| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EO.032.2.1.2012 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2012/2013

zawarte pomiędzy Miastem Ruda Śląska, reprezentowanym przez:

Grażynę Dziedzic - Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego na podstawie Uchwały nr 69/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. w sprawie wyrażania zgody na zawieranie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty

a Miastem Gliwice reprezentowanym przez: Zygmunta Frankiewicza - Prezydenta Miasta Gliwice

ustala się, co następuje:

§ 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Bożego w Polsce - Zboru Kościoła Bożego w Rudzie Śląskiej przy Placu Chopina 3 w sprawie prowadzenia w roku szkolnym 2012/2013 zajęć w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Bożego w Rudzie Śląskiej dla 9 uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki na terenie miast: Gliwice, Bytom i Ruda Śląska oraz w oparciu o zawarte w dniu 21.08.2012 r. Porozumienie w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Polsce pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Kościołem Bożym w Polsce, Miasto Gliwice wyraża zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, w wymiarze 4/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej przy ul. C.K. Norwida 10. Lekcje religii realizowane są w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w budynku Zboru Kościoła Bożego w Rudzie Śląskiej przy Placu Chopina 3.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1 ponoszone przez Miasto Ruda Śląska, są proporcjonalne do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w przeliczeniu na część 4/18 etatu, tj., dla 2 uczniów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice przypada 0,222 części z 4/18 etatu i obejmują:

a) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

c) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

d) § 4120 Składki na Fundusz Pracy,

e) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 704,82 złotych w 2012 roku oraz 789,91 złotych w 2013 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Ruda Śląska z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

2. Miasto Gliwice zobowiązuje się przekazywać Miastu Ruda Śląska dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w przeliczeniu na część 4/18 etatu, tj.156,47 złotych miesięcznie w 2012 roku oraz 175,36 złotych miesięcznie w 2013 roku.

3. Miasto Gliwice zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Ruda Śląska, tj.: ING Bank Śląski S.A. Nr 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 za okres od 1 września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nie później niż do 14 grudnia 2012 roku, a od stycznia 2013 roku do 14 każdego miesiąca z góry.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2012/2013

2. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2 lub zmiany nauczyciela religii bądź zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2012 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2013 roku.

4. Do 20 stycznia 2013 roku Miasto Ruda Śląska przedstawi Miastu Gliwice rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2012 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w budynku Zboru Kościoła Bożego w Rudzie Śląskiej przy Placu Chopina 3.

5. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2013 roku i rozliczona do dnia 31 października 2013 roku. Do dnia 31 października 2013 roku Miasto Ruda Śląska przedstawi Miastu Gliwice rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w budynku Zboru Kościoła Bożego w Rudzie Śląskiej przy Placu Chopina 3.

6. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w § 3 będą:

a) wyższe od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Ruda Śląska od Miasta Gliwice, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Gliwice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

b) niższe od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Ruda Sląska od Miasta Gliwice, to Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Miasta Gliwice, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w ust. 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30 listopada 2013 roku.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Ruda Śląska


Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Gliwice


Zygmunt Frankiewicz


Załącznik do Porozumienia Nr EO.032.2.1.2012
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1 do Porozumienia EO.032.2.1.2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »