| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Radzionków

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XIV/98/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03 października 2007 r., Nr 166, poz. 3130), z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1) Uchwałą Nr XXVI/209/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/98/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr 113, poz. 2309).

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Radzionków
z dnia 10 października 2013 r.

Uchwała Nr XIV/98/2007

Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72 ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Miasta Radzionków

uchwala, co następuje:

                                                                                                 

§ 1. W budżecie gminy Radzionków przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 2. Uprawnieni do korzystania z zasiłku zdrowotnego są:

1) Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych,   prowadzonych przez gminę Radzionków, zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2) Nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek, wymienionych w pkt 1, zwani dalej “nauczycielami”.

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

2. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może być niższa niż 10% i wyższa niż 40% minimalnego wynagrodzenia, określonego przez Radę Ministrów na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania zasiłku zdrowotnego jest:

1) przewlekła choroba nauczyciela,

2) długotrwałe leczenie szpitalne z koniecznością dalszego leczenia w domu oraz leczenie sanatoryjne.

2. Zasiłek pieniężny przyznawany jest na dofinansowanie:

1) zaleconej przez lekarza rehabilitacji leczniczej,

2) zakupu niezbędnego indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

3) zakupu lekarstw.

3. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych,

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela.

4. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie zasiłku zdrowotnego, może skorzystać z tej formy pomocy raz w danym roku kalendarzowym z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może się ubiegać o przyznanie zasiłku zdrowotnego po raz drugi w danym roku kalendarzowym.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego należy składać w Zakładzie Placówek Oświatowych w Radzionkowie w terminach:

1) do 15 marca             

2) do 15 czerwca             

3) do 15 września             

4) do 15 listopada.[1])              

2. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego rozpatrywane będą raz na kwartał.

3. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku zdrowotnego może wystąpić :

1) nauczyciel lub jego opiekun w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna nauczyciela nie pozwala  osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie,

2) dyrektor placówki,

3) Rada Pedagogiczna placówki nauczyciela.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające leczenie zgodnie z § 4 ust. 1.

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, rehabilitacji i inne wymienione
w § 4 ust. 2.

3) oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

§ 6. Wnioski w przedmiocie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli rozpoznaje Burmistrz Miasta Radzionków po zasięgnięciu opinii komisji ds. pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli powoływanej na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

§  7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) ze zmianą wprowadzoną § 1 uchwały Nr XXVI/209/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/98/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr 113, poz. 2309)

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »