| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 265/XXVI/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 8 października 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mykanów dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z art.90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz 827)Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu gminy na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 2. Dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 3. 1. Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w § 2 jest  przekazanie przez osobę prowadzącą oddział przedszkolny do wójta gminy Mykanów, informacji o planowanej liczbie wychowanków, w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji.

2. Do dnia 15 każdego miesiąca, podmiot dotowany składa informację o aktualnej liczbie uczniów w oddziale przedszkolnym wraz z wykazem tych uczniów – załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wnioskodawcy, w wysokości proporcjonalnej do aktualnej  ilości uczniów jaką wykazano w zał. nr 1.

4. Wnioskodawca sporządza co kwartał do dnia 20-go miesiąca następnego, sprawozdanie finansowe obejmujące zestawienie wydatków wraz z kserokopią dowodów księgowych.

5. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny dokonuje się w oparciu o dane z informacji składanych zgodnie z pkt.2 i 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego. W przypadku stwierdzenia na podstawie rocznego rozliczenia, że wysokość przekazanej dotacji była wyższa niż należna, różnica wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych podlega zwrotowi na konto gminy Mykanów w terminie 15 dni od poinformowania wnioskodawcy o wysokości nadpłaconej kwoty.

6. Przyznana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia ustalenia przyczyny zwrotu, w przypadku:

a) stwierdzenia w wyniku kontroli, że wyliczenie dotacji zostało oparte o nieprawdziwe  dane,

b) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

c) prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem wnioskodawcy.

§ 4. 1. Gmina Mykanów przeprowadza okresowo kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji, o której mowa w § 2 uchwały.

2. Kontrolę, o której mowa w ust.1 może przeprowadzić wyznaczony przez Wójta Gminy Mykanów pracownik/pracownicy Urzędu Gminy Mykanów.

3. Uprawnienia osób kontrolujących określa art.90 ust. 3f i 3g ustawy o systemie oświaty oraz upoważnienie do kontroli wystawione przez Wójta Gminy Mykanów.

4. Kontroli podlega prawidłowość wykorzystania dotacji w szczególności, w zakresie:

a) sposobu wykorzystania dotacji, w tym wydatków finansowanych z dotacji,

b) zgodności liczby uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych ze stanem  faktycznym,

c) terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 265/XXVI/2013
Rady Gminy Mykanów
z dnia 8 października 2013 r.

………………………………..

(pieczątka organu prowadzącego)

INFOMACJA MIESIĘCZNA

o liczbie uczniów oddziałów przedszkolnych za miesiąc………

1. Pełna nazwa placówki

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Liczba uczniów ogółem …..………………………………………………………………

3. Liczba uczniów spoza gminy Mykanów : ..……………………………………………...

4. Liczba uczniów niepełnosprawnych :……………………………………………………

5. Liczba dzieci oddziału 3-4- latków : ...……………………………………………………

Wykaz uczniów oddziałów przedszkolnych:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Adres zamieszkania

6. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

( wypełniać w przypadku zmiany konta wskazanego we wniosku o przyznanie dotacji)

…………………………………………………………………………………………..

7. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Sporządził:          ...........…………

(data i podpis)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »