| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.481.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 października 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIX/356/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIX/356/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu w części określonej w:

- § 9 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały, jako niezgodnej z przepisem art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406), dalej jako "ustawa",

- § 10 ust. 1-2 i § 11 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały, jako niezgodnej z przepisem art. 27 ust. 1 i 3 ustawy.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska nadała Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, stanowiący załącznik do uchwały.

Podstawę do wydania przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 13 ust. 2 ustawy wyznaczający zakres przedmiotowy statutu instutucji kultury, obejmujący:

1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;

2) zakres działalności;

3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;

4) określenie źródeł finansowania;

5) zasady dokonywania zmian statutowych;

6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Realizacja dyspozycji normy upoważniającej nie jest prostym wyczerpaniem elementów obligatoryjnych określonych w powołanych wyżej przepisach lecz taką działalnością prawotwórczą, która uwzględnia wszystkie relewantne przepisy (rangi ustawowej), które w sposób bezpośredni lub pośredni przepis art. 13 ust. 2 ustawy dookreślają. Za istotnie naruszające prawo uznaje się te postanowienia uchwały o charakterze normatywnym, które wykraczają poza delegację ustawową, tj. które regulują kwestie nieobjęte normą upoważniającą, włączając w to postanowienia, które powtarzają lub modyfikują przepisy aktów wyższego rzędu w hierarchii źródeł prawa.

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały, " Regulamin MOK określa szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób zatrudnionych ". Procedurę jego przyjęcia, tj. konieczność zasięgnięcia opinii Prezydenta Miasta Zawiercie, na wniosek Dyrektora MOK, kształtuje przepis § 9 ust. 2 Statutu. Materia objęta wskazaną regulacją nie znajduje umocownia w normie upoważniającej, naruszając jednocześnie przepis art. 13 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Powołany przepis zawiera wyczerpującą regulację w przedmiocie regulaminu organizacyjnego instytucji kultury, precyzując jego zakres, organ uprawniony i procedurę nadania, uwzględniającą m.in. udział działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Zakwestionować także należy następujące przepisy rozdziału V Statutu, regulującego gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Kultury:

- § 10 ust. 1, zgodnie z którym " MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadam efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania ".,

- § 10 ust. 2 stanowiący, że " MOK, jako instytucja upowszechniania kultury samodzielnie gospodaruje mieniem stanowiącym własność gminy oddanym na podstawie umów użyczenia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w oparciu o plan zatwierdzony przez Dyrektora na dany rok. " oraz

- § 11 określający, że " MOK prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora, a zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Zawiercie. "

Poza sprzecznością wynikającą z treści § 10 ust. 2 i § 11 Statutu dotyczącą procedury ustalania planu finansowego, powołane przepisy modyfikują - właściwe dla instytucji kultury - zasady gospodarowania mieniem i prowadzenia gospodarki finansowej, określone w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie przekazał organizatorowi instytucji kultury stanowienia w przedmiocie gospodarowania mieniem (por. art. 13 ust. 2 ustawy), lecz rozstrzygnął te sprawy samodzielnie w przepisie art. 27 ustawy. Zasady gospodarowania mieniem oraz kryteria oceny prowadzonej samodzielnie gospodarki wynikają z regulacji zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Natomiast podstawą gospodarki finansowej takiej instytucji jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, o czym stanowi przepis art. 27 ust. 3 ustawy.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Zawierciu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »