| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/299/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm. ) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 1dochody budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 330.505,02zł

2) W § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 330.505,02zł

3) W § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 330.505,02zł

4) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 530.205,02zł

5) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zmniejsza się o: 199.700,00zł

6) w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2013 rok) dochody budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dział

Źródło dochodów

Plan dochodów

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

010

Rolnictwo i łowiectwo

36.230,00

36.230,00

0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

36.230,00

36.230,00

0

801

Oświata i wychowanie

294.275,02

294.275,02

0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

294.275,02

294.275,02

0

Razem

330.505,02

330.505,02

0

7) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego wydatki majątkowe
-
Inwestycje, zakupy inwestycyjne

W tymna programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

010

Rolnictwo i łowiectwo

259.900,00

0

0

259.900,00

259.900,00

01095

Pozostała działalność

259.900,00

0

0

259.900,00

259.900,00

600

Transport i łączność

61.000,00

0

0

61.000,00

0

60016

Drogi publiczne gminne

61.000,00

0

0

61.000,00

0

710

Działalność usługowa

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0

0

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego


15.000,00


15.000,00


15.000,00


0


0

750

Administracja publiczna

121.000,00

0

0

121.000,00

0

75023

Urzędy gminy

121.000,00

0

0

121.000,00

0

852

Pomoc społeczna

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0

0

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


18.000.00


18.000,00


18.000,00


0


0

Razem

474.900,00

33.000,00

33.000,00

441.900,00

259.900,00

8) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na rok 2013 planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tegowydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

z tego wydatki majątkowe
-
Inwestycje, zakupy inwestycyjne

010

Rolnictwo i łowiectwo

238.230,00

36.230,00

0

36.230,00

202.000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi202.000,00000202.000,00

01095

Pozostała działalność

36.230,00

36.230,00

0

36.230,00

0

600

Transport i łączność

61.000,00

61.000,00

61.000,00

0

0

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


61.000,00


61.000,00


61.000,00


0


0

750

Administracja publiczna

171.700,00

171.700,00

171.700,00

0

0

75023

Urzędy gminy

171.700,00

171.700,00

171.700,00

0

0

800

Oświata i wychowanie

334.475,02

294.275,02

0

294.275,02

40.200,00

80101

Szkoły podstawowe

40.200,00

0

0

0

40.200,00

80195

Pozostała działalność

294.275,02

294.275,02

0

294.275,02

0

Razem

805.405,02

563.205,02

232.700,00

330.505,02

242.200,00

9) Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie kwota dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/299/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 10 października 2013 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki majątkowe

z tego

Wydatki inwestycyjne

w tym

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki pochodzące z innych źródeł

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.017.982,36

4.017.982,36

1.564.470,22

2.353.512,14

0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


3.283.512,14


3.283.512,14


830.000,00


2.353.512,14


0

605

Budowa wodociągu w Górkach Etap II

2.353.512,14

2.353.512,14

0

2.353.512,14

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) Etap I

830.000,00

830.000,00

830.000,00

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle

56.000,00

56.000,00

0

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Stara Droga w Brennej

44.000,00

44.000,00

0

0

0

01095

Pozostała działalność

734.470,22

734.470,22

734.470,22

0

0

605

Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy Przedszkolu poprzez budowę parkingu oraz placu zabaw

424.189,98

424.189,98

424.189,98

0

0

605

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej

224.745,82

224.745,82

224.745,82

0

0

605

Iluminacje świąteczne

85.534,42

85.534,42

85.534,42

0

0

600

Transport i łączność

372.000,00

372.000,00

0

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

281.000,00

281.000,00

0

0

0

605

Wykonanie modernizacji dróg gminnych

211.000,00

211.000,00

0

0

0

605

Modernizacja ul. Jatny w Brennej

70.000,00

70.000,00

0

0

0

60095

Pozostała działalność

91.000,00

91.000,00

0

0

0

605

Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka

91.000,00

91.000,00

0

0

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

4.559.750,00

4.559.750,00

4.479.750,00

0

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


4.559.750,00


4.559.750,00


4.479.750,00


0


0

605

Modernizacje budynków komunalnych

30.000,00

30.000,00

0

0

0

605

Rewitalizacja Ośrodka Pod Buczem w Gorkach Wielkich

4.479.750,00

4.479.750,00

4.479.750,00

0

0

606

Wykup gruntów

50.000,00

50.000,00

0

0

0

750

Administracja publiczna

934.383,64

934.383,64

89.900,00

844.483,64

0

75023

Urzędy gmin

934.383,64

934.383,64

0

844.483,64

0

605

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych

844.483,64

844.483,64

0

844.483,64

0

605

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

89.900,00

89.900,00

89.900,00

0

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


450.000,00


450.000,00


0


0


0

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

450.000,00

450.000,00

0

0

0

623

Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki

450.000,00

450.000,00

0

0

0

801

Oświata i wychowanie

304.628,00

304.628,00

0

60.000,00

0

80101

Szkoły podstawowe

221.028,00

221.028,00

0

0

0

605

Modernizacja instalacji hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

198.028,00

198.028,00

0

0

0

606

Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych

23.000,00

23.000,00

0

0

0

80104

Przedszkola

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

605

Wykonanie instalacji solarnej na budynku Przedszkola Publicznego w Brenne

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

80110

Gimnazja

7.600,00

7.600,00

0

0

0

606

Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych


7.600,00


7.600,00


0


0


0

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

16.000,00

16.000,00

0

0

0

606

Zakup wyposażenia kuchennego

16.000,00

16.000,00

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


353.243,86


353.243,86


303.243,86


0


0

90015

Oświetlenie placów i ulic

50.000,00

50.000,00

0

0

0

605

Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego

50.000,00

50.000,00

0

0

0

90095

Pozostała działalność

303.243,86

303.243,86

303.243,86

0

0

605

Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej

303.243,86

303.243,86

303.243,86

0

0

Razem

10.991.987,86

10.991.987,86

6.437.364,08

3.257.995,78

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/299/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 10 października 2013 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok

Lp

Wyszczególnienie

Kwota


I


Dochody budżetu


40.699.029,30


II


Wydatki budżetu


41.537.561,53


III


Deficyt budżetu


838.532,23


IV


Finansowanie deficytu


838.532,23


1


Przychody ogółem z tego:


838.532,23


A


z kredytów


0,00


B


z pożyczek


838.532,23

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »