| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/286/2013 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku, poz. 595.) w związku z art.42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, Nr 217) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w SP ZOZ w Myszkowie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, nadanym Uchwałą Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale III „Cele i zadania” w § 8 dopisuje się punkt 9) w brzmieniu:

Zespół może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla pacjenta oraz przebiegu leczenia, w szczególności działalność polegającą na: najmie, dzierżawie i użyczeniu majątku trwałego, sterylizacji sprzętu, prowadzeniu działalności w zakresie handlu detalicznego (bufetu) oraz działalności gastronomicznej i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), prowadzeniu działalności usługowej w zakresie transportu sanitarnego, prowadzeniu działalności w zakresie usług parkingowych, prowadzeniu działalności w zakresie usług medycznego zabezpieczenia imprez.”
.

2. Załącznik Nr 2 do Statutu SP ZOZ w Myszkowie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

3. W pozostałym zakresie Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, nadany Uchwałą Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie i Dyrektorowi SP ZOZ w Myszkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Szczerbak


Załącznik do Uchwały Nr XLII/286/2013

do Uchwały Nr XLII/286/2013

Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 września 013 r.

WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH  PRZEDSIĘBIORSTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE

I              Przedsiębiorstwo: Lecznictwo stacjonarne – Szpital Powiatowy.

1. Szpital Powiatowy Myszków ul. Wolności 29

1. oddział chorób wewnętrznych I – 53 łóżka w tym:

2 łóżka intensywnej opieki medycznej

2. oddział chorób wewnętrznych II                 – 17 łóżek w tym:

1 łóżko intensywnej opieki medycznej

3. oddział pediatryczny                                    – 28 łóżek w tym:

1 łóżko intensywnej opieki medycznej

4. oddział ginekologiczno – położniczy          – 38 łóżek w tym:

1 łóżko intensywnej opieki medycznej

5. oddział neonatologiczny                            – 16 łóżek i 4 inkubatory,

6. oddział chirurgii ogólnej                              – 36 łóżek w tym:

3 łóżka intensywnej opieki medycznej

7. oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej  – 24 łóżka w tym:

2 łóżka intensywnej opieki medycznej

8. oddział rehabilitacji – Myszków ul. Grzybowa 4 – 34 łóżka.

9. dział anestezjologii

10. blok operacyjny

11. izba przyjęć

12. apteka zakładowa

13. centralna sterylizatornia

2. Pracownie diagnostyczne zlokalizowane w Szpitalu Powiatowym

1. pracownia USG

2. pracownia EKG

3. pracownia endoskopii

4. laboratorium analityki medycznej

5. pracownia bakteriologiczno – serologiczna

6. pracownia Holtera

7. pracownia przepływów naczyniowych

8. pracownia tomografii komputerowej

9. bank krwi

II. Przedsiębiorstwo: Lecznictwo ambulatoryjne – Przychodnie i DPD

1. Dział Pomocy Doraźnej  Myszków ul. Wolności 29

1. Dział Pomocy Doraźnej w Myszkowie przy ul. Wolności 29

1. jeden zespół ratownictwa medycznego podstawowy

2. jeden zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny

3. zespół transportu sanitarnego

2. Dział Pomocy Doraźnej w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 31

1. jeden zespół ratownictwa medycznego podstawowy

3. Dział Pomocy Doraźnej w Myszkowie przy ul. Jana Pawła II 11

1. dyspozytorzy medyczni

2. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1 Myszków, ul. Strażacka 45

1. poradnia ogólna

2. poradnia dla dzieci

3. poradnia położniczo - ginekologiczna

4. poradnia chirurgii ogólnej

5. poradnia okulistyczna

6. poradnia otorynolaryngologiczna

7. poradnia neurologiczna

8. poradnia dermatologiczna

9. poradnia reumatologiczna

10. poradnia diabetologiczna

11. poradnia kardiologiczna

12. poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej

13. poradnia wad postawy

14. poradnia stomatologiczna

15. pracownia USG

16. laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań

17. gabinet fizjoterapii

18. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

19. punkt szczepień

20. poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej

21. poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej – rodzinnej

22. pracownia mammografii

23. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

24. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

25. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

26. gabinet diagnostyczno – zabiegowy

27. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

28. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

29. gabinet diagnostyczno – zabiegowy ( stomatologiczny )

3. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 2 Myszków, ul. Partyzantów 21

1. poradnia ogólna

2    poradnia dla dzieci

3. poradnia położniczo - ginekologiczna

4. poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej

5. poradnia diabetologiczna

6. poradnia otorynolaryngologiczna

7. poradnia neurologiczna

8. poradnia rehabilitacyjna

9. poradnia okulistyczna

10    poradnia dermatologiczna

11. poradnia chirurgii ogólnej

12. laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań

13. dział fizjoterapii

14. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

15. pracownia EKG

16. poradnia gruźlicy i chorób płuc

17. poradnia zdrowia psychicznego

18. poradnia terapii i uzależnień od alkoholu

19. poradnia medycyny pracy

20. poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej

21. poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej – rodzinnej

22. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

23. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

24. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

25. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

26. gabinet diagnostyczno – zabiegowy

4. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25

1. poradnia ogólna

2. poradnia dla dzieci

3. poradnia położniczo - ginekologiczna

4. poradnia stomatologiczna

5. poradnia  neurologiczna

6. poradnia chirurgii ogólnej

7. poradnia okulistyczna

8. laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań

9. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

10. poradnia ogólna w Lgocie Górnej ul. Strażacka 2

11. poradnia ogólna w Cynkowie ul. Strażacka 5

12. poradnia ogólna w Markowicach ul. Św. Floriana 2

13. poradnia ogólna w Gniazdowie  ul. Szkolna 11

14. poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej

15. poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej – rodzinnej

16. poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w Lgocie Górnej
ul. Strażacka

17. poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej w Lgocie Górnej
ul. Strażacka 2

18. poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w Cynkowie
ul. Strażacka 5

19. poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej w Cynkowie ul. Strażacka 5
20.   poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w Markowicach
ul. Św. Floriana 2

21. poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej w Markowicach
ul. Św. Floriana 2

22. poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w Gniazdowie
ul. Szkolna   11

23. poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej w Gniazdowie

ul. Szkolna 11

24. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

25. gabinet diagnostyczno – zabiegowy

26. gabinet diagnostyczno – zabiegowy ( stomatologiczny )

5. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 3 – Myszków, ul. Wolności 29

1. poradnia ogólna

2. poradnia dla dzieci

3. gabinet diagnostyczno – zabiegowy

4. punkt szczepień

5. poradnia kardiologiczna

6. poradnia urologiczna

7. poradnia leczenia bólu

8. poradnia profilaktyki chorób piersi

9. poradnia medycyny pracy

10. poradnia położniczo - ginekologiczna

11. poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej

12. poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej – rodzinnej

13. gabinet diagnostyczno – zabiegowy

14. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

6. Poradnie Przyszpitalne Myszków ul. Wolności 29

1. poradnia chirurgii ogólnej

2. poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej

3. ambulatorium chirurgiczne przy Izbie Przyjęć

4. poradnia gastroenterologiczna

5. poradnia preluksacyjna

6. szkoła rodzenia

7. poradnia chirurgii dziecięcej

8. ambulatorium ogólne – POZ

9. gabinet fizjoterapii

10. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

11. gabinet diagnostyczno – zabiegowy

12. gabinet diagnostyczno - zabiegowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »