| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/233/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2013 r, poz.594) w związku z art.60 ust.1 ustawy z dnia15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( t.j Dz.U.z 2013 roku, poz.217)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala co następuje:

§ 1.

1) Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu,zwany dalej '' Przychodnią''.

2) Zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przychodnię następuje w dniu 31.12.2013 r.

3) Określa się dzień otwarcia likwidacji na 18.10.2013 roku, a dzień zakończenia likwidacji na 30.04.2014 roku.

§ 2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu zapewni osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwido- wanej Przychodni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności,warunków udzielania i jakości oraz na dotychczasowym poziomie do czasu rozpoczęcia i przejęcia działalności przez podmiot wykonujący działalność leczniczą utworzony przez spółkę prawa handlowego.

§ 3.

1) Zobowiązania i należności Przychodni po jej likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościa- mi Gminy Koniecpol. Przekazanie zobowiązań i należności następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2) Protokół, o którym mowa w ust.1 , powinien zawierać w szczególności :

a) wskazanie zobowiązania lub należności wraz z podaniem tytułu prawnego z którego wynika

b) wskazanie wysokości zobowiązania lub należności – w przypadku zobowiązań lub należności bezspornych albo wysokości zobowiązania lub należności możliwej do zapłaty lub otrzymania w przypadku zobowiązań lub należności spornych

c) wskazanie terminu płatności oraz wysokości odsetek wyliczonych do dnia zakończenia likwidacji

3) Składniki mienia Przychodni przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Zbycie składników mienia Przychodni następuje na zasadach dotyczących zbycia aktywów trwałych samodzielne- go publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

4) Pozostałe po likwidacji składniki mienia stają się własnością Gminy Koniecpol.

5) Przepis art.4 stosuje się odpowiednio do składników niematerialnych.

6) Protokoły,o których mowa w ust.1 i 4 oraz protokół zdawczo-odbiorczy składników niematerialnych podpisuje likwidator Przychodni oraz upoważniony przedstawiciel niepublicznego podmiotu wykonującego działalność leczniczą utworzonego przez spółkę prawa handlowego.

§ 4.

Czynności związane z likwidacją Przychodni wykonuje likwidator powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »