| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 90f w zw. z art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zm./

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka” stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/183/05 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka oraz uchwałę Nr X/60/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXIX/183/05 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/296/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 17 października 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin określa formy i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

§ 3.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 4.

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane:

1) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, słuchacza lub wychowanka

2) na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły lub placówki, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty;

3) z urzędu.

2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej podjęte na podstawie ust. 1 pkt 2 i pkt 3 uwarunkowane jest wyrażeniem zgody osoby wskazanej w ust. 1 pkt 1 na wszczęcie tego postępowania.

§ 5.

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się w Urzędzie Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3.

Rozdział 2.
Stypendia szkolne

§ 6.

Wysokość stypendium szkolnego, bez względu na formę w jakiej jest udzielane, wynosi miesięcznie 100 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 7.

1. Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

2. Stypendium szkolne udzielane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

§ 8.

1. Stypendium szkolne będzie wypłacane jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów udokumentowanych zakupów i opłat.

2. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

3. Stypendium szkolne wypłacane będzie w terminach:

1) do 20 grudnia - za okres od września do grudnia,

2) do 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca.

4. Wypłata środków przyznanych w ramach stypendium przekazywana będzie przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce.

§ 9.

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

4. W przypadku osób i rodzin, korzystających na terenie Gminy Porąbka ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, składając wniosek o przyznanie stypendium szkolnego przedkłada się zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń.

Rozdział 3.
Zasiłek szkolny

§ 10.

1. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego winny zostać załączone dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, na które powołuje się strona.

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

4. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - maksymalnie trzy razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

5. Zasiłek szkolny udzielony w formie świadczenia pieniężnego wypłacany będzie przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 11.

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni powiadomić Gminny Zespół Obsługi Szkół w Przedszkoli w Porąbce, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, Wójt Gminy Porąbka może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 12.

W sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »