| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/398/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie wysokości stawki, zasad ustalania i poboru opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art.19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013r. poz. 724)Rada Miejska w Sławkowie

u c h w a l a :

§ 1. Uchwałą niniejszą określa się:

1. wysokość stawki dziennej opłaty targowej,

2. zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3. pobór opłaty targowej w drodze inkasa, inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Miasta Sławkowa dla wszystkich miejsc, w których prowadzony jest handel:

1. Od dokonujących sprzedaży z pojazdów samochodowych, przyczep i platform:

a) z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności do 1,5 tony –13,00 zł

b) z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności od 1,5 tony do 5 ton –26,00 zł

c) z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności powyżej 5 ton –40,00 zł

2. Od dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni od 1 m² -4,50 zł

3. Od dokonujących sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzyni, wiadra, roweru, motoroweru i innych jednośladów –4,00 zł

§ 3. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują:

1. Pani Lidia Grzanka,

2. Pani Alicja Gawęda

za wynagrodzeniem w wysokości 5% zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot.

§ 4. Osoby pobierające opłatę targową są zobowiązane wydać wpłacającemu pokwitowanie, w którym określa się wysokość pobranej opłaty z zaznaczeniem daty sprzedaży.

§ 5. Inkasenci prowadzący pobór opłaty targowej są zobowiązani do przyjmowania gotówki i jej rozliczania na podstawie kwitariuszy przychodowych pobranych z Urzędu Miasta Sławków w terminie 5 dni od dokonania poboru opłaty. W dniu dokonania wpłaty zainkasowanych kwot inkasenci winni przedłożyć kwitariusze do sprawdzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXVIII/250/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki, zasad ustalania i poboru opłaty targowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sławkowie


mgr Paweł Sobieszek


Uzasadnienie

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Stawka dzienna nie może przekroczyć 764,62zł.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Z opłaty targowej zwolnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości
w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »