| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 490/2013 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2 października 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Czernichów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1403 S Międzybrodzie-Bialskie - Straconka w zakresie bieżącego utrzymania w 2013 r. oraz zimowego utrzymania w okresie od 15 października 2013 r. do 31 maja 2015 r

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim z siedzibą przy ul. Piastowskiej 40, 43-300 Bielsko-Biała,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w imieniu którego działają:

1. Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

2. Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a Gminą Czernichów, reprezentowaną przez:

Wójt Gminy Czernichów - Adam Kos,

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy - Grażyna Balcerek

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka w granicach Powiatu Bielskiego w zakresie bieżącego utrzymania w 2013 r. oraz zimowego utrzymania, w sezonie zimowym 2013/2014 oraz 2014/2015.

§ 2. Porozumienie zawarto w oparciu o następujące przepisy:

1) art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595),

2) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594),

3) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. zm.),

4) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 260),

5) Uchwały Nr XXXI/301/2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Czernichów zadania z zakresu właściwości powiatu Bielskiego dotyczącego zimowego utrzymania drogi powiatowej w sezonie 2013/2014 i 2014/2015 oraz bieżące utrzymanie przedmiotowej drogi w 2013 roku,

6) Uchwały Nr IV/44/321/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Czernichów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka w zakresie bieżącego utrzymania w 2013 r. oraz zimowego utrzymania w okresie od 15 października 2013 r. do 31 maja 2015 r.

§ 3. Powiat przekazuje Gminie na wniosek Gminy zadanie z zakresu bieżącego utrzymania w 2013 r. oraz zimowego utrzymania nawierzchni, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń, związane z odśnieżaniem drogi powiatowej i zwalczaniem śliskości zimowej na drodze powiatowej Nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka w km 4 + 600 do km 7 + 016 w granicach powiatu bielskiego w okresie od 15 października 2013 r. do 31 maja 2015 r.

§ 4. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie na wykonanie zadania określonego w § 3 środków finansowych według poniższego zestawienia.:

a) w roku 2013 na bieżące utrzymanie drogi:

- w terminie do 10 października 2013 r. kwotę w wysokości 12 600,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100)

b) w roku 2013 na zimowe utrzymanie drogi:

- w terminie do 29 listopada 2013 r. kwotę w wysokości 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100)

c) w roku 2014 na zimowe utrzymanie drogi :

- w terminie do 15 stycznia 2014 roku kwotę 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

- w terminie do 14 lutego 2014 roku kwotę 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

- w terminie do 14 marca 2014 roku kwotę 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

- w terminie do 15 kwietnia 2014 roku kwotę 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

- w terminie do 14 listopada 2014 roku kwotę 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100),

d) w roku 2015 na zimowe utrzymanie drogi :

- w terminie do 15 stycznia 2015 roku kwotę 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

- w terminie do 13 lutego 2015 roku kwotę 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

- w terminie do 13 marca 2015 roku kwotę 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

- w terminie do 15 kwietnia 2015 roku kwotę 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

2. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadań objętych porozumieniem i wydatkowania środków finansowych.

3. Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi sprawozdania w ujęciu rzeczowo-finansowym dotyczącego wydatkowania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a i b na bieżące i zimowe utrzymanie dróg, w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r., środków finansowych, o których mowa § 4 ust. 1 lit. c w terminie do dnia 15 stycznia 2015 r. oraz środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. d w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r.

4. W przypadku wystąpienia trudnych warunków zimowych, a co za tym idzie konieczności prowadzenia intensywnych prac związanych z należytym utrzymaniem drogi, Gmina może wystąpić do Powiatu o dodatkowe środki finansowe o których mowa w ust. 1 przy uzgodnieniu obu stron.

5. Powiat zastrzega sobie, że w przypadku nie wykorzystania środków finansowych lub wykorzystania niezgodnie z porozumieniem, środki finansowe podlegają zwrotowi w terminach wymienionych w ust. 3.

§ 5. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazania informacji o stanie zagrożenia i utrudnieniach występujących na utrzymywanych drogach do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, pod nr telefonu (33) 8 184 033.

2. Gmina odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

§ 6. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadań objętych porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

§ 7. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 8. Porozumienie zawiera się na okres od dnia podpisania porozumienia do 31 maja 2015 roku.

§ 9. 1. Powiat zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi przez Gminę.

2. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych określa zał. nr 1 do porozumienia.

3. Gmina zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia na trzy miesiące przed rozpoczęciem sezonu zimowego.

§ 10. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszego porozumienia strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla Powiatu.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 13. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Adam Kos


Skarbnik Gminy


Grażyna Balcerek


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 490/2013
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 2 października 2013 r.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych

Na drogach V standardu zimowego utrzymania jezdnia powinna być:

- odśnieżona,

- w miejscach występowania zasp odśnieżana tak, aby przejezdny był co najmniej jeden pas ruchu, dla którego należy wykonać mijanki,

- posypywana na odcinakach decydujących o możliwości ruchu.

W trudnych warunkach dopuszcza się odstępstwa od standardu:

- po ustaniu opadów zaleganie luźnego śniegu do 16 godzin,

- występowanie zajeżdżonego śniegu i naboju śnieżnego,

- występowanie zasp do 24 godzin.

W miejscach przewidzianych do posypywania od stwierdzenia występowania zjawiska może wystąpić gołoledź i śliskość pośniegowa do 8 godzin.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »