| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Wójta Gminy Rudnik

z dnia 2 października 2013r.

w sprawie określenia zasad uczęszczania uczniów Gminy Rudnik na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7zawarte w Raciborzu w dniu 2 października 2013 r. pomiędzy:


Miastem Racibórz, reprezentowanym przez Mirosława Lenka – Prezydenta Miasta Racibórz, zwanym w treści porozumienia „Miastem Racibórz”, a


Gminą Rudnik, reprezentowaną przez Alojzego Pieruszkę – Wójta Gminy Rudnik, zwaną w treści porozumienia „Gminą Rudnik”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania uczniów Gminy Rudnik na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7. Wykaz uczniów stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Zajęcia, o których mowa w § 1 prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

2. Tygodniowy rozkład tych zajęć ustala dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

3. Miasto Racibórz zapewnia, że zajęcia, o których mowa w § 1 prowadzone są przez nauczyciela z kwalifikacjami w tym zakresie.

§ 3. Gmina Rudnik zwróci Miastu Racibórz wydatki poniesione na prowadzenie zajęć z uczniami w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu przy ul. Cecylii 7, w wysokości ustalonej zgodnie z § 4 ust.1 na rachunek bankowy ING BSK S.A. O/Racibórz 45 1050 1070 1000 0004 0003 3510.

§ 4. 1. Koszt zajęć, o których mowa w § 1 w roku szkolnym 2013/2014 ustala się w wysokości 600 od jednego ucznia (50 zł miesięcznie).

2. Zwrot kosztów zajęć będzie dokonywany Miastu Racibórz przez Gminę Rudnik w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

§ 6. Strony mogą wypowiedzieć porozumienie w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Strony porozumienia ustaliły, iż Miasto Racibórz ogłosi treść porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

Miasto RacibórzPrezydent Miasta


Mirosław Lenk

Gmina RudnikWójt Gminy Rudnik


mgr Alojzy Pieruszka


Załącznik do Porozumienia

Wykaz uczniów z Gminy Rudnik uczęszczających na naukę religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu przy ul. Cecylii 7 w roku szkolnym 2013/2014

1. Jakub E. - uczeń Szkoły Podstawowej w Rudniku,

2. Martyna G. - uczennica Szkoły Podstawowej w Rudniku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »