| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 485/2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają:

1. Wicestarosta Bielski- Grzegorz Szetyński

2. Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym dalej „Powiatem”,

a Gminą Czechowice-Dziedzice, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Pl. Jana Pawła II 1, reprezentowaną przez:

Burmistrza Czechowic-Dziedzic- Mariana Błachuta

zwanego dalej „Gminą”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ) oraz Uchwały Nr IV/44/320/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XLI/379/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresiePrzebudowy drogi powiatowej 4454 S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część I -Droga.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 sfinansowane zostanie ze środków Budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój oraz z budżetu Powiatu Bielskiego.

3. Wartość całości zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniesie 9.299.488,00 zł. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie na realizację zadania określonego w §1 kwoty3.212.739,00 zł(słownie: trzy miliony dwieście dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych, 00/100) tj. 51% wartości planowanych kosztów brutto ponoszonych przez Gminę.

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 tj.3.212.739,00 złzostaną przekazane na konto Gminy Nr 68 10201390 0000 68 02 0024 9680 Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała w terminie 14 dni od dnia doręczenia Powiatowi przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania tj. kopii faktur i protokołu odbioru końcowego zadania potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

5. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i wydatkowania środków finanasowych.

6. Wymieniona w ust. 3 kwota może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu publicznego, w ten sposób, że jej wysokość stanowić będzie nie więcej niż 51 % kosztów faktycznie poniesionych przez Gminę na realizację zadania opisanego w ust. 1.

7. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zrealizowane zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną Gminie przez Powiat. Na czas realizacji zadania, Gmina wykonywać będzie prawa i obowiązki zarządcy drogi.

§ 2. 1. Warunkiem realizacji niniejszego porozumienia jest pozyskanie przez Gminę dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój.

2. Brak pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój skutkuje wygaśnięciem niniejszego porozumienia, a przyjęte w nim wzajemne zobowiązania stron, staną bezskuteczne.

3. Gmina zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Powiatu o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 .

§ 3. 1. Realizacja zadania określonego w § 1 ust. 1 nastąpi przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) oraz Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 4. 1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania określonego § 1 ust. 1, Gmina winna wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym.

2. Po wykonaniu zadania jego odbiór nastąpi komisyjnie przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej strony.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


Marian Błachut

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »