| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/491/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art. 49 ust.   2 i   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26   stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr   97, poz. 974 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   1.   Utworzony w   budżecie Miasta Katowice specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przeznacza się na:  

1)                 nagrody przyznawane nauczycielom przez Prezydenta Miasta Katowice, nazywane dalej „nagrodami prezydenta”,  

2)                 nagrody przyznawane nauczycielom przez dyrektora szkoły lub placówki, nazywane dalej „nagrodami dyrektora”.  

2.                 Wysokość nagród oraz sposób podziału środków na nagrody prezydenta oraz nagrody dyrektora określają odrębne przepisy.  

§   2.   Nagrody, o   których mowa w   § 1   ust. 1, są przyznawane w   terminie do dnia 14 października każdego roku z   okazji Dnia Edukacji Narodowej. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w   innym terminie.  

§   3.   1.   Z zastrzeżeniem ust. 2, z   wnioskiem o   przyznanie nagrody prezydenta może występować:  

1)                 naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice,  

2)                 dyrektor szkoły lub placówki, w   której zatrudniony jest nauczyciel,  

3)                 rada pedagogiczna szkoły lub placówki, w   której zatrudniony jest nauczyciel,  

4)                 rada szkoły lub placówki, w   której zatrudniony jest nauczyciel,  

5)                 rada rodziców szkoły lub placówki, w   której zatrudniony jest nauczyciel,  

6)                 organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką,  

7)                 zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa działająca w   szkole lub placówce, w   której zatrudniony jest nauczyciel, w   tym nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.  

2.                 Z wnioskiem o   przyznanie nagrody prezydenta dla dyrektora szkoły lub placówki nie może występować dyrektor szkoły lub placówki.  

3.                 Wnioski, o   których mowa w   ust. 1, składa się w   Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Katowice w   terminie do dnia 15 września, wg wzoru określonego w   załączniku do niniejszej uchwały.  

4.                 Do wniosku należy dołączyć:  

1)                 oświadczenie kandydata, że nie był karany karą dyscyplinarną, o   której mowa w   art. 76 ust. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),  

2)                 oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

3)                 oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o   przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.  

§   4.   1.   Prezydent Miasta Katowice powołuje komisję opiniującą wnioski o   nagrodę prezydenta.  

2.                 W skład komisji, o   której mowa w   ust. 1   wchodzą:  

1)                 wiceprezydent Miasta Katowice właściwy do spraw edukacji – przewodniczący,  

2)                 przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice,  

3)                 przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice,  

4)                 przedstawiciel Wydziału Organizacji i   Zarządzania Urzędu Miasta Katowice,  

5)                 przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,  

6)                 przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice, oraz po jednym przedstawicielu miejskich struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.  

3.                 Na podstawie pozytywnie zaopiniowanych wniosków przez komisję do spraw nagród Prezydent Miasta Katowice podejmuje ostateczną decyzję o   przyznaniu nagrody prezydenta.  

4.                 Prezydent Miasta Katowice może z   własnej inicjatywy przyznać nagrodę prezydenta nauczycielowi, który spełnia wymagania określone w   § 7. W   takim przypadku wniosek nie podlega opiniowaniu.  

§   5.   1.   Z wnioskiem o   przyznanie nagrody dyrektora może występować:  

1)                 dyrektor szkoły lub placówki, w   której zatrudniony jest nauczyciel,  

2)                 wicedyrektor szkoły lub placówki albo inny nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w   szkole lub placówce, w   której zatrudniony jest nauczyciel,  

3)                 rada szkoły lub placówki, w   której zatrudniony jest nauczyciel,  

4)                 rada rodziców szkoły lub placówki, w   której zatrudniony jest nauczyciel,  

5)                 zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa działająca w   szkole lub placówce, w   której zatrudniony jest nauczyciel.  

2.                 Wnioski, o   których mowa w   ust. 1, składa się do dyrektora szkoły lub placówki w   terminie do dnia 15 września, wg wzoru określonego w   załączniku do niniejszej uchwały.  

3.                 Do wniosku należy dołączyć:  

1)                 oświadczenie kandydata, że nie był karany karą dyscyplinarną, o   której mowa w   art. 76 ust. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),  

2)                 oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

3)                 oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o   przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.  

§   6.   1.   Dyrektor szkoły lub placówki powołuje komisję opiniującą wnioski o   nagrodę dyrektora.  

2.                 W skład komisji, o   której mowa w   ust. 1   wchodzą:  

1)                 przedstawiciel rady pedagogicznej – przewodniczący,  

2)                 przedstawiciel rady szkoły lub placówki,  

3)                 przedstawiciel rady rodziców, oraz po jednym przedstawicielu działających w   szkole lub placówce związków zawodowych.  

3.                 Na podstawie pozytywnie zaopiniowanych wniosków przez komisję do spraw nagród dyrektor szkoły lub placówki podejmuje ostateczną decyzję o   przyznaniu nagrody dyrektora.  

4.                 W pracach komisji kwalifikacyjnej nie może uczestniczyć nauczyciel, którego wniosek dotyczy.  

§   7.   1.   Nagroda prezydenta może być przyznana nauczycielowi, jeżeli osoba ta:  

1)                 przepracowała w   szkole lub placówce co najmniej rok,  

2)                 posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w   okresie roku bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku,  

3)                 nie była karana karą dyscyplinarną, o   której mowa w   art. 76 ust. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,  

4)                 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

5)                 nie toczy się przeciwko niej postępowanie o   przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego,  

6)                 spełnia co najmniej pięć z   kryteriów wymienionych w   ust. 4.  

2.                 Nagroda prezydenta może być przyznana nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, jeżeli osoba ta:  

1)                 przepracowała co najmniej rok na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki,  

2)                 posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w   okresie roku bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku,  

3)                 nie była karana karą dyscyplinarną, o   której mowa w   art. 76 ust. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,  

4)                 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

5)                 nie toczy się przeciwko niej postępowanie o   przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego,  

6)                 spełnia co najmniej pięć z   kryteriów wymienionych w   ust. 5.  

3.                 Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, jeżeli osoba ta:  

1)                 przepracowała w   szkole lub placówce co najmniej rok,  

2)                 posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w   okresie roku bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku,  

3)                 nie była karana karą dyscyplinarną, o   której mowa w   art. 76 ust. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,  

4)                 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

5)                 nie toczy się przeciwko niej postępowanie o   przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego,  

6)                 spełnia co najmniej pięć z   kryteriów wymienionych w   ust. 4.  

4.                 Kryteria przyznawania nagród, o   których mowa w   ust. 1   i 3:  

1)                 osiąganie dobrych wyników w   nauczaniu potwierdzonych w   sprawdzianach i   egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,  

2)                 podejmowanie efektywnej działalności innowacyjnej w   zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania, opracowywania autorskich programów i   publikacji,  

3)                 osiąganie dobrych wyników w   nauczaniu, potwierdzonych zakwalifikowaniem uczniów do udziału w   zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I   III miejsca w   konkursach, zawodach, przeglądach i   festiwalach wojewódzkich i   ogólnopolskich,  

4)                 posiadanie udokumentowanych osiągnięć w   pracy z   uczniami uzdolnionymi, z   uczniami mającymi trudności w   nauce lub z   uczniami z   zaburzeniami i   odchyleniami rozwojowymi,  

5)                 posiadanie udokumentowanych, wymiernych rezultatów w   rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych,  

6)                 przygotowanie i   wzorowe organizowanie znaczących imprez i   uroczystości szkolnych lub środowiskowych,  

7)                 prowadzenie systematycznej i   efektywnej działalności wychowawczej w   klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w   spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach, akcjach charytatywnych lub proekologicznych,  

8)                 prowadzenie działalności w   zakresie rozwijania współpracy szkoły lub placówki z   zagranicą,  

9)                 organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i   wypoczynkowych,  

10)                 realizowanie zadań i   podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i   rolę szkoły lub placówki w   środowisku lokalnym,  

11)                 organizowanie i   prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i   młodzieży,  

12)                 osiąganie sukcesów w   pracy resocjalizacyjnej z   uczniami,  

13)                 zapewnianie pomocy i   opieki uczniom lub wychowankom będącym w   trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z   rodzin ubogich lub patologicznych,  

14)                 realizacji zadań związanych z   zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w   czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w   szczególności:  

a)                 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i   zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i   młodzieży, w   szczególności narkomanii i   alkoholizmu,  

b)                 organizowanie współpracy szkoły lub placówki z   jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i   stowarzyszeniami oraz rodzicami w   zakresie zapobiegania i   usuwania przejawów patologii społecznej i   niedostosowania społecznego dzieci i   młodzieży,  

15)                 organizowanie udziału rodziców w   życiu szkoły lub placówki, rozwijanie form współdziałania szkoły lub placówki z   rodzicami,  

16)                 dzielenie się wiedzą i   doświadczeniem z   innymi pracownikami szkoły lub placówki,  

17)                 podejmowanie efektywnych działań na rzecz organizacji i   doskonalenie własnego warsztatu pracy, w   szczególności poprawy bazy materialnej szkoły lub placówki,  

5.                 Kryteria przyznawania nagród, o   których mowa w   ust. 2:  

1)                 osiąganie przez szkołę dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w   egzaminach i   sprawdzianach zewnętrznych,  

2)                 uzyskiwanie przez uczniów nagród i   wyróżnień w   olimpiadach, konkursach, turniejach i   zawodach o   zasięgu co najmniej wojewódzkim,  

3)                 udokumentowana wysoka jakość pracy szkoły lub placówki,  

4)                 efektywne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w   czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę oraz dbałość o   higienę i   estetykę na terenie szkoły lub placówki,  

5)                 efektywne działania na rzecz tworzenia warunków materialnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych oraz innych zadań statutowych szkoły lub placówki,  

6)                 podejmowanie efektywnej działalności innowacyjnej w   zakresie wdrażania w   szkole lub placówce nowatorskich metod nauczania i   wychowania,  

7)                 pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie szkoły lub placówki z   programów europejskich,  

8)                 udział szkoły lub placówki w   krajowych lub międzynarodowych programach edukacyjnych,  

9)                 podejmowanie działań w   zakresie poszerzania oferty edukacyjnej szkoły lub placówki wykraczającej poza cele i   zadania określone w   podstawie programowej,  

10)                 aktywna pomoc w   rozwoju zawodowym nauczycieli,  

11)                 aktywna i   efektywna współpraca ze wspierającymi system oświaty organizacjami pozarządowymi, w   tym organizacjami harcerskimi, a   także osobami prawnymi prowadzącymi statutową działalność w   zakresie oświaty i   wychowania,  

12)                 udział w   programach prozdrowotnych, ekologicznych, edukacyjnych o   zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym, potwierdzony certyfikatem,  

13)                 organizacja konkursów, konferencji o   zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim,  

§   8.   1.   Przyznanie nagrody nauczycielowi odnotowuje się w   aktach osobowych nauczyciela.  

2.                 Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda prezydenta lub nagroda dyrektora otrzymuje dyplom, którego kopię umieszcza się w   jego teczce akt osobowych.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   10.   Traci moc Uchwała Nr XLII/870/05 Rady Miasta Katowice z   dnia 27 czerwca 2005 r. w   sprawie kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i   placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 96, poz. 2613).  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »