| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Radzionków

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XIV/98/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03 października 2007 r., Nr 166, poz. 3130), z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1) Uchwałą Nr XXVI/209/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/98/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr 113, poz. 2309).

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Radzionków
z dnia 10 października 2013 r.

Uchwała Nr XIV/98/2007

Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72 ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Miasta Radzionków

uchwala, co następuje:

                                                                                                 

§ 1. W budżecie gminy Radzionków przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 2. Uprawnieni do korzystania z zasiłku zdrowotnego są:

1) Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych,   prowadzonych przez gminę Radzionków, zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2) Nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek, wymienionych w pkt 1, zwani dalej “nauczycielami”.

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

2. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może być niższa niż 10% i wyższa niż 40% minimalnego wynagrodzenia, określonego przez Radę Ministrów na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania zasiłku zdrowotnego jest:

1) przewlekła choroba nauczyciela,

2) długotrwałe leczenie szpitalne z koniecznością dalszego leczenia w domu oraz leczenie sanatoryjne.

2. Zasiłek pieniężny przyznawany jest na dofinansowanie:

1) zaleconej przez lekarza rehabilitacji leczniczej,

2) zakupu niezbędnego indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

3) zakupu lekarstw.

3. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych,

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela.

4. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie zasiłku zdrowotnego, może skorzystać z tej formy pomocy raz w danym roku kalendarzowym z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może się ubiegać o przyznanie zasiłku zdrowotnego po raz drugi w danym roku kalendarzowym.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego należy składać w Zakładzie Placówek Oświatowych w Radzionkowie w terminach:

1) do 15 marca             

2) do 15 czerwca             

3) do 15 września             

4) do 15 listopada.[1])              

2. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego rozpatrywane będą raz na kwartał.

3. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku zdrowotnego może wystąpić :

1) nauczyciel lub jego opiekun w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna nauczyciela nie pozwala  osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie,

2) dyrektor placówki,

3) Rada Pedagogiczna placówki nauczyciela.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające leczenie zgodnie z § 4 ust. 1.

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, rehabilitacji i inne wymienione
w § 4 ust. 2.

3) oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

§ 6. Wnioski w przedmiocie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli rozpoznaje Burmistrz Miasta Radzionków po zasięgnięciu opinii komisji ds. pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli powoływanej na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

§  7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) ze zmianą wprowadzoną § 1 uchwały Nr XXVI/209/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/98/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr 113, poz. 2309)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »