| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.470.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 października 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 390/XXII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 390/XXII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w całości jako sprzecznej z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 7 i 94 Konstytucji RP.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu w Lublińcu postanowiła o przeznaczeniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli corocznie środków w wysokości 0,17% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki. Jako podstawę prawną wskazano przepis art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 72 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela. Mocą § 6 nadano uchwale walor aktu prawa miejscowego.

Zgodnie z zasadą legalizmu, określoną w art. 7 Konstycuji RP, stanowienie aktu prawa miejscowego wymaga formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność podejmowania tego rodzaju uchwał bez wyraźnej delegacji w ustawie.

Wskazany w podstawie prawnej art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela stanowi, iż niezależnie od "przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Powyższy przepis wskazuje jednoznacznie, że ewentualne wyodrębnienie środków finansowych może nastąpić w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma natomiast podstawy do podjęcia odrębnej uchwały regulującej tę materię. Również orzecznictwo sądów ma w tym zakresie ugruntowane stanowisko. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł: "nie ulega zatem wątpliwości, iż wysokość środków przeznaczonych na tę pomoc powinna zostać określona w budżecie gminy, czyli w uchwale podejmowanej w szczególnym trybie, podlegającej nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej. W wyroku z dnia 25 września 2000 r. SA/Rz 420/00 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela wynika jednoznacznie norma wskazująca, iż rada gminy nie jest uprawniona do podejmowania uchwał zwykłych w sprawie wysokości i zasad udzielania pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, lecz jest zobowiązana do przeznaczania, corocznego zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel w budżecie gminy (OWSS 2001, nr 2, poz. 59)".

Tymczasem Rada Powiatu w Lublińcu, podejmując przedmiotową uchwałę naruszyła przepis art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela w związku z art. 7 Konstytucji RP, co należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa.

Co więcej, zgodnie z przepisem art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Oznacza to, że do wydania danego aktu prawa miejscowego konieczne jest upoważnienie ustawowe. W przypadku, gdy brak jest podstawy prawnej do podjęcia przedmiotowej uchwały, tym bardziej nie można wywodzić, że jest podstawa prawna do decydowania o wysokości środków finansowych w formie aktu prawa miejscowego.

Tym samym uchwałę Nr 390/XXII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Powiatu w Lublińcu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »