| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 381/XXV/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

w sprawie:uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) -KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty –w części dotyczącej § 3z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na określeniu terminu wejścia w życie uchwały niezgodnie z przepisem art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVII/424/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 września 2013 roku. W dniu 26 września 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 378/XXIV/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Rada Miejska w Świętochłowicach badaną uchwałą dokonała zmiany Uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalając nową, niższą stawkę opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny, w wysokości 10 zł miesięcznie. Zgodnie z § 3 Uchwały postanowiono zaś, że:„Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą nie wcześniej niż od 01 października 2013 r.”.

Zgodnie z art. 42 ww. ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.). Z treści art. 4 ust. 1 ww. ustawy wynika, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Kolegium Izby nie miało wątpliwości, że badana uchwała, jako akt prawa miejscowego, podlega niniejszym rygorom. Ustawa przewiduje wprawdzie możliwość skrócenia okresu wejścia w życie aktu normatywnego stanowiąc, że dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia aktu w dzienniku rzędowym, jednakże tylko wówczas, jeżeli ważny interes wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Zdaniem Kolegium Izby w przedmiotowej sprawie nie zaistniały okoliczności upoważniające organ stanowiący gminy do skrócenia okresu wejścia uchwały w życie.

Kolegium Izby wskazując na istotne naruszenie prawa w badanej Uchwale uznało jednocześnie, że przedmiotowe naruszenie nie stanowi podstawy do uznania jej w całości za nieważną. Kolegium uznało, że przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), zgodnie z którym akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych,wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy, wskazuje na to, że stanowi on normę powszechnie obowiązującą a wiec ma on zastosowanie zarówno w przypadku, gdy dany akt nie zawiera postanowień w tym zakresie jak też wówczas, gdy wskazują one termin wejścia w życie w sposób nieprawidłowy. Organ nadzoru postanowił zatem o pozbawieniu mocy wadliwie skonstruowanego § 3 Uchwały, uznając że brak stosownej regulacji w tym zakresie zostaje zastąpiony treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.). Przyjmując przedstawiony pogląd Kolegium Izby kierowało się między innymi wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2011 r., Sygn. Akt II GSK 632/10.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) stwierdziłonieważnośćbadanej uchwaływ części dotyczącej § 3.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Świętochłowicach przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »