| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/13 Wójta Gminy Kroczyce; Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie przekazania do realizacji Gminie Kroczyce zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1773 S na odcinku Przyłubsko - Pradła oraz udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego

Na podstawie art.   19   ust.   4   ustawy z   dnia 21   marca 1985   r. o   drogach publicznych (t.j. Dz.   U.   z   1013r. poz. 260   ze zm.), art.   5   ust.   2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.   U.   z   2013r. poz. 595   ze zm.), art.   46   ustawy z   dnia 13   listopada 2003   r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.   U.   z   2010   r. Nr 80, poz. 526   ze zm.), uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XLI/529/13 z   dnia 26   września 2013   r. w   sprawie przekazania do realizacji Gminie Kroczyce zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1773   S na odcinku Przyłubsko - Pradła oraz udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego, oraz art.   8   ust.   2a ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.   U.   z   2013r. poz. 594   ze zm.) i   uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 223/XXX/2013 z   dnia 27.09.2013 r. w   sprawie przejęcia od Powiatu Zawierciańskiego zadania  pomiędzy:  Powiatem Zawierciańskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, w   imieniu którego działają:  Starosta – Rafał Krupa  Wicestarosta – Rafał Porc  przy kontrasygnacie  Skarbnika Powiatu – Halina Mackiewicz  zwanym dalej „Powiatem” a   Gminą Kroczyce, reprezentowaną przez:  Wójta Gminy – Stefana Pantak  przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Marii Bednarz  zwaną dalej „Gminą”.  

§   1.   Zarząd Powiatu Zawierciańskiego w   wykonaniu Uchwały Nr XLI/529/13 z   dnia 26   września 2013r. Rady Powiatu Zawierciańskiego powierza do realizacji Gminie Kroczyce zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 1773   S na odcinku Przyłubsko – Pradła.  

§   2.   Gmina przyjmuje do realizacji zadanie, w   tym zobowiązuje się do: 1. Przyjmowanie zawiadomień o   zakończeniu robót w   pasie drogowym i   przywróceniu odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności. 2. Dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych odcinków pasa drogowego. 3. Uzgodnienie planów zabudowy terenów sąsiadujących z   pasem drogowym, uzgadnianie projektów i   wydawanie opinii w   zakresie wynikającym z   obowiązujących przepisów. 4. Prowadzenie w   imieniu i   na rzecz Powiatu gospodarki gruntami i   innymi nieruchomościami pozostającymi w   zarządzie organu zarządzającego drogą.  

§   3.   1.   Zadania przekazane niniejszym porozumiem Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów w   formach przewidzianych prawem. 2. Czynności gospodarowania nieruchomościami Gmina wykonuje na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.  

§   4.   Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z   niniejszej umowy wg kryteriów legalności, celowości i   gospodarności.  

§   5.   1.   Powiat na prowadzenie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773   S na odcinku Przyłubsko – Pradła” przekaże niniejszym porozumieniem Gminie Kroczyce dotację celową. 2. Wysokość dotacji w   roku 2014   wynosi 553.000,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).  

§   6.   1.   Gmina do dnia 15   stycznia 2015   roku przekaże Powiatowi sprawozdanie z   realizacji zadań wynikających z   porozumienia. 2. Sprawozdanie będzie zawierało szczegółowy wykaz dochodów otrzymanych i   pobranych tytułem zadań wynikających z   porozumienia, szczegółowy wykaz wydatków i   ich przeznaczenie. 3. Środki o   których mowa w   §   5   niewydane w   danym roku lub wydane niezgodnie z   przeznaczeniem podlegają przekazaniu Powiatowi w   terminie do dnia 31   stycznia 2015   roku.  

§   7.   Gmina z   tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i   osób trzecich.  

§   8.   1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem uzyskania dofinansowania z   Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Szczegółowy zakres praw i   obowiązków stron określi Umowa.  

§   9.   Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

§   11.   Porozumienie podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt Gminy Kroczyce  


Stefan   Pantak

Starosta Zawierciański  


Rafał   Krupa


Wicestarosta Zawierciański  


Rafał   Porc

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »