| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.481.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 października 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIX/356/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIX/356/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu w części określonej w:

- § 9 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały, jako niezgodnej z przepisem art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406), dalej jako "ustawa",

- § 10 ust. 1-2 i § 11 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały, jako niezgodnej z przepisem art. 27 ust. 1 i 3 ustawy.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska nadała Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, stanowiący załącznik do uchwały.

Podstawę do wydania przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 13 ust. 2 ustawy wyznaczający zakres przedmiotowy statutu instutucji kultury, obejmujący:

1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;

2) zakres działalności;

3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;

4) określenie źródeł finansowania;

5) zasady dokonywania zmian statutowych;

6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Realizacja dyspozycji normy upoważniającej nie jest prostym wyczerpaniem elementów obligatoryjnych określonych w powołanych wyżej przepisach lecz taką działalnością prawotwórczą, która uwzględnia wszystkie relewantne przepisy (rangi ustawowej), które w sposób bezpośredni lub pośredni przepis art. 13 ust. 2 ustawy dookreślają. Za istotnie naruszające prawo uznaje się te postanowienia uchwały o charakterze normatywnym, które wykraczają poza delegację ustawową, tj. które regulują kwestie nieobjęte normą upoważniającą, włączając w to postanowienia, które powtarzają lub modyfikują przepisy aktów wyższego rzędu w hierarchii źródeł prawa.

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały, " Regulamin MOK określa szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób zatrudnionych ". Procedurę jego przyjęcia, tj. konieczność zasięgnięcia opinii Prezydenta Miasta Zawiercie, na wniosek Dyrektora MOK, kształtuje przepis § 9 ust. 2 Statutu. Materia objęta wskazaną regulacją nie znajduje umocownia w normie upoważniającej, naruszając jednocześnie przepis art. 13 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Powołany przepis zawiera wyczerpującą regulację w przedmiocie regulaminu organizacyjnego instytucji kultury, precyzując jego zakres, organ uprawniony i procedurę nadania, uwzględniającą m.in. udział działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Zakwestionować także należy następujące przepisy rozdziału V Statutu, regulującego gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Kultury:

- § 10 ust. 1, zgodnie z którym " MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadam efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania ".,

- § 10 ust. 2 stanowiący, że " MOK, jako instytucja upowszechniania kultury samodzielnie gospodaruje mieniem stanowiącym własność gminy oddanym na podstawie umów użyczenia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w oparciu o plan zatwierdzony przez Dyrektora na dany rok. " oraz

- § 11 określający, że " MOK prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora, a zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Zawiercie. "

Poza sprzecznością wynikającą z treści § 10 ust. 2 i § 11 Statutu dotyczącą procedury ustalania planu finansowego, powołane przepisy modyfikują - właściwe dla instytucji kultury - zasady gospodarowania mieniem i prowadzenia gospodarki finansowej, określone w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie przekazał organizatorowi instytucji kultury stanowienia w przedmiocie gospodarowania mieniem (por. art. 13 ust. 2 ustawy), lecz rozstrzygnął te sprawy samodzielnie w przepisie art. 27 ustawy. Zasady gospodarowania mieniem oraz kryteria oceny prowadzonej samodzielnie gospodarki wynikają z regulacji zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Natomiast podstawą gospodarki finansowej takiej instytucji jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, o czym stanowi przepis art. 27 ust. 3 ustawy.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Zawierciu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »