.   U.   z   2013r. poz. 594   ze zm.) i   uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 223/XXX/2013 z   dnia 27.09.2013 r. w   sprawie przejęcia od Powiatu Zawierciańskiego zadania  pomiędzy:  Powiatem Zawierciańskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, w   imieniu którego działają:  Starosta – Rafał Krupa  Wicestarosta – Rafał Porc  przy kontrasygnacie  Skarbnika Powiatu – Halina Mackiewicz  zwanym dalej „Powiatem” a   Gminą Kroczyce, reprezentowaną przez:  Wójta Gminy – Stefana Pantak  przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Marii Bednarz  zwaną dalej „Gminą”.  

§   1.   Zarząd Powiatu Zawierciańskiego w   wykonaniu Uchwały Nr XLI/529/13 z   dnia 26   września 2013r. Rady Powiatu Zawierciańskiego powierza do realizacji Gminie Kroczyce zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 1773   S na odcinku Przyłubsko – Pradła.  

§   2.   Gmina przyjmuje do realizacji zadanie, w   tym zobowiązuje się do: 1. Przyjmowanie zawiadomień o   zakończeniu robót w   pasie drogowym i   przywróceniu odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności. 2. Dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych odcinków pasa drogowego. 3. Uzgodnienie planów zabudowy terenów sąsiadujących z   pasem drogowym, uzgadnianie projektów i   wydawanie opinii w   zakresie wynikającym z   obowiązujących przepisów. 4. Prowadzenie w   imieniu i   na rzecz Powiatu gospodarki gruntami i   innymi nieruchomościami pozostającymi w   zarządzie organu zarządzającego drogą.  

§   3.   1.   Zadania przekazane niniejszym porozumiem Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów w   formach przewidzianych prawem. 2. Czynności gospodarowania nieruchomościami Gmina wykonuje na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.  

§   4.   Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z   niniejszej umowy wg kryteriów legalności, celowości i   gospodarności.  

§   5.   1.   Powiat na prowadzenie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773   S na odcinku Przyłubsko – Pradła” przekaże niniejszym porozumieniem Gminie Kroczyce dotację celową. 2. Wysokość dotacji w   roku 2014   wynosi 553.000,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).  

§   6.   1.   Gmina do dnia 15   stycznia 2015   roku przekaże Powiatowi sprawozdanie z   realizacji zadań wynikających z   porozumienia. 2. Sprawozdanie będzie zawierało szczegółowy wykaz dochodów otrzymanych i   pobranych tytułem zadań wynikających z   porozumienia, szczegółowy wykaz wydatków i   ich przeznaczenie. 3. Środki o   których mowa w   §   5   niewydane w   danym roku lub wydane niezgodnie z   przeznaczeniem podlegają przekazaniu Powiatowi w   terminie do dnia 31   stycznia 2015   roku.  

§   7.   Gmina z   tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i   osób trzecich.  

§   8.   1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem uzyskania dofinansowania z   Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Szczegółowy zakres praw i   obowiązków stron określi Umowa.  

§   9.   Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

§   11.   Porozumienie podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt Gminy Kroczyce  


Stefan   Pantak

Starosta Zawierciański  


Rafał   Krupa


Wicestarosta Zawierciański  


Rafał   Porc

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »