| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.15.2013 Wójta Gminy Dębowiec; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowiec

Na podstawie:

- Uchwały Nr XXVI/224/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Dębowiec,

- Uchwały Nr 157/XXII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadania zimowego utrzymania chodników wzdłuż dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy Dębowiec.

POWIAT CIESZYŃSKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, w imieniu którego występują:
Jerzy Nogowczyk - Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Jerzy Pilch - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego
jako strona Powierzająca,

oraz GMINA DĘBOWIEC którą reprezentuje:
Tomasz Branny - Wójt Gminy Dębowiec
jako strona Przyjmująca, ustalają co następuje:

§ 1.

Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Dębowiec przyjmuje wykonywanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników, przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2013/2014, tj. odśnieżanie, usuwanie śniegu, lodu, posypywanie materiałem uszorstniającym oraz oczyszczenie chodników po sezonie zimowym.

§ 2.

Powierzone do wykonania obowiązki prowadzone będą na chodnikach w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Dębowiec:

- 2619 S Dębowiec ul. Cieszyńska               - 799 mb,

- 2619 S Dębowiec ul. Szkolna                             - 110 mb,

- 2619 S Kostkowice ul. Dębowiecka               - 120 mb,

- 2617 S Dębowiec ul. Spółdzielcza               - 320 mb,

- 2616 S Simoradz                                                         - 210 mb,

- 2616 S Dębowiec ul. Katowicka               - 325 mb,

- 2614 S Ogrodzona                                           - 80 mb,

- razem:                                                                       1964 mb.

§ 3.

1. Kwotę dotacji na prowadzenie zadań wynikających z porozumienia ustala się
w wysokości 5.892 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote), tj. 3 zł/1mb chodnika.

2. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo po zakończeniu sezonu zimowego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność na podstawie potwierdzonych kserokopii faktur od Wykonawcy lub rozliczenia robót wykonanych siłami własnymi przez Gminę Dębowiec.

3. Strona Powierzająca przekaże dotację w wysokości udokumentowanych wydatków na prowadzone prace utrzymaniowe, jednak nie więcej niż 5.892 zł.

4. Poniesienie przez stronę Przyjmującą wydatków wyższych niż ustalona kwota dotacji nie stanowi podstawy do jej zwiększenia.

5. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań o których mowa w §1 w terminie do 31 maja 2014.

6. Strona Przyjmująca odpowiada za szkody na osobach i majątku użytkowników chodników, a będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte od 1.11.2013 do 30.04.2014 roku.

§ 5.

Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Dębowiec


Tomasz Branny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »