| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 294/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Kalety, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 293/LII/2006 Rady Miejskiej
w Kaletach z dnia 26 września 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 294/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 października 2013 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy Kalety.

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Przedmiotem Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest określenie praw
i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz Odbiorców usług, w celu zapewnienia ciągłości, niezawodności i odpowiedniej jakości usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo oraz ochrony interesów Odbiorców, a także niezbędne uszczegółowienie praw i obowiązków zapisanych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.).

§ 2.

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.);

2) Przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy;

3) Odbiorca usług - Odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy;

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

5) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 ust. 19 ustawy;

6) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu
budowlanego przy punkcie czerpalnym wody i utrzymywany na koszt Odbiorcy usług;

7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej i utrzymywany na koszt Odbiorcy usług;

8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody;

9) punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie nieruchomości lub obiektu budowlanego;

10) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, o którym mowa w art. 2 ust. 15 ustawy;

11) okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania
ścieków.

Rozdział 2.

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3.

Przedsiębiorstwo zapewnia spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych określonych w ustawie.

§ 4.

Przedsiębiorstwo realizuje wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy (ocena jakości winna odbywać się w miejscu dostawy wody).

§ 5.

1. W razie wystąpienia niedoboru wody Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia dostarczania wody na następujących warunkach:

1) w przypadku niedoboru spowodowanego niedostateczną wydajnością źródła zasilania lub ograniczoną
przepustowością sieci wodociągowych, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia programu dostaw wody w warunkach występowania niedoboru, uwzględniającego rotacyjne ograniczenia
lub przerwy w dostawach wody dla poszczególnych rejonów Gminy Kalety, jak również poprzez
ograniczenie zużycia wody na inne cele niż zaopatrzenie ludności;

2) w przypadku zaistnienia przerw w dostawach wody na skutek siły wyższej, a także zdarzeń nagłych,
nieprzewidzianych i niezależnych od Przedsiębiorstwa, takich jak klęski żywiołowe, powódź, susza,
skażenie źródła zasilania, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:

a) niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty;

b) uruchomienia zastępczych punktów poboru wody rozmieszczonych w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez Odbiorców usług i opublikowanie informacji o ich usytuowaniu;

c) niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków zdarzeń nagłych bądź wynikających z działania siły
wyższej.

§ 6.

Ilość wody dostarczanej Odbiorcom usług oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu dostawy wody określają warunki techniczne przyłączenia. W dokumentach tych może zostać również określony dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców usług. Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono przyszłemu Odbiorcy usług wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

§ 7.

1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do:

1) prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody i regularnego informowania Burmistrza Miasta
Kalety o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków
przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych;

3) pokrycia kosztów zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego, z wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania i wodomierzy dla celów przeciwpożarowych.

Rozdział 3.

TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 8.

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie może ograniczać spraw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9.

Wniosek o zawarcie umowy, o której mowa w § 8, winien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, rodzaj
usług które mają być świadczone, proponowany termin rozpoczęcia świadczenia usług i inne niezbędne dane.

§ 10.

Przedsiębiorstwo określa treść umowy zawierającej postanowienia wymienione w art. 6 ust. 3 ustawy.

§ 11.

W uzasadnionym przypadku Przedsiębiorstwo może dopuścić do prowadzenia rokowań w celu zawarcia oznaczonej umowy.

§ 12.

1. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług, pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

2. Nowy Odbiorca usług obowiązany jest wystąpić do Przedsiębiorstwa o zawarcie nowej umowy
w terminie 14 dni od daty zmiany Odbiorcy usług.

3. W przypadku zmiany Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą usług
z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych przyłączenia.

§ 13.

1. Po zakończeniu okresu dostarczania wody lub odprowadzania ścieków, a także w przypadku wymiany wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, Odbiorca usług jest obowiązany umożliwić Przedsiębiorstwu dokonanie odczytu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

2. Wymiany lub demontażu wodomierza głównego oraz zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego dokonuje Przedsiębiorstwo. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Odbiorcę usług, ponosi on koszty wyżej wymienionej czynności.

3. Koszty ponownego uruchomienia dostaw wody i odbioru ścieków obciążają Odbiorcę usług.

4. Wymiany lub demontażu urządzenia pomiarowego dokonuje Odbiorca usług.

Rozdział 4.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 14.

1. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn opisanych w art. 8 ust. 1 ustawy nie musi skutkować wypowiedzeniem lub rozwiązaniem przez Przedsiębiorstwo umowy.

2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 15.

1. Umowy z odbiorcami usług odprowadzającymi ścieki przemysłowe sporządzane są według wzoru obowiązującego w Przedsiębiorstwie i zawierają załącznik określający obowiązujące umowne normy zanieczyszczeń i przepisy prawa, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej oraz wysokość i sposób naliczania opłat dodatkowych za przekroczenie ww. norm.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić odbioru ścieków przemysłowych, jeżeli wprowadzanie ich do sieci kanalizacyjnej powodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa pracowników Przedsiębiorstwa oraz pogorszenie funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego, w tym oczyszczalni ścieków.

§ 16.

1. Przedsiębiorstwo może przyjąć na siebie odpłatnie obowiązek zapewnienia niezawodnego działania należących do Odbiorcy usług instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być stwierdzony w umowie, o której mowa w § 8 lub odrębnej umowie.

§ 17.

1. Odbiorca usług w szczególności obowiązany jest do:

1) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji
i przyłączy kanalizacyjnych, jeżeli umowa nie stanowi inaczej;

2) zapewnienia niezawodnego działania urządzenia pomiarowego oraz wodomierzy, poza wodomierzem
głównym, wraz z ponoszeniem kosztów ich nabycia, zainstalowania, utrzymania i legalizacji;

3) korzystania z wody z sieci wodociągowej oraz z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach
określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz w umowie;

4) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

5) natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. W przypadku tego typu
awarii, Przedsiębiorstwo może obciążyć Odbiorcę usług kosztem wody utraconej, która wypłynęła przez powstałą nieszczelność. Sposób wyliczenia ilości utraconej wody określi umowa;

6) przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczeń, uregulowanych w ustawie i przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy;

7) wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonych
na zainstalowanie wodomierza głównego, zabezpieczających wodomierz przed uszkodzeniem i oddziaływaniem zakłócającym jego prawidłowe działanie, przed zalaniem, zamarznięciem i dostępem osób nie uprawnionych oraz zabudowanie kratki ściekowej umożliwiającej odprowadzanie wody;

8) wydzielenia i utrzymania w należytym stanie studni lub pomieszczenia na zainstalowanie urządzenia
pomiarowego;

9) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi
przepisami;

10) zabezpieczenia plomb i innych zabezpieczeń umieszczonych na wodomierzu głównym i urządzeniu
pomiarowym lub zaworze odcinającym, przed zerwaniem lub uszkodzeniem;

11) poinformowania Przedsiębiorstwa o eksploatacji własnych ujęć wody i zabudowaniu wodomierza
własnego w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tej eksploatacji, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;

12) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby lub innych zabezpieczeń
ochraniających funkcjonowanie wodomierza;

13) powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które
mogą mieć wpływ na działanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

14) instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji
tych urządzeń;

15) udostępniania Przedsiębiorstwu informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki
a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków;

16) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków, odbiegających od warunków umowy;

17) zamontowania i eksploatacji niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków
z sieci kanalizacyjnej, w przypadkach wymaganych odrębnymi przepisami;

18) powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach stanu prawnego nieruchomości;

19) udostępnienia nieodpłatnie Przedsiębiorstwu miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości Odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej;

20) podjęcia działań ograniczających skutki awarii;

21) niezezwalania innym osobom fizycznym lub prawnym na korzystanie z urządzeń i przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych bez zgody Przedsiębiorstwa (nie dotyczy osób korzystających z instalacji wewnętrznej na terenie obiektu Odbiorcy usług).

§ 18.

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego
w posiadaniu Odbiorcy usług, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, odbiorca usług jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn tego zagrożenia.

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie zagrożenia, o którym mowa w ust. 1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia tego zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

§ 19.

1. Miejscem usługi dostawy wody jest:

a) miejsce włączenia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej, w przypadku gdy przyłącze wodociągowe jest w posiadaniu Odbiorcy usług;

b) zawór za wodomierzem głównym zainstalowanym w budynku lub studni wodomierzowej, w przypadku gdy przyłącze wodociągowe jest w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

2. Miejscem usługi odbioru ścieków jest:

a) miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej, w przypadku gdy przyłącze
kanalizacyjne jest w posiadaniu Odbiorcy usług;

b) miejsce połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączem kanalizacyjnym, w przypadku gdy
przyłącze kanalizacyjne jest w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 20.

1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne z przyczyn,
o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust.
2 ustawy, Przedsiębiorstwo pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą. W takich przypadkach
Przedsiębiorstwo informuje zainteresowanych o możliwościach i sposobach korzystania z zastępczych punktów
poboru wody.

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zostaje podjęte niezwłocznie po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 1, to jest jeżeli nastąpiło:

a) wykonanie przebudowy bądź budowa nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w taki sposób, aby odpowiadały przepisom prawa;

b) uiszczenie przez Odbiorcę usług wszystkich należności nie zapłaconych, wymagalnych;

c) zaprzestanie wprowadzania ścieków nie spełniających wymogów określonych w przepisach prawa;

d) pokrycie kosztów związanych z naprawą lub wymianą celowo uszkodzonego wodomierza lub urządzenia pomiarowego, podłączenie wodomierza lub urządzenia pomiarowego tak, aby mogły mierzyć ilość dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków oraz zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;

e) opłacenie przez Odbiorcę usług kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo, związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

4. Przedsiębiorstwu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu strat przez nie poniesionych, w związku z ponadnormatywnym zrzutem zanieczyszczeń do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 5.

SPOSÓB ROZLICZEŃ

§ 21.

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2. W rozliczeniach strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 5b lub 8 ustawy.

3. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 ustawy.

§ 22.

1. Zmiana taryfy w trakcie obowiązywania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy.
W takim przypadku Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę usług według nowych cen i stawek opłat od dnia wejścia w życie taryfy w trybie art. 24 ust. 7 lub 9 ustawy.

2. Na żądanie Przedsiębiorstwa, w związku ze zmianą taryfy, Odbiorca usług umożliwia dokonanie odczytu wskazań urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu.

§ 23.

1. W przypadku braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W takich przypadkach w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie wówczas, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, zainstalowanego na warunkach określonych przez Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.

2. Jeżeli podmiotem odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między Przedsiębiorstwem a dostawcą ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

3. W przypadku, gdy Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

§ 24.

Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń co do wysokości opłat nie wstrzymuje obowiązku ich zapłaty.

§ 25.

W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków, ilość pobranej wody ustala się - jeżeli umowa nie stanowi inaczej - na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

§ 26.

1. Odbiorca usług pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych lub zleconych przez Przedsiębiorstwo badań nie stwierdzono błędu wskazań ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie.

2. Żądanie Odbiorcy usług sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo prawidłowości wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego lub zawiadomienie o ich wadliwym działaniu nie zwalnia od
obowiązku terminowego regulowania bieżących należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo.

3. Odbiorca usług pokrywa koszty wykonanych przez Przedsiębiorstwo kontroli i analiz jakości ścieków,
jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji wewnętrznej, urządzeń podczyszczających lub przyłącza będącego własnością Odbiorcy usług, a także gdy ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne normy (niezależnie od prawa naliczania opłat dodatkowych za odprowadzanie tych ścieków).

4. W przypadku przekroczenia obowiązujących norm jakości ścieków, stosuje się opłatę dodatkową, wyliczoną w oparciu o załącznik do umowy.

§ 27.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie możliwość stosowania urządzeń kontrolnych, wykazujących niezgodne z prawem oddziaływanie na wodomierz główny bądź urządzenia pomiarowe, powodujące zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych tych przyrządów pomiarowych.

Rozdział 6.

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA/URZĄDZENIA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

§ 28.

1. Osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i zamierzająca przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, składa wniosek o określenie warunków przyłączenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy              (dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy oraz adres podłączanej nieruchomości);

2) określenie:

- rodzaju i parametrów instalacji i urządzeń odbiorczych;

- przewidywanej wielkości poboru wody, jej przeznaczenia i charakterystyki zużycia;

- rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych Odbiorców usług, również jakości odprowadzanych ścieków oraz planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających;

- innych źródeł poboru wody;

3) inne niezbędne dane do określenia warunków przyłączenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć oryginał aktualnej mapy sytuacyjnej, określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci
              wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 29.

1. Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia uwzględniają techniczne możliwości świadczenia usług i określają
w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia nowego przyłącza/urządzenia Odbiorcy usług do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej;

2) miejsce rozgraniczenia własności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączem/urządzeniem Odbiorcy usług oraz miejsce rozgraniczenia ich eksploatacji przez Przedsiębiorstwo;

3) maksymalną ilość dostarczanej wody oraz minimalne ciśnienie wody w sieci będącej w posiadaniu
Przedsiębiorstwa;

4) parametry techniczne przyłącza/urządzenia;

5) wymagania dotyczące typu i miejsca zainstalowania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego
i zaworu antyskażeniowego, a w uzasadnionych przypadkach wodomierza dodatkowego;

6) wymagania dotyczące jakości i ilości odprowadzanych ścieków;

7) inne informacje niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej;

8) termin ważności warunków przyłączenia.

3. W przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując na powody, które uniemożliwiają przyłączenie.

§ 30.

1. Warunki przyłączenia wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą dotyczyć nie tylko przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, które zamierza budować z własnych środków przyszły Odbiorca usług.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębiorstwo może uzależnić wydanie warunków technicznych przyłączenia od zawarcia pisemnej umowy o przyłączenie z osobą ubiegającą się o przyłączenie do sieci. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) określenie stron zawierających umowę;

2) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób
i odbiorów końcowych;

3) sposób prowadzenia kontroli prowadzonych prac i spełnienia wymagań określonych w warunkach
technicznych przyłączenia;

4) określenie terminu zakończenia budowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, wymagań
dokumentacyjnych oraz przeprowadzenia niezbędnych czynności (np. przeprowadzenie niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz instalacją wodomierza głównego);

5) przewidywany termin rozpoczęcia dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków (po uprzednim złożeniu
wniosku o zawarcie umowy);

6) określenie odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie;

7) określenie trybu i zasad odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych ze środków własnych przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci;

8) zasady wyceny inwestycji;

9) wskazanie podmiotu zarządzającego urządzeniami po wykonaniu.

§ 31.

1. Przedsiębiorstwo dokonuje pisemnego uzgodnienia dokumentacji technicznej złożonej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci lub odmawia uzgodnienia podając uzasadnienie, w terminie do 30 dni od otrzymania dokumentacji.

2. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z Przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych warunków wymaganych przepisami prawa budowlanego.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z uzgodnioną dokumentacją i warunkami technicznymi. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić Przedsiębiorstwo minimum na 14 dni przed ich rozpoczęciem, poprzez złożenie wniosku w Przedsiębiorstwie o wydanie zgody na włączenie się do istniejącej sieci i pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

4. W terminie 14 dni od zgłoszenia przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci zakończenia prac związanych z wykonaniem przyłącza/urządzenia, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zgodnie z warunkami przyłączenia, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza/urządzenia, badając zgodność jego wykonania z warunkami technicznymi i dokumentacją techniczną oraz przeprowadza próby końcowe funkcjonowania przyłącza/urządzenia i instalacji odbiorczych.

5. Przed zasypaniem wybudowanego przyłącza/urządzenia należy wykonać operat geodezyjny, w przynajmniej 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Przedsiębiorstwo a drugi odpowiedni urząd zajmujący się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

6. Świadectwem dokonania odbioru przyłącza/urządzenia jest podpisanie końcowego protokołu odbioru technicznego, który w szczególności powinien zawierać:

1) datę odbioru;

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza/urządzenia, rodzaju materiałów, średnicy i długości przewodów, rodzaju zainstalowanych urządzeń pomiarowych itp.;

3) określenie rodzaju odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego;

4) skład komisji odbiorowej, w tym wykonawcę i użytkownika;

5) adres nieruchomości, która została przyłączona do sieci;

6) podpisy członków komisji odbiorowej.

7. Podpisanie protokołu przez strony umożliwia rozpoczęcie dostawy wody i odbioru ścieków po uprzednim podpisaniu umowy.

8. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

9. W przypadku braku zgodności realizacji przyłącza/urządzenia z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia i dokumentacją techniczną, Przedsiębiorstwo stwierdza tę okoliczność w formie protokołu, wskazując zakres koniecznych zmian.

10. Dostarczanie wody dla Odbiorcy usług, w przypadku istniejącego lecz wyłączonego z eksploatacji przyłącza/urządzenia, następuje po otrzymaniu zlecenia na jego uruchomienie. Uruchomienie przyłącza przez Przedsiębiorstwo, następuje na koszt Odbiorcy usług.

11. W przypadku, gdy uruchomienie wyłączonego z eksploatacji przyłącza/urządzenia jest niemożliwe ze względów technicznych, Odbiorca usług zobowiązany jest do wybudowania nowego przyłącza/urządzenia na swój koszt.

§ 32.

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze/urządzenie zostało wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, bądź zostało wykonane bez uzyskania wyżej wymienionych warunków.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki
techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli
zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności
dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Jeżeli na skutek odmowy
przyłączenia do sieci, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci dozna szkody z winy Przedsiębiorstwa,
Przedsiębiorstwo zobowiązane będzie do jej naprawienia na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 33.

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków następuje w terminie do 7 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego.

2. Rozpoczęcie świadczenia usług, wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, następuje w terminie określonym w tej umowie.

Rozdział 7.

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

§ 34.

1. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych są:

a) usytuowanie w terenie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych;

b) zapas wydajności urządzeń zamontowanych na powyższych sieciach;

c) zainstalowane wodomierze główne.

2. Przedsiębiorstwo zapewnia dostęp do usług wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez realizację wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ustawy.

3. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z planami, o których mowa w ust. 2, z powodu przyczyn istniejących poza Przedsiębiorstwem.

4. Potencjalni Odbiorcy usług mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

b) niniejszy Regulamin.

Rozdział 8.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 35.

1. Przedsiębiorstwo zawiadamia Odbiorców usług o przewidywanych terminach i czasie planowanych przerw w realizacji zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, w formie ogłoszeń prasowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. Przyczyną zakłóceń, o których mowa w ust. 1, mogą być w szczególności:

1) brak wody na ujęciu;

2) zanieczyszczenie wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia;

3) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

4) konieczność przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

5) uszkodzenia instalacji odbiorczej grożące niebezpieczeństwem.

§ 36.

1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców usług w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności jeżeli:

1) z powodu awarii sieci lub innych urządzeń nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania ścieków;

2) wystąpiła niezapowiedziana przerwa w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych;

3) dalsze funkcjonowanie sieci lub innych urządzeń stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub
środowiska;

4) decyzje w tej sprawie wydał Inspektor sanitarny w trybie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm);

5) nastąpiło oddziaływanie siły wyższej, przez którą rozumie się nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, którego
nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec.

§ 37.

Przedsiębiorstwo uruchamia zastępczy punkt poboru wody, jeżeli przerwa w dostawie wody
przekracza 12 godzin, o czym niezwłocznie powiadamia Odbiorców usług w formie podanej w § 35 ust. 1.

Rozdział 9.

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 38.

Przedsiębiorstwo udostępnia w punkcie obsługi klienta informacje dotyczące realizacji usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym informacje taryfowe.

§ 39.

1. Przedsiębiorstwo w zakresie standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług jest obowiązane do:

1) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji Odbiorców usług;

2) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorców usług w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji;

3) bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków spowodowanych awarią sieci;

4) udzielania informacji na żądanie Odbiorców usług w ciągu:

a) niezwłocznie - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;

b) 14 dni - na pisemne skargi i zażalenia;

c) 21 dni              - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 40.

Na żądanie Odbiorcy usług przedsiębiorstwo jest obowiązane przekazać do sprawdzenia prawidłowość działania wodomierza głównego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Zasady rozliczeń z tego tytułu określa § 26 ust. 1 i 2.

§ 41.

1. W sprawach o naprawienie szkód powstałych w związku z dostawą wody lub odbiorem ścieków orzekają sądy powszechne.

2. Sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach, o których mowa w ust. 1 możliwe jest po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli Przedsiębiorstwo odmówiło zawarcia ugody albo od pisemnego zgłoszenia żądania Przedsiębiorstwu przez Odbiorcę usług upłynęło 45 dni.

Rozdział 10.

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 42.

Uprawnionym do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna.

§ 43.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa, dokonywany jest
w miejscach przez Przedsiębiorstwo wyznaczonych i z nim uzgodnionych, w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »